European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Upisovanie základného imania

Posledná aktualizácia: 29. decembra 2021

Základné imanie ECB pochádza od národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ a predstavuje 10 825 007 069,61 €.

Podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní sa určujú na základe kľúča, ktorý vychádza z podielu jednotlivých krajín na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ. Oba faktory majú rovnakú váhu. ECB podiely upravuje každých päť rokov, ako aj vždy pri zmene počtu národných centrálnych bánk, ktoré sa na základnom imaní ECB podieľajú. Ide o národné centrálne banky členských štátov EÚ. Kľúč sa upravuje na základe údajov Európskej komisie. K poslednej úprave došlo 1. februára 2020 po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.1

Národné centrálne banky krajín eurozóny

Splatené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB predstavujú spolu 8 193 738 096,55 €. Podiely jednotlivých centrálnych bánk:

Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB2)
Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
1) Od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 bol kľúč na upisovanie základného imania upravený osemkrát: päťročné úpravy boli vykonané 1. januára 2004, 1. januára 2009, 1. januára 2014 a 1. januára 2019. Ďalšie úpravy sa uskutočnili 1. mája 2004 (pri vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do EÚ), 1. januára 2007 (pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ), 1. júla 2013 (pri vstupe Chorvátska do EÚ) a 1. februára 2020 (po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ).
2) Zvýšené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny v dôsledku vystúpenia Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk boli rozdelené na dve ročné splátky (tlačová správa ECB zverejnená na internetovej stránke ECB 30. januára 2020). Prvá splátka bola uhradená 29. decembra 2021, druhá je splatná 28. decembra 2022.
3) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko) 2,9630 298 517 938,09
Deutsche Bundesbank (Nemecko) 21,4394 2 159 988 350,30
Eesti Pank (Estónsko) 0,2291 23 081 491,61
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írsko) 1,3772 138 750 895,83
Bank of Greece (Grécko) 2,0117 202 675 847,48
Banco de España (Španielsko) 9,6981 977 069 461,84
Banque de France (Francúzsko) 16,6108 1 673 513 927,13
Banca d'Italia (Taliansko) 13,8165 1 391 992 268,53
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1750 17 630 995,33
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,3169 31 927 213,83
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 47 422 340,02
Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko) 0,2679 26 990 535,14
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 8 593 850,87
De Nederlandsche Bank (Holandsko) 4,7662 480 187 713,99
Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko) 2,3804 239 821 835,92
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,9035 191 774 854,93
Banka Slovenije (Slovisko) 0,3916 39 453 130,12
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,9314 93 837 194,59
Suomen Pankki – Finlands Bank (Fínsko) 1,4939 150 508 251,00
Spolu3) 81,3286 8 193 738 096,55

Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania

Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania sa používa napríklad pri usmerňovaní nákupov ECB v rámci programov nákupu aktív, pretože zahŕňa len národné centrálne banky krajín eurozóny.

Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. februáru 2020 a 1. januáru 2019

Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB 4)
Krajina Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. februáru 2020 Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. januáru 2019
% %
4) Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
Belgicko 3,6432 3,6313
Bulharsko    
Česká republika    
Dánsko    
Nemecko 26,3615 26,3827
Estónsko 0,2817 0,2827
Írsko 1,6934 1,6884
Grécko 2,4735 2,4839
Španielsko 11,9246 11,9784
Francúzsko 20,4243 20,4059
Chorvátsko    
Taliansko 16,9885 16,9530
Cyprus 0,2152 0,2159
Lotyšsko 0,3897 0,3923
Litva 0,5788 0,5830
Luxembursko 0,3294 0,3261
Maďarsko    
Malta 0,1049 0,1051
Holandsko 5,8604 5,8429
Rakúsko 2,9269 2,9195
Poľsko    
Portugalsko 2,3405 2,3510
Rumunsko    
Slovinsko 0,4815 0,4828
Slovensko 1,1452 1,1497
Fínsko 1,8369 1,8254
Švédsko    
Spolu 100,0000 100,0000

Rozdeľovanie čistých ziskov a strát ECB

Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:

33.1 Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:

  1. suma, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % základného imania,
  2. zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom.

33.2 V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok, a to pomerne a až do výšky súm pridelených národným centrálnym bankám podľa článku 32.5.

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny

Národné centrálne banky ôsmich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť len malú časť upísaného základného imania ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB súvisiacich s ich účasťou v Európskom systéme centrálnych bánk. Od 29. decembra 2010 tento príspevok predstavuje 3,75 % ich celkového podielu na upísanom základnom imaní. Základné imanie, ktoré ECB splatili národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny, predstavuje 75 794 263,89 € v nasledujúcom zložení:

Príspevky národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny k základnému imaniu ECB
Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
5) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Българска народна банка (Bulharská národná banka) (Bulharsko) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Česká republika) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Chorvátsko) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Poľsko) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Švédsko) 2,9790 12 092 886,02
Spolu5) 18,6714 75 794 263,89

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny nemajú nárok na podiel na rozdeliteľnom zisku ECB a nenesú zodpovednosť za vyrovnanie prípadných strát ECB.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii