Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Tiivistelmä

Vuoden 2021 jälkipuoliskolla perustettiin riippumaton asiantuntijaryhmä hahmottelemaan mahdollisia teemoja uusille euroseteleille. Euroopan keskuspankki (EKP) nimitti ryhmän jäsenet euroalueen kansallisten keskuspankkien ehdotusten pohjalta. Ryhmä kokosi 29 mahdollista teemaa ja arvioi niitä sovittujen kriteerien pohjalta. Osa teemaideoista saatiin suurelta yleisöltä ja osa oli ryhmän jäsenten omia. Raportissa käydään läpi ryhmän arvioimat teemat.

Asiantuntijaryhmä pyrki välttämään aiheita, jotka yhdistyisivät käyttäjien mielessä vahvasti johonkin tiettyyn maahan. Tavoitteena oli myös, ettei seteleissä olisi esimerkiksi vain yhden sukupuolen edustajia. Kuvituksen haluttiin herättävän mielikuvan elävästä Euroopasta, sen asukkaista ja luonnosta. Setelisuunnittelussa ei haluttu korostaa instituutioita eikä juuttua menneisyyteen. Ryhmän jäsenet ehdottivat teemoja, joiden he odottivat tuovan hyvin esiin eurooppalaisia yhdistäviä arvoja ja olevan tunnistettavia kaikkialla Euroopassa. Setelien haluttiin pysyvän ajankohtaisina ja tunnistettavina myös tulevina vuosikymmeninä.

Äänestyksen jälkeen ryhmä valitsi kuusi teemaa, joita se piti suositeltavina. Suosikeiksi nousivat seuraavat teemat:

”Eurooppalaisten arvojen toteutuminen luonnossa”

Teema

Sarjan kuudessa setelissä kuvataan Lissabonin sopimukseen kirjattuja arvoja. Euroopan unionin perustana ovat sopimuksen mukaan ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet. Kuvituksessa nousee esiin seitsemäntenä arvona eurooppalaisten yhteys ympäröivään luontoon.

Perustelut

Eurooppa on elävä maanosa ja aate. Euroopan unionin arvot yhdistävät eurooppalaisia siinä missä sen luomat rakenteetkin.

Samat arvot voi nähdä myös luonnossa. Ne ovat tärkeä osa Eurooppaa, jota kaikki eurooppalaiset ovat mukana rakentamassa itselleen ja toisilleen. Yksi perusarvoistamme on kestävä ympäristönsuojelu. Arvot ovat luonnollinen osa Eurooppaa.

Teeman hyviä puolia

 • Teemassa yhdistyvät eurooppalaiset arvot ja luonto, joita ehdotettiin yleisimmin setelien teemoiksi, kun aiheesta järjestettiin ryhmäkeskusteluja eri maissa.
 • Arvot yhdistävät kaikkia Euroopan maita ja kansoja. Teema on ajaton eikä liity mihinkään yksittäisiin maihin.

Teeman varjopuolia

 • Arvot ovat käsitteellisiä, joten setelisarjan onnistuminen riippuu siitä, miten hyvin ne pystytään tuomaan esiin kuva-aiheissa. Onnistunut kuvitus voi saada abstraktit mutta tärkeät arvot elämään seteleissä.

”Linnut – vapaita, sopeutumiskykyisiä ja inspiraation lähde”

Teema

Teeman taustalla on EU:n lintudirektiivi, jonka avulla pyritään säilyttämään kaikki 500 EU:n alueella vapaana elävää lintulajia. Direktiivi on hyvä esimerkki siitä, miten EU:n 27 jäsenvaltiota kantavat yhteisesti vastuuta muun muassa ympäristönsuojelusta, ja se on yksi EU:n vanhimmista ympäristösäädöksistä. Elämä Euroopassa perustuu hyvin monenlaisten eliömuotojen rauhanomaiseen rinnakkaiseloon. Sarjan kuvitukseksi valitut linnut ovat elävä esimerkki eurooppalaisuudesta.

