Menu


Om ECB

Europeiska centralbanken är centralbank för euroområdet.

Europeiska centralbanken (ECB) är centralbank för de 19 länder i Europeiska unionen som antagit euron. Vår huvuduppgift är att upprätthålla prisstabilitet och på så sätt bevara den gemensamma valutans köpkraft.ECB:s organisation

ECB är en officiell EU-institution i centrum av Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen. Ta reda på mer om dess organisations- och ledningsstruktur och vem som är vem i ECB-rådet, det viktigaste beslutsorganet.

Beslutsprocess
ECB:s organisationsstruktur
Europeiska centralbankens verksamhetsmål

Vårt mål för verksamheten är att tjäna Europas medborgare genom att upprätthålla prisstabilitet och säkra eurons värde. Ta reda på mer om ECB:s verksamhetsmål, Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen.

Verksamhetsmål
Vilka uppgifter har ECB?

ECB definierar och genomför penningpolitiken för euroområdet och utför flera andra uppgifter, bland annat banktillsyn.

ECB:s uppgifter
ECB, ECBS och Eurosystemet
Ansvarighet gentemot europeiska medborgare

ECB arbetar för medborgarna i Europa och är formellt ansvarig inför dem genom Europaparlamentet. I EU-fördragen anges de olika kanalerna för ansvarighet, bland annat årsrapporten.

Ansvarighet
Årsrapport