Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Prečo sa ECB zaoberá otázkou klimatických zmien?

7. novembra 2022

ECB sa klimatickými zmenami zaoberá, pretože ovplyvňujú:

  • ekonomiku, a tým aj náš cieľ udržiavať cenovú stabilitu,
  • banky, na ktoré dohliadame s cieľom zaistiť ich bezpečnosť a odolnosť,
  • našu vlastnú vystavenosť rizikám.

Aký vplyv majú klimatické zmeny na ekonomiku?

V dôsledku klimatických zmien je ekonomika vystavená dvom druhom rizík: fyzickým rizikám a rizikám spojeným s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo.

Čo sú to fyzické riziká?

Fyzické riziká priamo vyplývajú z klimatických zmien – ide napríklad o riziko poškodenia obydlí a infraštruktúry v dôsledku búrok alebo povodní. K nepriaznivým poveternostným javom dochádza v poslednom desaťročí častejšie a zasahujú čoraz väčší počet hospodárskych odvetví.

Zmeny klímy, ku ktorým dochádza v dlhodobejšom horizonte, napríklad zmeny zrážkových režimov a čoraz vyššie teploty, môžu narušiť priemyselné odvetvia a poľnohospodárstvo. Bez prijatia opatrení na spomalenie týchto zmien sa ich účinky len zhoršia.

Čo sú to riziká spojené s prechodom na nízkouhlíkové hospodárstvo?

V záujme spomaľovania a predchádzania tým najhorším klimatickým zmenám má kľúčový význam redukcia emisií oxidu uhličitého. EÚ sa preto zaviazala dosiahnuť do roku 2050 hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií. Splnenie tohto cieľa si vyžaduje ekologizáciu všetkých našich hospodárskych činností vrátane výroby tovarov a služieb, dopravy i stravovania. Prechod na ekologickejšie hospodárstvo môže ponúknuť veľké príležitosti, ako sú nové pracovné miesta a zdravšie životné prostredie.

Prináša však aj riziká, najmä ak sa opatrenia na podporu udržateľnejších činností zavádzajú príliš rýchlo a podniky a ľudia nemajú dosť času sa prispôsobiť. Môže dôjsť k zániku podnikov, strate pracovných miest a poklesu hodnoty finančných aktív. Príčinou môžu byť nové regulačné predpisy, meniace sa spotrebiteľské preferencie a technologické inovácie, v dôsledku ktorých sa začnú menej používať neekologické produkty. Ide o tzv. „riziká prechodu“.

Prečo sa ECB touto otázkou zaoberá?

Riešenie otázky klimatických zmien – v medziach nášho mandátu – je pre nás veľmi dôležité. Klimatické zmeny majú vplyv na to, ako sa nám darí udržiavať stabilné ceny, dohliadať na banky a riadiť našu vlastnú vystavenosť klimatickým rizikám.

Ako sa klimatické zmeny dotýkajú cien?

Svojím vplyvom na ekonomiku sa klimatické zmeny dotýkajú aj cien. Suchá a požiare môžu zničiť úrodu. Povodne alebo nízka hladina vody môžu spôsobiť narušenie dopravných systémov a dodávateľských reťazcov spojené s vysokými nákladmi pre podniky. Vplyv takýchto udalostí sa môže dotknúť aj finančných trhov a viesť k narušeniu finančnej stability. To všetko môže ovplyvniť ceny a tým aj našu schopnosť udržiavať ich na stabilnej úrovni.

Na ceny majú vplyv aj opatrenia na podporu ekologickejších činností. Dotácie na investície do zelených energií alebo dane z uhlia, ropy a plynu môžu mať vplyv na hospodárstvo a ceny.

Ako sa klimatické zmeny dotýkajú bánk, na ktoré dohliadame?

Jednou z hlavných úloh banky je poskytovanie úverov klientom, medzi ktorými sú aj podniky. Ak by prevádzku podniku zasiahla napríklad povodeň, podnik by sa mohol dostať do finančných ťažkostí. Mohol by mať problémy so splácaním úverov, čo by malo negatívny vplyv aj na banku.

Preto musíme zabezpečiť, aby banky mali prehľad o klimatických rizikách, ktorým sú vystavené. Príkladom je vysoká expozícia voči odvetviam s vysokými emisiami uhlíka alebo voči klientom v oblastiach, ktorých sa klimatické zmeny dotknú s najväčšou pravdepodobnosťou. Od bánk vyžadujeme, aby tieto riziká zohľadňovali vo svojej stratégii, internom riadení a riadení rizík.

Ako sa klimatické zmeny dotýkajú našej súvahy?

Musíme dávať pozor aj na našu vlastnú vystavenosť klimatickým rizikám. Klimatické zmeny môžu mať vplyv na aktíva v našich portfóliách a na kolaterál, ktorý akceptujeme ako zábezpeku pri poskytovaní úverov bankám. Tieto riziká musíme náležite riadiť a znižovať ich.

Aké kroky ECB v tomto smere podniká?

V rámci prechodu na ekologickejšie hospodárstvo nám neprináleží hlavná úloha. Hlavnými aktérmi sú vlády a parlamenty. V medziach nášho mandátu sme však odhodlaní sa na riešení otázky klimatických zmien podieľať aj my.

Realizujeme akčný plán na začlenenie aspektov klimatických zmien do našej menovej politiky, pričom v rámci našej úlohy orgánu dohľadu považujeme klimatické zmeny za kľúčovú prioritu. Pracujeme na zdokonaľovaní našich modelov a zvyšovaní kvality našich údajov a účinnosti riadenia rizík, ktorým sme vystavení.

Chceme prispieť k širším zmenám v správaní. Naše pravidlá môžu banky motivovať, aby si o klimatických rizikách spojených s aktívami v ich držbe udržiavali lepší prehľad, aby o nich transparentnejšie informovali a aby ich konzistentným spôsobom vykazovali. Ak banky a podniky v súvislosti s klimatickými rizikami a ich účinkami zabezpečia vyššiu informovanosť a transparentnosť, tak ich budú môcť všetci náležitým spôsobom zohľadňovať v rámci cenotvorby. Svoje odborné znalosti a ponaučenia zároveň sprístupňujeme aj ostatným, aby sme ich motivovali podieľať sa na riešení otázky klimatických zmien.

KLIMATICKÉ ZMENY A ECB

Viac informácií