Menu

Εγγραφή στο κεφάλαιο

Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2020

Το κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) προέρχεται από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ.

Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο αυτό υπολογίζονται βάσει κλείδας κατανομής που αντιστοιχεί στο μερίδιο συμμετοχής της οικείας χώρας στον συνολικό πληθυσμό και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της ΕΕ. Αυτοί οι δύο προσδιοριστικοί παράγοντες υπολογίζονται με ίση στάθμιση. Η ΕΚΤ αναπροσαρμόζει τα μερίδια συμμετοχής ανά πενταετία και κάθε φορά που μεταβάλλεται ο αριθμός των ΕθνΚΤ που συνεισφέρουν στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Αυτές είναι οι ΕθνΚΤ των κρατών μελών της ΕΕ. Η αναπροσαρμογή πραγματοποιείται βάσει των στοιχείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την έναρξη του Τρίτου Σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης την 1η Ιανουαρίου 1999, η κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο έχει αλλάξει οκτώ φορές: ανά πενταετία αναπροσαρμογή πραγματοποιήθηκε την 1η Ιανουαρίου 2004, την 1η Ιανουαρίου 2009, την 1η Ιανουαρίου 2014 και την 1η Ιανουαρίου 2019 ενώ πρόσθετες μεταβολές πραγματοποιήθηκαν την 1η Μαΐου 2004 (όταν η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Κύπρος, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ουγγαρία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβενία και η Σλοβακία εντάχθηκαν στην ΕΕ), την 1η Ιανουαρίου 2007 (όταν η Βουλγαρία και η Ρουμανία εντάχθηκαν στην ΕΕ), την 1η Ιουλίου 2013 (όταν η Κροατία εντάχθηκε στην ΕΕ) και την 1η Φεβρουαρίου 2020 (μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ).

Εθνικές κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ

Η καταβεβλημένη συμμετοχή των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ ανέρχεται συνολικά σε 7.583.649.493,38 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Εισφορές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ(1)

Εθνική κεντρική τράπεζα Κλείδα κατανομής % Καταβεβλημένο κεφάλαιο (€)

1) Οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ θα καταβάλουν στο ακέραιο το αυξημένο μερίδιό τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο λόγω της αποχώρησης της Bank of England από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών σε δύο ετήσιες δόσεις στο τέλος του 2021 και του 2022 αντίστοιχα (βλ. δελτίο Τύπου της ΕΚΤ το οποίο δημοσιεύθηκε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ στις 30 Ιανουαρίου 2020).
2) Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (Βέλγιο) 2,9630 276.290.916,71
Deutsche Bundesbank (Γερμανία) 21,4394 1.999.160.134,91
Eesti Pank (Εσθονία) 0,2291 21.362.892,01
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland (Ιρλανδία) 1,3772 128.419.794,29
Τράπεζα της Ελλάδος 2,0117 187.585.027,73
Banco de España (Ισπανία) 9,6981 904.318.913,05
Banque de France (Γαλλία) 16,6108 1.548.907.579,93
Banca d'Italia (Ιταλία) 13,8165 1.288.347.435,28
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 0,1750 16.318.228,29
Latvijas Banka (Λεττονία) 0,3169 29.549.980,26
Lietuvos bankas (Λιθουανία) 0,4707 43.891.371,75
Banque centrale du Luxembourg (Λουξεμβούργο) 0,2679 24.980.876,34
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (Μάλτα) 0,0853 7.953.970,70
De Nederlandsche Bank (Κάτω Χώρες) 4,7662 444.433.941,02
Oesterreichische Nationalbank (Αυστρία) 2,3804 221.965.203,55
Banco de Portugal (Πορτογαλία) 1,9035 177.495.700,29
Banka Slovenije (Σλοβενία) 0,3916 36.515.532,56
Národná banka Slovenska (Σλοβακία) 0,9314 86.850.273,32
Suomen Pankki – Finlands Bank (Φινλανδία) 1,4939 139.301.721,39
Σύνολο2 81,3286 7.583.649.493,38

Τα καθαρά κέρδη και ζημίες της ΕΚΤ κατανέμονται μεταξύ των ΕθνΚΤ των χωρών της ζώνης του ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 33 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας:

Νομικό πλαίσιο

Κατανομή των καθαρών κερδών και ζημιών της ΕΚΤ

33.1. Τα καθαρά κέρδη της ΕΚΤ μεταβιβάζονται με την ακόλουθη σειρά:

  1. Ένα ποσό το οποίο καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του καθαρού κέρδους μεταφέρεται στο γενικό αποθεματικό με ανώτατο όριο το 100% του κεφαλαίου.
  2. Τα υπόλοιπα καθαρά κέρδη διανέμονται μεταξύ των μεριδιούχων της ΕΚΤ, κατ’ αναλογία προς τα καταβεβλημένα μερίδιά τους.

33.2. Σε περίπτωση ζημίας της ΕΚΤ, η ζημία αυτή μπορεί να καλυφθεί από το γενικό αποθεματικό της ΕΚΤ και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, από το νομισματικό εισόδημα του αντίστοιχου οικονομικού έτους, κατ’ αναλογία και μέχρι το ύψος των ποσών που κατανέμονται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες σύμφωνα με το άρθρο 32.5.

Εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ

Οι οκτώ ΕθνΚΤ της ΕΕ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ πρέπει να συνεισφέρουν στην κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ σε σχέση με τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ), καταβάλλοντας ένα μικρό ποσοστό του μεριδίου συμμετοχής τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Από τις 29 Δεκεμβρίου 2010 η συνεισφορά τους αντιστοιχεί στο 3,75% του συνολικού μεριδίου τους στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο. Το κεφάλαιο που καταβάλλεται στην ΕΚΤ από τις ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ ανέρχεται σε 75.794.263,89 ευρώ και αναλύεται ως εξής:

Εισφορές των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ

Εθνική κεντρική τράπεζα Κλείδα κατανομής % Καταβεβλημένο κεφάλαιο (€)
1) Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα όλων των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.
Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας) (Βουλγαρία) 0,9832 3.991.180,11
Česká národní banka (Τσεχική Δημοκρατία) 1,8794 7.629.194,36
Danmarks Nationalbank (Δανία) 1,7591 7.140.851,23
Hrvatska narodna banka (Κροατία) 0,6595 2.677.159,56
Magyar Nemzeti Bank (Ουγγαρία) 1,5488 6.287.164,11
Narodowy Bank Polski (Πολωνία) 6,0335 24.492.255,06
Banca Naţională a României (Ρουμανία) 2,8289 11.483.573,44
Sveriges Riksbank (Σουηδία) 2,9790 12.092.886,02
Σύνολο1 18,6714 75.794.263,89

Οι ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ δεν δικαιούνται μερίδιο στα διανεμητέα κέρδη της ΕΚΤ ούτε υποχρεούνται να καλύψουν τυχόν ζημίες της ΕΚΤ.

Δελτία Τύπου