Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa
  • TLAČOVÁ SPRÁVA
  • 30. januára 2020

Výška upísaného základného imania ECB zostáva po vystúpení Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk na nezmenenej úrovni

  • Celkové upísané základné imanie ECB zostane na úrovni 10,8 mld. €.
  • ECB vyplatí Bank of England jej podiel na svojom splatenom základnom imaní vo výške 58 mil. €.
  • Podiel Bank of England na upísanom základnom imaní ECB bude prerozdelený medzi ostatné národné centrálne banky.

Európska centrálna banka (ECB) po vystúpení Bank of England z Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) ponechá svoje upísané základné imanie nezmenené na úrovni 10,8 mld. €. Terajší podiel Bank of England na upísanom základnom imaní ECB, ktorý predstavuje 14,3 %, bude prerozdelený medzi národné centrálne banky krajín eurozóny a ostatné národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny.

Vystúpenie Bank of England z ESCB je dôsledkom odchodu Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Jej podiel na upísanom základnom imaní ECB predstavuje 14,3 %, z toho 3,75 % (58 mil. €) je splatených. Túto sumu jej ECB podľa podmienok dohody o vystúpení medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ vráti.

Upísané základné imanie ECB bude následne prerozdelené medzi ostatné národné centrálne banky podľa aktualizovaného kľúča na upisovanie základného imania ECB. Váhy jednotlivých členských štátov budú prepočítané na základe ich podielov na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte (HDP) Európskej únie po odchode Spojeného kráľovstva.

Národné centrálne banky krajín eurozóny splácajú 100 % svojich podielov na upísanom základnom imaní ECB a národné centrálne banky krajín nepatriacich do eurozóny 3,75 % svojich podielov. Vzhľadom na zvýšenie podielov národných centrálnych bánk krajín eurozóny a ich plné splatenie dôjde k nárastu splateného základného imania ECB zo 7 659 mil. € v roku 2020 na 8 880 mil. € v roku 2022 (tabuľka). Splatené základné imanie ECB sa v roku odchodu Spojeného kráľovstva z EÚ nezmení, keďže splatený podiel Bank of England vo výške 58 mil. € pokryjú ostatné národné centrálne banky. Národné centrálne banky krajín eurozóny následne splatia svoje zvýšené podiely v plnej výške v dvoch ročných splátkach, z ktorých prvá bude splatná v roku 2021. Tieto zmeny budú v súvahách národných centrálnych bánk vykázané ako investície.

Rozdelenie príspevkov po brexite

Národné centrálne banky krajín eurozóny

Kľúč na upisovanie základného imania

Upísané základné imanie

Splatené základné imanie

2020

2021

2022

%

EUR

EUR

EUR

EUR

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,9630

320 744 959

276 290 917

298 517 938

320 744 959

Deutsche Bundesbank

21,4394

2 320 816 566

1 999 160 135

2 159 988 350

2 320 816 566

Eesti Pank

0,2291

24 800 091

21 362 892

23 081 492

24 800 091

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,3772

149 081 997

128 419 794

138 750 896

149 081 997

Bank of Greece

2,0117

217 766 667

187 585 028

202 675 847

217 766 667

Banco de España

9,6981

1 049 820 011

904 318 913

977 069 462

1 049 820 011

Banque de France

16,6108

1 798 120 274

1 548 907 580

1 673 513 927

1 798 120 274

Banca d’Italia

13,8165

1 495 637 102

1 288 347 435

1 391 992 268

1 495 637 102

Central Bank of Cyprus

0,1750

18 943 762

16 318 228

17 630 995

18 943 762

Latvijas Banka

0,3169

34 304 447

29 549 980

31 927 214

34 304 447

Lietuvos bankas

0,4707

50 953 308

43 891 372

47 422 340

50 953 308

Banque centrale du Luxembourg

0,2679

29 000 194

24 980 876

26 990 535

29 000 194

Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

0,0853

9 233 731

7 953 971

8 593 851

9 233 731

De Nederlandsche Bank

4,7662

515 941 487

444 433 941

480 187 714

515 941 487

Oesterreichische Nationalbank

2,3804

257 678 468

221 965 204

239 821 836

257 678 468

Banco de Portugal

1,9035

206 054 010

177 495 700

191 774 855

206 054 010

Banka Slovenije

0,3916

42 390 728

36 515 533

39 453 130

42 390 728

Národná banka Slovenska

0,9314

100 824 116

86 850 273

93 837 195

100 824 116

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,4939

161 714 781

139 301 721

150 508 251

161 714 781

Spolu za NCB krajín eurozóny

81,3286

8 803 826 700

7 583 649 493

8 193 738 097

8 803 826 700

Българска народна банка (Bulharská národná banka)

0,9832

106 431 470

3 991 180

3 991 180

3 991 180

Česká národní banka

1,8794

203 445 183

7 629 194

7 629 194

7 629 194

Danmarks Nationalbank

1,7591

190 422 699

7 140 851

7 140 851

7 140 851

Hrvatska narodna banka

0,6595

71 390 922

2 677 160

2 677 160

2 677 160

Magyar Nemzeti Bank

1,5488

167 657 709

6 287 164

6 287 164

6 287 164

Narodowy Bank Polski

6,0335

653 126 802

24 492 255

24 492 255

24 492 255

Banca Naţională a României

2,8289

306 228 625

11 483 573

11 483 573

11 483 573

Sveriges Riksbank

2,9790

322 476 961

12 092 886

12 092 886

12 092 886

Spolu za NCB krajín nepatriacich do eurozóny

18,6714

2 021 180 370

75 794 264

75 794 264

75 794 264

Spolu

100,0000

10 825 007 070

7 659 443 757

8 269 532 360

8 879 620 963

Prípadné rozdiely súčtov sú spôsobené zaokrúhlením.

Kontaktná osoba pre médiá: William Lelieveldt, tel.: +49 69 1344 7316.

Poznámky:

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá