Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Защо изменението на климата е важно за ЕЦБ?

7 ноември 2022 г.

Изменението на климата е важно за ЕЦБ, тъй като то засяга:

  • икономиката, а това от своя страна влияе върху целта ни да поддържаме цените стабилни;
  • банките, над които упражняваме надзор, за да бъдат те сигурни и устойчиви;
  • собствената ни експозиция на риск.

Как изменението на климата въздейства върху икономиката?

Изменението на климата поражда за икономиката два вида рискове – физически и свързани с прехода.

Кои са физическите рискове?

Физическите рискове са пряк резултат от изменението на климата, например когато бури или наводнения повредят домове и улици или унищожат посеви. През последните десетилетия такива събития стават по-чести и по-тежки и засягат все повече части на икономиката.

Освен това дългосрочни тенденции като промени в закономерностите на валежите и повишения на температурите могат да предизвикат смущения в промишлеността и селското стопанство. Ако не бъдат предприети действия за забавяне на тези промени, ефектът от тях само ще се влошава.

Кои са рисковете, свързани с прехода?

Намаляването на въглеродните емисии е от ключово значение за забавянето и предотвратяването на най-лошите последици от изменението на климата. Затова ЕС се ангажира до 2050 г. да постигне икономика с нулеви нетни емисии. За да постигнем тази цел, трябва да направим всички свои дейности по-екологосъобразни. Това включва начина, по който произвеждаме стоки и услуги, как пътуваме и как се храним. Преходът към по-екологосъобразна икономика може да предостави големи възможности, като например нови работни места и по-здравословна околна среда.

Но той носи и рискове, особено ако политиките за насърчаване на по-устойчиви дейности бъдат приложени прекалено бързо и предприятията и гражданите не разполагат с достатъчно време да се приспособят. Възможно е предприятия да фалират, хора да загубят работата си, а стойността на финансови активи да спадне. Това може да бъде в резултат на нови разпоредби, на промени в предпочитанията на потребителите и на технологични иновации, които превръщат неекологични продукти в отживелица. Тези рискове се наричат „свързани с прехода“.

И така, защо това е важно за ЕЦБ?

В ЕЦБ сме силно заинтересовани да предприемем мерки по отношение на климатичните рискове в рамките на мандата си. Изменението на климата влияе върху това как поддържаме цените стабилни, как упражняваме надзор над банките и как управляваме собствената си експозиция на свързани с климата рискове.

По какъв начин влияе на цените изменението на климата?

Изменението на климата засяга икономиката и съответно цените. Суши и горски пожари могат да съсипят реколтата. Наводнения и спад в нивото на реките могат да нарушат транспортни системи и вериги на доставка и това да струва скъпо на предприятията. Подобни събития могат да имат и вторични ефекти върху финансовите пазари и в резултат от това може да се разпространи несигурност. Всичко това може да окаже въздействие върху цените и съответно върху способността ни да ги поддържаме стабилни.

Политиките за стимулиране на по-екологосъобразни дейности влияят и върху себестойността. Субсидиите за инвестиции в зелена енергия, данъците върху въглищата, петрола и природния газ могат да окажат въздействие върху икономиката и цените.

Как изменението на климата засяга банките, над които упражняваме надзор?

Една от основните задачи на всяка банка е да предоставя кредити на клиентите си, включително на предприятия. Ако някое от тях пострада от наводнение, то може да се окаже във финансово затруднение. Възможно е да не бъде в състояние да погасява заемите си, а това би се отразило зле и на банката.

Затова трябва да сме сигурни, че банките са наясно с рисковете, свързани с климата, като например големи експозиции към сектори с големи въглеродни емисии, или клиенти, които заради географското си разположение е особено вероятно да бъдат засегнати от климатичните промени. Призоваваме банките да вземат предвид тези рискове в стратегията си, в институционалното си управление и в управлението на риска.

Как изменението на климата засяга нашия баланс?

Трябва да се погрижим и за собствената си експозиция на климатични рискове. Изменението на климата може да окаже въздействие върху активите, които държим, и върху обезпеченията, които приемаме като гаранция, когато отпускаме заеми на банките. Трябва да управляваме подобаващо тези рискове и да ги редуцираме.

Какво предприема ЕЦБ по този въпрос?

Ние не сме основното действащо лице в прехода към по-екологосъобразна икономика. Начело на това начинание са правителствата и парламентите, но ние сме решени да изиграем своята роля в борбата с изменението на климата, в рамките на своя мандат.

Прилагаме план за действие за включване на изменението на климата в паричната политика, а в ролята си на надзорна институция сме го определили като основен приоритет. Усъвършенстваме моделите си, качеството на данните, които използваме, и начина, по който управляваме собствения си риск.

Искаме да стимулираме по-широкообхватни промени в поведението. Правилата ни може да насърчат банките да осъзнаят по-добре климатичните рискове, свързани с притежаваните от тях активи, да проявяват повече откритост за тях и да ни ги съобщават по систематизиран начин. Ако банките и фирмите си дават по-ясна сметка за климатичните рискове и проявяват повече прозрачност по отношение на последиците от тях, всички ще могат да ги вземат предвид подобаващо и да оценят точно какво биха им стрували. Освен това ние споделяме експертния си опит и извлечените поуки, за да стимулираме другите да изпълнят своята роля в борбата с изменението на климата.

ЕЦБ И ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА

Повече информация