Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Διεθνείς σχέσεις και ανάλυση

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστημα και στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, η ΕΚΤ διατηρεί συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο. Αυτές οι συνεργασίες περιλαμβάνουν:

 • τη διατύπωση και παρουσίαση θέσεων πολιτικής στους τομείς αρμοδιότητάς της,
 • την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και αξιολόγηση οικονομικών εξελίξεων με άλλους φορείς χάραξης πολιτικής σε πολυμερείς οργανώσεις και φόρα, καθώς και σε διμερή βάση,
 • επαφές με διεθνή όργανα που παρακολουθούν τις εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ και τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ),
 • τη συμμετοχή σε διεθνείς προσπάθειες για την ανάπτυξη κανόνων και βέλτιστων πρακτικών, με σκοπό να βελτιωθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα και η αποδοτικότητα και διαφάνεια της διαδικασίας χάραξης πολιτικής.

Η διεθνής συνεργασία είναι εθελοντική και μη δεσμευτική, επομένως δεν επηρεάζει την εσωτερική αποστολή ούτε την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Υπό εξαιρετικές περιστάσεις, η ΕΚΤ μπορεί να συντονίσει τις δράσεις της με τις δράσεις κεντρικών τραπεζών εκτός της ζώνης του ευρώ, όπως συνέβη στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Η ΕΚΤ έχει καθεστώς μόνιμου παρατηρητή στο ΔΝΤ. Μπορεί να συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου του ΔΝΤ όσον αφορά συγκεκριμένα θέματα και θέματα που σχετίζονται με την αποστολή της ΕΚΤ.

ΔΝΤ
Ομάδα των Είκοσι (G20)

Ως μέρος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΕΚΤ συμμετέχει σε συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G20, καθώς και σε συναντήσεις επιμέρους ομάδων. Λαμβάνει επίσης μέρος σε συνεδριάσεις των υπουργών Οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της G7.

G20
Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών

Η ΕΚΤ είναι μέλος και μέτοχος της ΤΔΔ. Συμμετέχει στα διοικητικά και εποπτικά όργανα της ΤΔΔ και σε όλες τις επιτροπές και ομάδες εργασίας με βάση το όργανο αυτό, μεταξύ των οποίων:

 • στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας,
 • στην Επιτροπή για τις Πληρωμές και τις Υποδομές της Αγοράς,
 • στην Επιτροπή για το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα,
 • στην Επιτροπή για τις Αγορές.
ΤΔΔ
Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη

Η ΕΚΤ συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας του ΟΟΣΑ, στις οποίες ενεργεί ως ξεχωριστό μέλος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΟΟΣΑ
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Η ΕΚΤ συμμετέχει στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και σε διάφορες επιμέρους δομές του.

ΣΧΣ

Σχέσεις με κεντρικές τράπεζες εκτός ΕΕ

Η ΕΚΤ διατηρεί σχέσεις με κεντρικές τράπεζες προηγμένων οικονομιών και οικονομιών με αναδυόμενες αγορές εκτός της ΕΕ. Χάρη στην ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών η ΕΚΤ μπορεί να κατανοήσει καλύτερα το εξωτερικό περιβάλλον της ζώνης του ευρώ και να εξηγήσει τις πολιτικές της.

Η ΕΚΤ συμμετέχει επίσης στη διεθνή συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών.

Ανάλυση διεθνών θεμάτων

Η ΕΚΤ παρακολουθεί και αναλύει ευρύ φάσμα διεθνών οικονομικών, χρηματοπιστωτικών και νομισματικών θεμάτων που έχουν σημασία για την εκπλήρωση της αποστολής της. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

 • η παρακολούθηση και ανάλυση των οικονομικών συνθηκών και των κυκλικών εξελίξεων στην παγκόσμια οικονομία, καθώς και των σχετικών πολιτικών σε τρίτες χώρες (περισσότερες πληροφορίες)
 • η προετοιμασία μακροοικονομικών προβολών για το εξωτερικό περιβάλλον της ζώνης του ευρώ και ανάλυση προσομοιώσεων και σεναρίων σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον,
 • η παρακολούθηση του διεθνούς ρόλου του ευρώ,
 • η ανάλυση θεμάτων που αφορούν τη δομή του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος και άλλων θεμάτων που έχουν σημασία για την πολιτική

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα