Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Vem äger ECB?

30 januari 2020

ECB ägs av centralbankerna i alla EU-länderna. Man skulle kunna likna dem vid aktieägare. De har alla varsin andel i ECB:s kapital. Varje centralbank har alltså bidragit med ett visst belopp för att ECB ska kunna arbeta för målet om prisstabilitet i hela euroområdet.

ECB ägs enbart av dessa centralbanker – vi har inga privata ägare. Detta innebär bland annat att vi inte påverkas av privata finansiella intressen som skulle kunna få konsekvenser för vårt oberoende.

Hur mycket betalar varje centralbank?

Det beror på storleken på respektive lands befolkning och ekonomi i förhållande till EU som helhet. Det är här ”fördelningsnyckeln” kommer in i bilden. Det är en nyckel som används för att beräkna exakt hur mycket varje lands centralbank ska betala.

null

Vissa länder betalar mer än andra, men det innebär inte att de får större inflytande över ECB:s beslut. Beloppet de betalar står i proportion till deras storlek. Alla länder som använder euron har dessutom möjlighet att påverka via ECB-rådet. Varje land utövar inflytande under ECB-rådets möten och har rösträtt enligt ett särskilt rotationssystem.

Det är endast dessa länder som betalar hela beloppet som räknats fram för respektive land med hjälp av fördelningsnyckeln. De EU-länder som har en egen valuta betalar bara en viss andel av det beloppet – närmare bestämt 3,75 procent. De är med och bidrar eftersom de ingår i Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och därför är delaktiga i en del av ECB:s beslut.

Det gör att centralbankerna betalar olika stora belopp. Kommer det här beloppet att ändras framöver?

Ja. Vi uppdaterar fördelningsnyckeln – och därmed även beloppet som varje centralbank ska betala – en gång vart femte år och dessutom när antalet EU-länder förändras.

På så sätt tar vi hänsyn till förändringar i respektive lands befolkning och ekonomi, både över tid och i förhållande till övriga EU.

SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll