European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
  • 30 януари 2020 г.

Записаният капитал на ЕЦБ се запазва, след като Bank of England напусне Европейската система на централните банки

  • Общият записан капитал на ЕЦБ остава 10,8 млрд. евро.
  • ЕЦБ ще възстанови на Bank of England нейния дял във внесения капитал (58 млн. евро).
  • Делът на Bank of England в записания капитал на ЕЦБ ще бъде преразпределен между останалите национални централни банки.

Европейската централна банка (ЕЦБ) ще запази размера на записания си капитал – 10,8 млрд. евро – след като Bank of England напусне Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). Сегашният дял на Bank of England в записания капитал на ЕЦБ, който възлиза на 14,3%, ще бъде преразпределен между националните централни банки (НЦБ) от еврозоната и останалите НЦБ извън еврозоната.

Bank of England напуска ЕСЦБ вследствие на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Тя има дял от 14,3% в записания капитал на ЕЦБ, като внесената част от него е 3,75% или 58 млн. евро. Тази сума ще бъде възстановена от ЕЦБ съгласно условията на Споразумението за оттегляне между Обединеното кралство и ЕС.

В резултат на това записаният капитал на ЕЦБ ще бъде преразпределен между останалите НЦБ въз основа на актуализиран капиталов алгоритъм. Теглата ще бъдат преизчислени въз основа на дела на всяка от държавите членки в общото население и брутния вътрешен продукт (БВП) на Европейския съюз, след като Обединеното кралство го напусне.

НЦБ от еврозоната внасят 100% от дела си в записания капитал на ЕЦБ, а НЦБ извън еврозоната внасят 3,75% от дела си. Тъй като делът на НЦБ от еврозоната ще се увеличи и ще бъде изплатен изцяло, това ще доведе до нарастване на внесения капитал на ЕЦБ от 7659 млн. евро през 2020 г. до 8880 млн. евро през 2022 г., както е показано в таблицата по-долу. Внесеният капитал на ЕЦБ ще остане непроменен в годината, в която Обединеното кралство напуска ЕС, тъй като останалите НЦБ ще покрият вноската на оттеглящата се Bank of England в размер на 58 млн. евро. След това НЦБ от еврозоната ще изплатят изцяло увеличения си дял в записания капитал на два годишни транша, първият от които е през 2021 г. Тези промени представляват инвестиция, отразена в балансите на НЦБ.

Разбивка на вноските след Брекзит

НЦБ от еврозоната

Капиталов алгоритъм

Записан капитал

Внесен капитал

2020

2021

2022

%

евро

евро

евро

евро

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0,2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2,0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de España

9,6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16,6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d’Italia

13,8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0,3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0,4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1,9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0,3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0,9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Общо за НЦБ от еврозоната

81,3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка

0,9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1,8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Naţională a României

2,8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges riksbank

2,9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Общо за НЦБ извън еврозоната

18,6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Общо

100,0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

За въпроси журналистите могат да се свържат с Уилям Лелифелт на тел.: +49 69 1344 7316.

Забележки:

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите