Menu

Upisovanie základného imania

Najnovšie informácie nájdete na anglickej verzii tejto stránky.

Posledná aktualizácia: 30. januára 2020

Základné imanie ECB pochádza od národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ a predstavuje 10 825 007 069,61 €.

Podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní sa určujú na základe kľúča, ktorý vychádza z podielu jednotlivých krajín na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ. Oba faktory majú rovnakú váhu. ECB podiely upravuje každých päť rokov ako aj vždy pri zmene počtu národných centrálnych bánk, ktoré sa na základnom imaní ECB podieľajú. Ide o národné centrálne banky členských štátov EÚ. Kľúč sa upravuje na základe údajov Európskej komisie.

Od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 bol kľúč na upisovanie základného imania upravený osemkrát: päťročné úpravy boli vykonané 1. januára 2004, 1. januára 2009, 1. januára 2014 a 1. januára 2019. Ďalšie úpravy sa uskutočnili 1. mája 2004 (pri vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do EÚ), 1. januára 2007 (pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ), 1. júla 2013 (pri vstupe Chorvátska do EÚ) a 1. februára 2020 (po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ).

Národné centrálne banky krajín eurozóny

Splatené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB predstavujú spolu 7 583 649 493,38 €. Podiely jednotlivých centrálnych bánk:

Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB(1)

Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)

1) Národné centrálne banky krajín eurozóny splatia svoje zvýšené podiely v dôsledku vystúpenia Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk v dvoch splátkach na konci roka 2021 a 2022 (Tlačová správa ECB zverejnená na internetovej stránke ECB 30. januára 2020).
2) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko) 2,9630 276 290 916,71
Deutsche Bundesbank (Nemecko) 21,4394 1 999 160 134,91
Eesti Pank (Estónsko) 0,2291 21 362 892,01
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írsko) 1,3772 128 419 794,29
Bank of Greece (Grécko) 2,0117 187 585 027,73
Banco de España (Španielsko) 9,6981 904 318 913,05
Banque de France (Francúzsko) 16,6108 1 548 907 579,93
Banca d'Italia (Taliansko) 13,8165 1 288 347 435,28
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1750 16 318 228,29
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,3169 29 549 980,26
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 43 891 371,75
Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko) 0,2679 24 980 876,34
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 7 953 970,70
De Nederlandsche Bank (Holandsko) 4,7662 444 433 941,02
Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko) 2,3804 221 965 203,55
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,9035 177 495 700,29
Banka Slovenije (Slovisko) 0,3916 36 515 532,56
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,9314 86 850 273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Fínsko) 1,4939 139 301 721,39
Spolu2 81,3286 7 583 649 493,38

Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:

Právny rámec

Rozdeľovanie čistých ziskov a strát ECB

33.1. Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:

  1. suma, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % základného imania,
  2. zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom.

33.2. V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok, a to pomerne a až do výšky súm pridelených národným centrálnym bankám podľa článku 32.5.

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny

Národné centrálne banky ôsmich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť len malú časť upísaného základného imania ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB súvisiacich s ich účasťou v Európskom systéme centrálnych bánk. Od 29. decembra 2010 tento príspevok predstavuje 3,75 % ich celkového podielu na upísanom základnom imaní. Základné imanie, ktoré ECB splatili národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny, predstavuje 75 794 263,89 € v nasledujúcom zložení:

Príspevky národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny k základnému imaniu ECB

Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
1) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Българска народна банка (Bulharská národná banka) (Bulharsko) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Česká republika) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,7591 7 140 851,23
Hrvatska narodna banka (Chorvátsko) 0,6595 2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Poľsko) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Švédsko) 2,9790 12 092 886,02
Spolu1) 18,6714 75 794 263,89

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny nemajú nárok na podiel na rozdeliteľnom zisku ECB a nenesú zodpovednosť za vyrovnanie prípadných strát ECB.

Tlačové správy