Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Ilmastonmuutoksen merkitys EKP:n toiminnassa

7.11.2022

Kiinnitämme erityistä huomiota ilmastonmuutokseen, sillä sen vaikutus tuntuu kaikkialla.

  • Taloudessa se vaikuttaa hintatason vakauteen eli tärkeimpään tehtäväämme.
  • Valvottavissa pankeissa se vaikuttaa vakavaraisuuteen.
  • EKP:ssä se vaikuttaa taseen riskeihin.

Miten ilmastonmuutoksen vaikutus tuntuu taloudessa?

Ilmastonmuutokseen liittyvät riskit taloudessa jaetaan fyysisiin ja siirtymäriskeihin.

Millaisia riskejä nimitetään fyysisiksi riskeiksi?

Kun esimerkiksi myrskyt ja tulvat tuhoavat koteja ja satoja, taustalla on ilmastonmuutoksesta aiheutunut selkeä fyysinen riski. Ilmastonmuutoksen myötä luonnonkatastrofit ovat viime vuosikymmeninä lisääntyneet, ja niiden vaikutukset tuntuvat talouden eri aloilla yhä voimakkaammin.

Sademäärien ja keskilämpötilojen muuttuminen vaikeuttaa pitemmällä aikavälillä maanviljelyä ja muutakin toimintaa. Jos ilmastonmuutosta ei pystytä hillitsemään, tilanne vain pahenee.

Millaisia riskejä nimitetään siirtymäriskeiksi?

Hiilidioksidipäästöjä on vähennettävä, jos ilmastonmuutosta halutaan hidastaa niin, ettei se riistäydy käsistä. Siksi EU:ssa on sitouduttu pyrkimään hiilineutraaliuteen vuoteen 2025 mennessä. Jotta tavoite voidaan saavuttaa, ilmastonmuutos on otettava huomioon kaikessa taloudellisessa toiminnassa – paitsi tavaroiden ja palvelujen tuotannossa myös siinä, miten matkustamme paikasta toiseen ja millaista ruokaa syömme. Siirtyminen vihreämpään talouteen tarjoaa mahdollisuuden luoda uusia työpaikkoja ja tehdä elinympäristöstämme puhtaampi ja kestävämpi.

Muutoksiin liittyy kuitenkin aina myös riskejä. Niin yritykset kuin ihmisetkin tarvitsevat aikaa sopeutua, ja poliittinen kehitys, jolla ympäristövastuullista toimintaa edistetään, voi tulla monelle liian nopeasti. Osa yrityksistä voi kaatua, jolloin työpaikkoja katoaa, ja joidenkin sijoitusten arvo voi laskea tuntuvastikin, kun sääntely muuttuu, kuluttajat alkavat suosia ympäristöystävällisempiä tuotteita ja tekniikan kehitys tekee aiemmat ilmastoa saastuttavat tuotteet tarpeettomiksi. Kehityksestä johtuvia riskejä nimitetään siirtymäriskeiksi.

Miten ilmastonmuutoksen vaikutus tuntuu EKP:n toiminnassa?

Jotta EKP voi hoitaa tehtävänsä, sen on otettava ilmastoriskit huomioon toiminnassaan. Ne vaikuttavat hintavakauden ylläpitämiseen, pankkivalvontaan ja myös EKP:n riskienhallintaan.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa hintatasoon?

Ilmastonmuutoksen vaikutus näkyy taloudessa monin tavoin – myös hinnoittelussa. Ruuan hinta nousee, kun pitkät kuivat kaudet ja metsäpalot vievät sadon eri puolilla maailmaa. Jos joissa ei ole tarpeeksi vettä tai ne tulvivat, kuljetukset vaikeutuvat ja yrityksille aiheutuu tuntuvia kustannuksia toimitushäiriöiden vuoksi. Vaikutukset tuntuvat myös rahoitusmarkkinoilla ja voivat horjuttaa rahoitusvakautta. Fyysiset riskit voivat vaikuttaa hintoihin niin paljon, että se vaikeuttaa hintatason pitämistä vakaana.

Myös toimet, joilla edistetään ympäristöystävällisempää toimintaa, vaikuttavat hintoihin. Investointeja vihreämpiin energiamuotoihin tuetaan monin tavoin. Toisaalta esimerkiksi hiilelle, öljylle ja kaasulle asetetaan valmisteveroja.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa valvottavien pankkien tilanteeseen?

Pankit myöntävät lainoja asiakkailleen. Se on yksi niiden tärkeimmistä tehtävistä. Yritysasiakkaiden taloudellinen tilanne voi vaikeutua tuntuvasti erilaisten luonnonkatastrofien vuoksi, ja silloin ne eivät välttämättä pysty maksamaan lainojaan takaisin. Siitä seuraisi ongelmia pankeille.

Meidän on huolehdittava siitä, että pankit ovat perillä omista ilmasto- ja ympäristöriskeistään. Niiden on tiedettävä, kuinka suuri osa niiden asiakkaista toimii hiilestä riippuvaisilla aloilla ja kuinka paljon asiakkailla on toimintaa maantieteellisillä alueilla, joilla ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät erityisen voimakkaasti. Autamme pankkeja ottamaan riskit huomioon strategioissaan, hallinnossaan ja riskienhallinnassa.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa EKP:n taseeseen?

Myös EKP:n on kiinnitettävä huomiota omiin ilmastoriskeihinsä. Ilmastonmuutos voi vaikuttaa taseessamme olevien omaisuuserien arvoon ja vakuuksiin, joita vastaan pankit saavat meiltä lainaa. Meidän on kiinnitettävä yhä enemmän huomiota riskienhallintaan ja pyrittävä pienentämään riskejämme.

Miten EKP voi vaikuttaa?

EKP pystyy omalla tehtäväalueellaan tukemaan siirtymistä vihreämpään talouteen, vaikka tärkein työ ilmastonmuutosta vastaan tehdään eri maiden hallituksissa ja parlamenteissa.

Meillä on selkeä toimintasuunnitelma, jonka avulla ilmastonäkökohdat pystytään ottamaan yhä paremmin huomioon rahapolitiikassa, ja ilmasto- ja ympäristöriskit ovat yksi pankkivalvontamme painopistealueista. Pyrimme ottamaan riskit yhä paremmin huomioon malleissamme, hankkimaan tarkempaa tietoa ja kehittämään riskienhallintaamme.

Olemme mukana edistämässä laajempaa muutosta ajattelutavoissa. Opastamme pankkeja kiinnittämään huomiota sijoitustensa ja laina-asiakkaidensa ilmastoriskeihin, julkistamaan tietoa ilmastoriskeistään ja myös kertomaan niistä selkeästi pankkivalvojille. Kun pankit ja yritykset tuntevat riskinsä ja jakavat tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista toimintaansa, muidenkin on helpompi ottaa ne huomioon riskien hinnoittelussa. Myös EKP pyrkii jakamaan sille kertyvää tietoa ilmastoriskien merkityksestä ja edistämään siten toimintaa ilmastonmuutosta vastaan.

Lisätietoa aiheesta