Upisovanie základného imania

Posledná aktualizácia 1. januára 2014
 

Základné imanie ECB pochádza od národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ. Jeho objem predstavuje 10 825 007 069,61 €.

Podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní sa určujú na základe kľúča, ktorý vychádza z podielu jednotlivých krajín na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ. Tieto dva faktory majú rovnakú váhu. ECB podiely upravuje každých päť rokov a vždy pri vstupe novej členskej krajiny do EÚ. Kľúč sa upravuje na základe údajov Európskej komisie.

Od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 bol kľúč na upisovanie základného imania upravený šesťkrát. Päťročné úpravy boli vykonané 1. januára 2004, 1. januára 2009 a 1. januára 2013; ďalšie úpravy sa uskutočnili 1. mája 2004 (pri vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do EÚ), 1. januára 2007 (pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ) a 1. júla 2013 (pri vstupe Chorvátska do EÚ).

Národné centrálne banky krajín eurozóny

Plne splatené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB predstavujú spolu 7 619 884 851,40 €. Podiely jednotlivých centrálnych bánk:

Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB

Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
1) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko) 2,4778 268 222 025,17
Deutsche Bundesbank (Nemecko) 17,9973 1 948 208 997,34
Eesti Pank (Estónsko) 0,1928 20 870 613,63
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írsko) 1,1607 125 645 857,06
Bank of Greece (Grécko) 2,0332 220 094 043,74
Banco de España (Španielsko) 8,8409 957 028 050,02
Banque de France (Francúzsko) 14,1792 1 534 899 402,41
Banca d'Italia (Taliansko) 12,3108 1 332 644 970,33
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1513 16 378 235,70
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,2821 30 537 344,94
Lietuvos bankas (Litva) 0,4132 44 728 929,21
Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko) 0,2030 21 974 764,35
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0648 7 014 604,58
De Nederlandsche Bank (Holandsko) 4,0035 433 379 158,03
Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko) 1,9631 212 505 713,78
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,7434 188 723 173,25
Banka Slovenije (Slovisko) 0,3455 37 400 399,43
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,7725 83 623 179,61
Suomen Pankki – Finlands Bank (Fínsko) 1,2564 136 005 388,82
Spolu1 70,3915 7 619 884 851,40

Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:

Právny rámec

Rozdeľovanie čistých ziskov a strát ECB

33.1. Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:

  1. suma, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % základného imania,
  2. zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom.

33.2. V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok, a to pomerne a až do výšky súm pridelených národným centrálnym bankám podľa článku 32.5.

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny

Národné centrálne banky deviatich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB súvisiacich s ich účasťou v Európskom systéme centrálnych bánk len malú časť upísaného základného imania. Od 29. decembra 2010 tento príspevok predstavuje 3,75 % ich celkového podielu na upísanom základnom imaní. Základné imanie splatené ECB národnými centrálnymi bankami krajín nepatriacich do eurozóny predstavuje 120 192 083,17 € a má nasledujúce zloženie:

Príspevky národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny k základnému imaniu ECB

Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
1) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Българска народна банка (Bulharská národná banka) (Bulharsko) 0,8590 3 487 005,40
Česká národní banka (Česká republika) 1,6075 6 525 449,57
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,4873 6 037 512,38
Hrvatska narodna banka (Chorvátsko) 0,6023 2 444 963,16
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,3798 5 601 129,28
Narodowy Bank Polski (Poľsko) 5,1230 20 796 191,71
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,6024 10 564 124,40
Sveriges riksbank (Švédsko) 2,2729 9 226 559,46
Bank of England (Spojené kráľovstvo) 13,6743 55 509 147,81
Spolu1 29,6085 120 192 083,17

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny nemajú nárok na podiel na rozdeliteľnom zisku ECB a nenesú zodpovednosť za vyrovnanie prípadných strát ECB.