Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE
  • 30 januari 2020

ECB:s tecknade kapital stabilt efter Bank of Englands utträde ur Europeiska centralbankssystemet

  • ECB:s totala tecknade kapital är oförändrat 10,8 miljarder EUR
  • ECB ska återbetala Bank of Englands andel av dess inbetalade kapital (58 miljoner EUR)
  • Bank of Englands andel i ECB:s tecknade kapital omfördelas mellan de återstående nationella centralbankerna

Europeiska centralbanken (ECB) kommer att bibehålla det tecknade kapitalet på 10,8 miljarder EUR efter det att Bank of England lämnar Europeiska centralbankssystemet (ECBS). Bank of Englands nuvarande andel i ECB:s tecknade kapital, som är 14,3 procent, kommer att omfördelas mellan nationella centralbanker både inom och utanför euroområdet.

Som följd av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen kommer Bank of England att utträda ur ECBS. Bank of England innehar 14,3 procent av ECB:s tecknade kapital, varav 3,75 procent (motsvarande 58 miljarder EUR), är inbetalt. Detta belopp kommer att återbetalas av ECB enligt villkoren i utträdesavtalet mellan Förenade kungariket och Europeiska unionen.

Som ett resultat därav kommer ECB:s tecknade kapital att omfördelas mellan de andra nationella centralbankerna baserat på en uppdaterad fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital. Vikterna i fördelningsnyckeln kommer att räknas om baserat på varje medlemsstats andel av EU:s totala befolkning och bruttonationalprodukt (BNP) efter det att Förenade kungariket lämnat Europeiska unionen.

De nationella centralbankerna i euroområdet betalar 100 procent av sina tecknade andelar till ECB:s kapital, medan de nationella centralbankerna utanför euroområdet betalar 3,75 procent av sina tecknade andelar. I och med att andelarna för de nationella centralbankerna i euroområdet höjs, och kommer att betalas in i sin helhet, kommer detta att leda till en ökning av ECB:s inbetalade kapital från 7 659 miljoner EUR 2020 till 8 880 miljoner EUR 2022 (se nedanstående tabell). ECB:s inbetalade kapital kommer att vara oförändrat det år då Förenade kungariket träder ut ur EU i och med att de kvarvarande nationella centralbankerna kommer att täcka upp det kapital på 58 miljoner EUR som Bank of England drar tillbaka. De nationella centralbankerna i euroområdet kommer sedan att betala in sina ökade andelar i sin helhet i två årliga delbetalningar, varav den första 2021. Dessa ändringar är en investering som återspeglas i de nationella centralbankernas balansräkningar.

Fördelning av bidrag efter Brexit

Nationella centralbanker i euroområdet

Fördelningsnyckel

Tecknat kapital

Inbetalt kapital

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0,2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2,0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de España

9,6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16,6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d’Italia

13,8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0,3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0,4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta’ Malta

0,0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1,9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0,3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0,9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Finlands Bank

1,4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet

81,3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка (Bulgarian National Bank)

0,9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1,8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Naţională a României

2,8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges riksbank

2,9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Delsumma för gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet

18,6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Totalt

100,0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.

Frågor från media kan riktas till William Lelieveldt, tfn +49 69 1344 7316.

Anmärkningar:

  • Detaljerad information om Teckning av ECB:s kapital
  • Förklaring: Vem äger ECB?
  • ECBS och ECB:s Årsbokslut
  • De relevanta rättsakterna avseende de nationella centralbankernas bidrag till ECB:s kapital efter Brexit kommer att publiceras i Europeiska unionens officiella tidning den 1 februari 2020.
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media