Menu

Archív

Záznamy o činnosti ECB ako inštitúcie sú vedené v archíve ECB. Účelom selekcie, úschovy a zachovania dokumentov historického významu vo všetkých podobách je vyhovieť interným a externým žiadostiam o poskytnutie informácií a zvyšovať transparentnosť ECB. Súčasťou archívu ECB sú audiovizuálne materiály a predmety.

Archív ECB obsahuje záznamy:

V každej z uvedených sekcií sú uvedené informácie o archívnych zbierkach ECB a o prístupe k zverejneným dokumentom.