Upisovanie základného imania

Posledná aktualizácia: 1. januára 2019

Základné imanie ECB pochádza od národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ a predstavuje 10 825 007 069,61 €.

Podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní sa určujú na základe kľúča, ktorý vychádza z podielu jednotlivých krajín na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ. Oba faktory majú rovnakú váhu. ECB podiely upravuje každých päť rokov a vždy, keď dôjde k zmene počtu národných centrálnych bánk, ktoré majú podiel na základnom imaní ECB, t. j. národných centrálnych bánk členských štátov EÚ. Kľúč sa upravuje na základe údajov Európskej komisie.

Od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 bol kľúč na upisovanie základného imania upravený sedemkrát: päťročné úpravy boli vykonané 1. januára 2004, 1. januára 2009, 1. januára 2014 a 1. januára 2019. Ďalšie úpravy sa uskutočnili 1. mája 2004 (pri vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do EÚ), 1. januára 2007 (pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ) a 1. júla 2013 (pri vstupe Chorvátska do EÚ).

Národné centrálne banky krajín eurozóny

Plne splatené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB predstavujú spolu 7 536 110 121,69 €. Podiely jednotlivých centrálnych bánk:

Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB

Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
1) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko) 2,5280 273 656 178,72
Deutsche Bundesbank (Nemecko) 18,3670 1 988 229 048,48
Eesti Pank (Estónsko) 0,1968 21 303 613,91
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írsko) 1,1754 127 237 133,10
Bank of Greece (Grécko) 1,7292 187 186 022,25
Banco de España (Španielsko) 8,3391 902 708 164,54
Banque de France (Francúzsko) 14,2061 1 537 811 329,32
Banca d'Italia (Taliansko) 11,8023 1 277 599 809,38
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1503 16 269 985,63
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,2731 29 563 094,31
Lietuvos bankas (Litva) 0,4059 43 938 703,70
Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko) 0,2270 24 572 766,05
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0732 7 923 905,17
De Nederlandsche Bank (Holandsko) 4,0677 440 328 812,57
Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko) 2,0325 220 018 268,69
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,6367 177 172 890,71
Banka Slovenije (Slovisko) 0,3361 36 382 848,76
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,8004 86 643 356,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Fínsko) 1,2708 137 564 189,84
Spolu1 69,6176 7 536 110 121,69

Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:

Právny rámec

Rozdeľovanie čistých ziskov a strát ECB

33.1 Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:

  1. suma, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % základného imania,
  2. zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom.

33.2 V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok, a to pomerne a až do výšky súm pridelených národným centrálnym bankám podľa článku 32.5.

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny

Národné centrálne banky deviatich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť len malú časť upísaného základného imania ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB súvisiacich s ich účasťou v Európskom systéme centrálnych bánk. Od 29. decembra 2010 tento príspevok predstavuje 3,75 % ich celkového podielu na upísanom základnom imaní. Základné imanie, ktoré ECB splatili národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny, predstavuje 123 333 635,55 € v nasledujúcom zložení:

Príspevky národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny k základnému imaniu ECB

Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
1) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Българска народна банка (Bulharská národná banka) (Bulharsko) 0,8511 3 454 936,32
Česká národní banka (Česká republika) 1,6172 6 564 825,54
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,4986 6 083 383,35
Hrvatska narodna banka (Chorvátsko) 0,5673 2 302 884,94
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,3348 5 418 457,29
Narodowy Bank Polski (Poľsko) 5,2068 21 136 367,55
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,4470 9 933 297,11
Sveriges riksbank (Švédsko) 2,5222 10 238 562,31
Bank of England (Spojené kráľovstvo) 14,3374 58 200 921,14
Spolu1 30,3824 123 333 635,55

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny nemajú nárok na podiel na rozdeliteľnom zisku ECB a nenesú zodpovednosť za vyrovnanie prípadných strát ECB.

Tlačová správa