European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Upisovanie základného imania

Posledná aktualizácia: 1. januára 2023

Základné imanie ECB pochádza od národných centrálnych bánk všetkých členských štátov EÚ a predstavuje 10 825 007 069,61 €.

Podiely národných centrálnych bánk na základnom imaní sa určujú na základe kľúča, ktorý vychádza z podielu jednotlivých krajín na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ. Obidva faktory majú rovnakú váhu. ECB podiely upravuje každých päť rokov, ako aj vždy pri zmene počtu národných centrálnych bánk, ktoré sa na základnom imaní ECB podieľajú. Ide o národné centrálne banky členských štátov EÚ. Kľúč sa upravuje na základe údajov Európskej komisie. K poslednej úprave došlo 1. februára 2020 po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ.

Národné centrálne banky krajín eurozóny

Plne splatené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB predstavujú spolu 8 875 217 621,22 €. Podiely jednotlivých centrálnych bánk:

Podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny na základnom imaní ECB
Národná centrálna banka Kapitálový kľúč % (1) Splatené základné imanie (€)
1) Od začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie 1. januára 1999 bol kľúč na upisovanie základného imania upravený osemkrát: päťročné úpravy boli vykonané 1. januára 2004, 1. januára 2009, 1. januára 2014 a 1. januára 2019. Ďalšie úpravy sa uskutočnili 1. mája 2004 (pri vstupe Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska do EÚ), 1. januára 2007 (pri vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ), 1. júla 2013 (pri vstupe Chorvátska do EÚ) a 1. februára 2020 (po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ).
2) Hrvatska narodna banka sa stala členom Eurosystému po vstupe Chorvátska do eurozóny 1. januára 2023. K tomuto dátumu tak Hrvatska narodna banka splatila zvyšnú časť svojho podielu na upísanom základnom imaní ECB.
3) Zvýšené podiely národných centrálnych bánk krajín eurozóny v dôsledku vystúpenia Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk boli rozdelené na dve ročné splátky (tlačová správa ECB zverejnená na internetovej stránke ECB 30. januára 2020). Prvá splátka bola uhradená 29. decembra 2021, druhá je splatná 28. decembra 2022.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Belgicko) 2,9630 320 744 959,47
Deutsche Bundesbank (Nemecko) 21,4394 2 320 816 565,68
Eesti Pank (Estónsko) 0,2291 24 800 091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Írsko) 1,3772 149 081 997,36
Bank of Greece (Grécko) 2,0117 217 766 667,22
Banco de España (Španielsko) 9,6981 1 049 820 010,62
Banque de France (Francúzsko) 16,6108 1 798 120 274,32
Hrvatska narodna banka (Chorvátsko)2) 0,6595 71 390 921,62
Banca d'Italia (Taliansko) 13,8165 1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus (Cyprus) 0,1750 18 943 762,37
Latvijas Banka (Lotyšsko) 0,3169 34 304 447,40
Lietuvos bankas (Litva) 0,4707 50 953 308,28
Banque centrale du Luxembourg (Luxembursko) 0,2679 29 000 193,94
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (Malta) 0,0853 9 233 731,03
De Nederlandsche Bank (Holandsko) 4,7662 515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank (Rakúsko) 2,3804 257 678 468,28
Banco de Portugal (Portugalsko) 1,9035 206 054 009,57
Banka Slovenije (Slovisko) 0,3916 42 390 727,68
Národná banka Slovenska (Slovensko) 0,9314 100 824 115,85
Suomen Pankki – Finlands Bank (Fínsko) 1,4939 161 714 780,61
Spolu3) 81,9881 8 875 217 621,22

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny

Národné centrálne banky siedmich členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny musia splatiť len malú časť upísaného základného imania ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB súvisiacich s ich účasťou v Európskom systéme centrálnych bánk. Od 29. decembra 2010 tento príspevok predstavuje 3,75 % ich celkového podielu na upísanom základnom imaní. Základné imanie, ktoré ECB splatili národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny, predstavuje 73 117 104,33 € v nasledujúcom zložení:

Príspevky národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny k základnému imaniu ECB
Národná centrálna banka Kľúč na upisovanie základného imania (%) Splatené základné imanie (€)
4) Prípadné rozdiely medzi súčtom jednotlivých položiek a celkovou sumou sú spôsobené zaokrúhlením.
Българска народна банка (Bulharská národná banka) (Bulharsko) 0,9832 3 991 180,11
Česká národní banka (Česká republika) 1,8794 7 629 194,36
Danmarks Nationalbank (Dánsko) 1,7591 7 140 851,23
Magyar Nemzeti Bank (Maďarsko) 1,5488 6 287 164,11
Narodowy Bank Polski (Poľsko) 6,0335 24 492 255,06
Banca Naţională a României (Rumunsko) 2,8289 11 483 573,44
Sveriges riksbank (Švédsko) 2,9790 12 092 886,02
Spolu4) 18,0119 73 117 104,33

Národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny nemajú nárok na podiel na rozdeliteľnom zisku ECB a nenesú zodpovednosť za vyrovnanie prípadných strát ECB.

Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania

Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania sa používa napríklad pri usmerňovaní väčšiny nákupov ECB v rámci programov nákupu aktív, pretože zahŕňa len národné centrálne banky krajín eurozóny.

Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. januáru 2023 a 1. februáru 2020
Krajina Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. januáru 2023 Kľúč Eurosystému na upisovanie základného imania k 1. februáru 2020
% %
5) Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
Belgicko 3,6139 3,6432
Bulharsko    
Česká republika    
Dánsko    
Nemecko 26,1494 26,3615
Estónsko 0,2794 0,2817
Írsko 1,6798 1,6934
Grécko 2,4536 2,4735
Španielsko 11,8287 11,9246
Francúzsko 20,2600 20,4243
Chorvátsko 0,8044  
Taliansko 16,8518 16,9885
Cyprus 0,2134 0,2152
Lotyšsko 0,3865 0,3897
Litva 0,5741 0,5788
Luxembursko 0,3268 0,3294
Maďarsko    
Malta 0,1040 0,1049
Holandsko 5,8133 5,8604
Rakúsko 2,9033 2,9269
Poľsko    
Portugalsko 2,3217 2,3405
Rumunsko    
Slovinsko 0,4776 0,4815
Slovensko 1,1360 1,1452
Fínsko 1,8221 1,8369
Švédsko    
Spolu5) 100,0000 100,0000

Rozdeľovanie čistých ziskov a strát ECB

Čisté zisky a straty ECB sa rozdeľujú medzi národné centrálne banky krajín eurozóny podľa článku 33 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky:

33.1 Čistý zisk ECB sa rozdeľuje v tomto poradí:

  1. suma, ktorú určí Rada guvernérov a ktorá nesmie prekročiť 20 % čistého zisku, sa prevedie do všeobecného rezervného fondu až do výšky 100 % základného imania,
  2. zostávajúci čistý zisk sa rozdelí medzi akcionárov ECB v pomere k ich splateným podielom.

33.2 V prípade, že ECB zaznamená stratu, môže ju vyrovnať zo svojho všeobecného rezervného fondu a v prípade potreby, na základe rozhodnutia Rady guvernérov, z menového príjmu za príslušný finančný rok, a to pomerne a až do výšky súm pridelených národným centrálnym bankám podľa článku 32.5.

SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Všetky stránky v tejto sekcii