Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Plán v oblasti klimatických zmien a prírody na roky 2024 – 2025 v skratke

Zhodnotili sme pokrok dosiahnutý od našej klimatickej agendy z roku 2022 a rozhodli sme sa svoju činnosť v oblasti klimatických zmien rozšíriť. 

V rokoch 2024 a 2025 sa zameriame na nasledujúce tri oblasti:

  1. dôsledky prechodu na ekologické hospodárstvo,
  2. fyzický vplyv klimatických zmien a
  3. riziko, ktoré pre ekonomiku predstavuje strata a degradácia prírody.

Naše aktivity v oblasti klimatických zmien a prírody

Ako sa to týka ECB?

Vysoké teploty, búrky a suchá – ale aj odlesňovanie, pôdna erózia a pokles stavu opeľujúceho hmyzu – môžu spôsobiť rast cien a v konečnom dôsledku inflácie. Cenovú a finančnú stabilitu možno zachovať len pri stabilnej klíme a prírode.

Význam klimatických zmien

Aké kroky v tomto smere podnikáme?

V súlade s našimi tromi strategickými cieľmi naše aktivity v oblasti klimatických zmien vstupujú do novej fázy, riadenej naším plánom v oblasti klimatických zmien a prírody na roky 2024 – 2025. Na základe doterajších ponaučení plán vytyčuje oblasti, v ktorých rozširujeme svoje aktivity, a stanovuje tri hlavné oblasti.

Podrobné informácie o našom pláne v oblasti klimatických zmien a prírody na roky 2024 – 2025

Prečo rozširujeme svoje snahy?

Na základe svojho akčného plánu z roku 2021, klimatickej agendy z roku 2022 a priorít dohľadu na roky 2024 – 2026 rozširujeme svoje činnosti v týchto oblastiach:

Makroekonomická analýza a menová politika

Zdokonaľovanie analytických nástrojov na lepšie pochopenie makroekonomického dosahu klimatických zmien a prechodu a zlepšenie riadenia rizík spojených s klimatickými zmenami na súvahu Eurosystému.

Bankový dohľad a finančná stabilita

Zahrnutie klimatických a environmentálnych rizík medzi priority dohľadu na roky 2024 – 2026 a ďalší vývoj nášho rámca pre klimatické riziká ohrozujúce finančnú stabilitu.

Klimatické údaje

Pokračovanie snáh o získanie rozsiahlejšieho a kvalitnejšieho súboru údajov o klimatických rizikách a degradácii prírody.

Platobný styk, bankovky a infraštruktúra trhu

Ďalšie znižovanie vplyvu bankoviek Eurosystému na životné prostredie a posudzovanie environmentálnych aspektov pri ďalších platobných prostriedkoch a trhových infraštruktúrach.

Environmentálny rozmer našich vlastných operácií a portfólií

Snaha o znižovanie environmentálnej stopy našich vlastných operácií a nemenovopolitických portfólií a pokračujúca snaha o zverejňovanie výsledkov našich klimatických aktivít.

Na aké oblasti sa zameriame v rokoch 2024 a 2025?

1. Riadenie prechodu

Ekologizácia hospodárstva prispeje k cenovej a finančnej stabilite. Odkladanie prechodu zvýši jeho náklady. Naďalej skúmame dôsledky prechodu na ekonomiku a finančný systém a zvažujeme, ako ho v medziach svojho mandátu môžeme podporiť.

2. Hodnotenie fyzického vplyvu klimatických zmien

Extrémne poveternostné javy majú negatívny vplyv na hospodárstvo a spôsobujú rast cien. Pochopenie vplyvu meniacej sa klímy je dôležité pre našu činnosť centrálnej banky a orgánu dohľadu. O výsledky svojho výskumu sa tiež delíme, aby sme všetkým hospodárskym subjektom pomohli prijať riadne podložené rozhodnutia a prispôsobiť sa.

3. Skúmanie rizík súvisiacich s prírodou

Naša ekonomika je od prírody závislá a nedokáže bez nej existovať, zhoršovanie životného prostredia preto predstavuje finančné riziká. Pri plnení svojho mandátu preto musíme posúdiť dôsledky degradácie prírody a jej vzájomného pôsobenia s klímou.

Súvisiace informácie

Oboznámte sa s našou doterajšou činnosťou:

Všetky stránky v tejto sekcii