Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Suunnittelutyö

EKP ilmoitti joulukuussa 2021 aikovansa uudistaa eurosetelit. Seteleillä pitää pystyä maksamaan kätevästi ja turvallisesti eri puolilla euroaluetta myös tulevaisuudessa. 

Euroseteleistä halutaan tehdä ympäristön ja ilmaston kannalta mahdollisimman kestäviä. Siksi selvitämme, voidaanko eurosetelien ympäristöjalanjälkeä pienentää uusilla valmistusmateriaaleilla ja toimintamalleilla. Tavoitteena on myös, että eurosetelit palvelevat aiempaa paremmin kaikkien eurooppalaisten tarpeita.

EKP:n neuvosto valitsee seteleille uuden teeman ja siihen liittyvät kuva-aiheet. Se ottaa tällöin huomioon kyselytutkimuksista saadut eurooppalaisten mielipiteet ja asiantuntijaryhmien lausunnot.

Suunnittelutyössä on kaksi päävaihetta:

  1. mahdollisten teemojen valinta
  2. mahdollisten kuva-aiheiden valinta ja suunnittelukilpailu.

Suuri yleisö ja asiantuntijat pidetään mukana suunnittelussa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki eurooppalaiset voivat tuntea teeman ja kuva-aiheet omikseen.

Suunnittelun tärkeimmät vaiheet

Uuden setelisarjan teeman valitseminen

EKP:n neuvosto päätti 29.11.2023 edetä eurosetelien uuden ulkoasun suunnittelussa seuraavaan vaiheeseen. Se valitsi jatkotarkasteluun kaksi teemaa: ”Eurooppalainen kulttuuri” sekä ”Joet ja linnut”. Jälkimmäiseen yhdistettiin teemat ”Joet – Euroopan elämän virta” sekä ”Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia”, sillä suuren yleisön mieltymykset haluttiin ottaa mahdollisimman laajasti huomioon. Luontoteema vie ajatukset laajempiin aiheisiin, kuten ympäristöön ja kestävään kehitykseen.

Eurooppalaisten mielipiteet otetaan huomioon myös muissa suunnitteluvaiheissa. Valitut teemat nousivat suosituimmiksi sekä EKP:n verkkokyselyssä että ulkopuolisen yrityksen tekemässä kyselytutkimuksessa.

Teemavaihtoehdot


Eurooppalainen kulttuuri

Euroopan rikas kulttuuriperintö ja luovien alojen dynaamisuus vahvistavat eurooppalaista identiteettiä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

Kulttuuri edistää yhteisiä arvoja, osallisuutta ja vuoropuhelua sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Kulttuuri yhdistää ihmisiä.

Joet ja linnut

Joet ja linnut kulkevat vapaasti maiden rajoista piittaamatta ja symboloivat siksi eurooppalaisten vapautta ja yhtenäisyyttä. Ne kuvastavat myös yhteyttä luontoon. 

Euroopan lukuisat joet ja lintulajit ovat rikkaus, joka innoittaa ja muistuttaa meitä siitä, että olemme vastuussa ympäristön suojelemisesta.

Mielipidekysely setelien teemoista

Eurooppalaisten mielipiteitä tiedusteltiin jo suunnitteluvaiheen alussa. 

Joulukuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana toteutettiin mielipidetutkimus, jossa euroalueen maiden asukkailta pyydettiin ehdotuksia uusien eurosetelien teemaksi.

Osallistujat myös keskustelivat mahdollisten teemojen hyvistä ja huonoista puolista. Tutustu uuden eurosetelisarjan mahdollisia teemoja koskevaan mielipidetutkimukseen.

Koko raportti Tiivistelmä

Heinä-elokuussa 2023 järjestettiin verkkokysely, jossa yleisö sai kertoa mielipiteensä EKP:n neuvoston valitsemista seitsemästä teemasta. Kyselyyn osallistui yli 365 000 eurooppalaista. Samaan aikaan teetettiin yksityisellä tutkimuslaitoksella vastaavanlainen kysely, jotta kyselyotos olisi mahdollisimman kattava.

Tutustu kyselyn tuloksista laadittuun raporttiin.

Koko raportti Tiivistelmä

Asiantuntijaryhmä

Perustimme vuoden 2021 lopulla riippumattoman asiantuntijaryhmän arvioimaan teemoja, jotka voisivat sopia uusiin euroseteleihin. Ryhmään osallistui monien eri alojen asiantuntijoita euroalueen eri maista. Tutustuttuaan ensimmäisen mielipidetutkimuksen (2021–2022) tuloksiin asiantuntijaryhmä valitsi lopulta kuusi teemaehdotusta. 

EKP:n neuvosto perehtyi teemaehdotuksiin huolellisesti ja arvioi, voivatko eurooppalaiset kokea ne omikseen ja kuvastavatko ne eurooppalaisten elämää ja yhteisiä arvoja. EKP:n neuvosto päätyi lisäämään seitsemänneksi teemaksi eurooppalaisen kulttuurin.

Teemojen kuvaukset sisältyvät 10.7.2023 julkaistuun lehdistötiedotteeseen. Teemat ovat satunnaisessa järjestyksessä seuraavat:

  • Linnut – vapaita, vahvoja ja innoittavia
  • Eurooppalainen kulttuuri
  • Eurooppalaisten arvojen toteutuminen luonnossa
  • Tulevaisuus omissa käsissämme 
  • Kädet – rakennamme Eurooppaa yhdessä
  • Eurooppa – yksilöinä yhdessä
  • Joet – Euroopan elämän virta 

Asiantuntijaryhmän 
työn tulokset


Kuva-aiheiden valintaa varten on perustettu neuvontaryhmä. Se tekee EKP:n neuvostolle teemavalintojen pohjalta ehdotuksia uusista kuva-aiheista. Ryhmän jäsenet ovat asiantuntijoita aloilla, jotka liityvät valituksi tulleisiin kahteen teemaan.

Neuvontaryhmän jäsenet

Näistä seitsemästä teemasta setelien mahdollisiksi uusiksi teemoiksi valittiin kaksi: ”Eurooppalainen kulttuuri” sekä ”Joet ja linnut”. Seuraavaksi valitaan teemoihin parhaiten sopivat kuva-aiheet, ja sitten aletaan valmistella suunnittelukilpailua. Lisätietoa suunnittelusta ja kilpailusta julkaistaan EKP:n virallisissa tiedotuskanavissa. EKP:n neuvoston on määrä valita uusien setelien ulkoasu vuonna 2026.

Sen jälkeen EKP:n neuvosto päättää, milloin uusien setelien valmistus ja liikkeeseenlasku alkavat. Menee joka tapauksessa vielä joitakin vuosia, ennen kuin ensimmäiset uudet eurosetelit valmistuvat ja otetaan käyttöön.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut