Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Στατιστικές

Στόχοι

Με την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων, η ΕΚΤ αποσκοπεί στην παροχή όλων των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. Μολονότι η βασική αποστολή είναι η άσκηση της νομισματικής πολιτικής για τη ζώνη του ευρώ, τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ χρησιμεύουν επίσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου για τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Επιπλέον, η ΕΚΤ καθιστά διαθέσιμα τα εν λόγω στατιστικά στοιχεία, καθώς και τις πληροφορίες βάσει των οποίων καταρτίζονται, τόσο στο ευρύ κοινό όσο και στους συμμετέχοντες στην αγορά.

Ποιος παράγει τα στατιστικά στοιχεία;

Οι αρμοδιότητες της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (δηλ. της Eurostat) όσον αφορά την κατάρτιση οικονομικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν καθοριστεί με μνημόνιο συνεννόησης:

  • η ΕΚΤ έχει την κύρια ευθύνη για την κατάρτιση νομισματικών και χρηματοπιστωτικών στατιστικών στοιχείων, στατιστικών στοιχείων για τα διεθνή διαθέσιμα του Ευρωσυστήματος και στατιστικών στοιχείων για τις ονομαστικές και τις πραγματικές σταθμισμένες συναλλαγματικές ισοτιμίες του ευρώ·
  • η Eurostat έχει την κύρια ευθύνη για τα γενικά οικονομικά στατιστικά στοιχεία·
  • η ΕΚΤ και η Eurostat φέρουν από κοινού την ευθύνη για τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν το ισοζύγιο πληρωμών και τους χρηματοπιστωτικούς και μη χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ανά θεσμικό τομέα.

Πού μπορείτε να βρείτε τα στατιστικά στοιχεία;

Τα στατιστικά στοιχεία της ΕΚΤ διατίθενται δωρεάν από την ενότητα Statistics του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ και μπορείτε να τα κατεβάσετε από τη βάση δεδομένων Statistical Data Warehouse.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα