Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Internationella förbindelser och analyser

ECB samarbetar internationellt vid utförandet av uppgifter som har anförtrotts Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen. Detta samarbete omfattar att:

 • formulera och representera politiska ståndpunkter inom sina behörighetsområden
 • utbyta information och åsikter och bedöma ekonomisk utveckling med andra beslutsfattare i multilaterala organisationer och forum, samt även bilateralt
 • samverka med internationella institutioner i deras övervakning av euroområdet och ECB:s penningpolitik, såsom Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
 • delta i internationella insatser för att utarbeta regler och bästa praxis för att förbättra finansiell stabilitet och beslutsfattandets effektivitet och transparens

Internationellt samarbete är frivilligt och icke-bindande och inkräktar inte på ECB:s inhemska uppdrag och oberoende. Under exceptionella omständigheter får ECB samordna sina åtgärder med centralbanker utanför euroområdet, vilket t.ex. skedde under den globala finanskrisen.

Internationella valutafonden

ECB har ställning som permanent observatör i IMF. ECB kan delta i IMF:s styrelsemöten i särskilda ämnen som är relevanta för ECB:s uppdrag.

IMF
Tjugogruppen

ECB ingår i EU:s delegation och deltar i möten med G20:s finansministrar och centralbankschefer samt deras undergrupper. ECB deltar också i möten med G7:s finansministrar och centralbankschefer.

G20
Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

ECB är medlem och aktieägare i BIS och deltar som sådan i BIS lednings- och tillsynsorgan och i alla kommittéer och arbetsgrupper som utgår från denna institution:

 • Baselkommittén för banktillsyn
 • Kommittén för betalningar och marknadsinfrastruktur
 • Kommittén för det globala finansiella systemet
 • Marknadskommittén
BIS
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

ECB deltar i ett antal av OECD:s kommittéer och arbetsgrupper, där ECB agerar som en separat medlem av Europeiska unionens delegation tillsammans med Europeiska kommissionen.

OECD
Rådet för finansiell stabilitet

ECB deltar i Rådet för finansiell stabilitet och ett antal av dess undergrupper.

FSB

Förbindelser med centralbanker utanför EU

ECB upprätthåller förbindelser med centralbanker i avancerade ekonomier och tillväxtekonomier utanför EU. Genom utbyte av synpunkter och information kan ECB bättre förstå euroområdets omvärld och förklara sin politik.

ECB deltar också i internationellt centralbankssamarbete.

Analys av internationella frågor

ECB övervakar och analyserar ett brett område av internationella ekonomiska, finansiella och monetära frågor av betydelse för uppfyllandet av dess uppdrag. I detta ingår att

 • övervaka och analysera ekonomiska förhållanden och konjunkturutveckling i världsekonomin och relevant politik i tredjeländer (mer)
 • förbereda makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdets omvärld och genomföra simuleringar och scenarioanalyser av omvärlden
 • övervaka eurons internationella roll
 • analysera frågor med anknytning till den internationella finansstrukturen och andra policyrelevanta ämnen

Alla sidor i detta avsnitt