Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι υπεύθυνο για τη λήψη μακροπροληπτικών αποφάσεων. Οι αποφάσεις αυτές ισχύουν για όλες τις χώρες και τις τράπεζες εντός του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ), δηλ. τις χώρες της ζώνης του ευρώ και τις χώρες της ΕΕ οι εθνικές αρχές των οποίων έχουν υπογράψει συμφωνίες στενής συνεργασίας με την ΕΚΤ.

Μακροπροληπτικό Φόρουμ

Το Μακροπροληπτικό Φόρουμ αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Αποτελεί πλατφόρμα για τη διεξαγωγή, σε τακτική βάση, συζητήσεων υψηλού επιπέδου στο πλαίσιο των οποίων ανταλλάσσονται απόψεις που αποτυπώνουν μικροπροληπτικές και μακροπροληπτικές θεωρήσεις από όλη την Ευρώπη.

Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Το Διοικητικό Συμβούλιο και το Μακροπροληπτικό Φόρουμ υποστηρίζονται από την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Committee - FSC), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους της ΕΚΤ, των εθνικών κεντρικών τραπεζών και των εθνικών εποπτικών αρχών. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελεί πλατφόρμα για την από κοινού εκτίμηση κινδύνων και τον συντονισμό πολιτικής μεταξύ της ΕΚΤ και των εθνικών αρχών.

Συνεργασία με ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές και οργανισμούς

Η ΕΚΤ συνεργάζεται στενά με άλλα όργανα και οργανισμούς της ΕΕ, όπως οι Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (European Supervisory Authorities - ESAs), συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (European Banking Authority - EBA), και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (European Systemic Risk Board - ESRB), για την κατάρτιση των εποπτικών και ρυθμιστικών πλαισίων της ΕΕ, καθώς και του πλαισίου εξυγίανσης της ΕΕ.

Η ΕΚΤ συμμετέχει επίσης σε συζητήσεις επί θεμάτων πολιτικής σχετικά με την κανονιστική ρύθμιση και την εποπτεία, τόσο σε διεθνές επίπεδο (π.χ. Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (π.χ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα