Εγγραφή στο κεφάλαιο

Τελευταία ενημέρωση: 1η Ιανουαρίου 2015
 

Το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προέρχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ.

Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζονται βάσει κλείδας κατανομής που αντιστοιχεί στο μερίδιο συμμετοχής της οικείας χώρας στον συνολικό πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ. Οι δύο αυτοί προσδιοριστικοί παράγοντες σταθμίζονται ισοβαρώς. Η ΕΚΤ αναπροσαρμόζει τα μερίδια συμμετοχής κάθε πέντε χρόνια, καθώς και κάθε φορά που μια νέα χώρα εντάσσεται στην ΕΕ. Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται βάσει στοιχείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 1999, η κλείδα κατανομής έχει αλλάξει έξι φορές: η πρώτη ανά πενταετία αναπροσαρμογή πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2004, η δεύτερη την 1η Ιανουαρίου 2009 και η τρίτη την 1η Ιανουαρίου 2014. Πρόσθετες τροποποιήσεις έλαβαν χώρα την 1η Μαΐου 2004 (με την ένταξη στην ΕΕ της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Κύπρου, της Λεττονίας, της Λιθουανίας, της Ουγγαρίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβενίας και της Σλοβακίας), την 1η Ιανουαρίου 2007 (με την ένταξη στην ΕΕ της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας) και την 1η Ιουλίου 2013 (με την ένταξη στην ΕΕ της Κροατίας).

ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ

Οι πλήρως καταβεβλημένες συμμετοχές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ ανέρχονται συνολικά σε 7.619.884.851,40 ευρώ και αναλύονται ως εξής:

Εισφορές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Εθνική κεντρική τράπεζα Κλείδα κατανομής % Καταβεβλημένο κεφάλαιο (€)
1) Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (Βέλγιο) 2,4778 268.222.025,17
Deutsche Bundesbank (Γερμανία) 17,9973 1.948.208.997,34
Eesti Pank (Εσθονία) 0,1928 20.870.613,63
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland (Ιρλανδία) 1,1607 125.645.857,06
Τράπεζα της Ελλάδος 2,0332 220.094.043,74
Banco de España (Ισπανία) 8,8409 957.028.050,02
Banque de France (Γαλλία) 14,1792 1.534.899.402,41
Banca d'Italia (Ιταλία) 12,3108 1.332.644.970,33
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1513 16.378.235,70
Latvijas Banka (Λεττονία) 0,2821 30.537.344,94
Lietuvos bankas (Λιθουανία) 0,4132 44.728.929,21
Banque centrale du Luxembourg (Λουξεμβούργο) 0,2030 21.974.764,35
Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta (Μάλτα) 0,0648 7.014.604,58
De Nederlandsche Bank (Κάτω Χώρες) 4,0035 433.379.158,03
Oesterreichische Nationalbank (Αυστρία) 1,9631 212.505.713,78
Banco de Portugal (Πορτογαλία) 1,7434 188.723.173,25
Banka Slovenije (Σλοβενία) 0,3455 37.400.399,43
Národná banka Slovenska (Σλοβακία) 0,7725 83.623.179,61
Suomen Pankki - Finlands Bank (Φινλανδία) 1,2564 136.005.388,82
Σύνολο1 70,3915 7.619.884.851,40

Η κατανομή των καθαρών κερδών και ζημιών της ΕΚΤ μεταξύ των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 33 του Καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας :

Νομικό πλαίσιο

Κατανομή των καθαρών κερδών και ζημιών της ΕΚΤ

33.1. Τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ μεταβιβάζονται με την ακόλουθη σειρά:

  1. ένα ποσό το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του καθαρού κέρδους μεταβιβάζεται στα γενικά αποθεματικά με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου,
  2. το υπόλοιπο καθαρό κέρδος διανέμεται μεταξύ των μεριδιούχων της ΕΚΤ, κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.

33.2. Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, η ζημία αυτή μπορεί να καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατ’ αναλογία και μέχρι το ύψος των ποσών που κατανέμονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με το άρθρο 32.5.

ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ

Οι εννέα ΕθνΚΤ της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ πρέπει να συνεισφέρουν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), καταβάλλοντας ένα μικρό ποσοστό του μεριδίου τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Από τις 29 Δεκεμβρίου 2010 και μετά, οι εισφορές των τραπεζών αυτών αντιστοιχούν στο 3,75% του συνολικού μεριδίου τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο το οποίο οι ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ έχουν καταβάλει στην ΕΚΤ ανέρχεται σε 120.192.083,17 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Εισφορές των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Εθνική κεντρική τράπεζα Κλείδα κατανομής % Καταβεβλημένο κεφάλαιο (€)
1) Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) (Βουλγαρία) 0,8590 3.487.005,40
Česká národní banka (Τσεχική Δημοκρατία) 1,6075 6.525.449,57
Danmarks Nationalbank (Δανία) 1,4873 6.037.512,38
Hrvatska narodna banka (Κροατία) 0,6023 2.444.963,16
Magyar Nemzeti Bank (Ουγγαρία) 1,3798 5.601.129,28
Narodowy Bank Polski (Πολωνία) 5,1230 20.796.191,71
Banca Naţională a României (Ρουμανία) 2,6024 10.564.124,40
Sveriges riksbank (Σουηδία) 2,2729 9.226.559,46
Bank of England (Ηνωμένο Βασίλειο) 13,6743 55.509.147,81
Σύνολο1 29,6085 120.192.083,17

Οι ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ δεν δικαιούνται μερίδιο στα διανεμητέα κέρδη της ΕΚΤ ούτε υποχρεούνται να καλύψουν τυχόν ζημίες της ΕΚΤ.