Perustelut

Ihmisten elinpiirissä on aina elänyt lintuja, ja olemme vuosisatojen varrella oppineet paljon niin ympäristöstämme kuin itsestämmekin tarkkailemalla lintujen käyttäytymistä ja ulkonäköä.

Linnut lentävät vapaasti eri maiden yli, ja ne ovat siksi aina olleet vapauden ja mahdollisuuksien symboli. Linnunpesä edustaa ajatuksena turvallista paikkaa tai yhteisöä, jossa voimme luoda tulevaisuutta, ja lintujen laulu on kaunista ja ilmaisuvoimaista. Muuttolintujen paluu on kevään merkki. Linnut rikastuttavat maailmaa eivätkä tuhlaa luonnonvaroja, ja siihen meidänkin olisi pyrittävä.

Teeman hyviä puolia

 • Teema on vahvasti yleiseurooppalainen ja siinä otetaan voimakkaasti kantaa ympäristönsuojelun puolesta.
 • Se vetoaa tunteisiin, yhdistää kaikkia, ja se on ajaton ja selkeä.
 • Se tarjoaa mahdollisuuden luoda visuaalisesti miellyttäviä ja mieleenpainuvia seteleitä.
 • Teemassa tulee esiin Euroopan luonnon, maisemien ja vuodenaikojen monipuolisuus.

Teeman varjopuolia

 • Kaikki eivät pidä linnuista, ja jotkut jopa pelkäävät niitä (lintukammo).
 • Lintuja on jo käytetty aiheena muutamien maiden seteleissä.

”Tulevaisuus omissa käsissämme”

Teema

Setelien ”muotokuvissa” on tulevia eurooppalaisia merkkihenkilöitä. Jokainen, joka katsoo seteleitä, voi nähdä niissä uusia omia ja yhteisiä unelmia.

Teema kuvastaa eurooppalaisten rajattomia mahdollisuuksia. Kenen tahansa kuva voi jonain päivänä päätyä seteliin.

Perustelut

Jokaisen eurooppalaisen ideat, kyvyt ja keksinnöt muovaavat Euroopan tulevaisuutta. Me kaikki olemme mukana luomassa yhteistä Eurooppaa niin ajatuksissamme kuin teoillammekin. Tulevaisuus on kaikkien yhteinen.

Teeman hyviä puolia

 • Teema avaa uusia mahdollisuuksia Euroopalle.
 • Siinä yhdistyvät menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus.
 • Se koskettaa kaikkia.

Teeman varjopuolia

 • Teeman voidaan ajatella vetoavan eniten nuoriin.
 • Se on varsin abstrakti.

”Joet – virtaava vesi Euroopassa”

Teema

Monet kyselytutkimukseen osallistuneet ihmiset toivoivat, että seteleissä kuvattaisiin Euroopan upeaa luontoa. Joet yhdistävät Eurooppaa, ja mukana on myös ympäristönsuojeluteema.

Perustelut

Joet kulkevat Euroopassa ristiin rastiin rajoista välittämättä. Ne yhdistävät eurooppalaisia ja tuovat luontoa lähemmäs meitä. Vesi on elämän lähde, ja lisäksi joet symboloivat jatkuvaa muutosta elinvoimaisessa maanosassamme. Ne ylläpitävät elämää, ja meidän on osattava pitää niistä huolta.

Teeman hyviä puolia

 • Teemassa on kyse yhteisistä arvoista, joita haluamme suojella. Aihe ei ole abstrakti.
 • Joet kulkevat vapaasti halki Euroopan.
 • Joet tuovat ihmisiä yhteen ja helpottavat kaupankäyntiä.
 • Luonnonsuojelu on tärkeää eurooppalaisille ja yksi EU:n tärkeimpiä tavoitteita.
 • Luonnon kauneus on ajaton teema.

Teeman varjopuolia

 • Teema ei välttämättä vetoa kaikkiin.
 • Teema ei ole puhtaasti eurooppalainen.

”Kädet – rakennamme Eurooppaa yhdessä”

Teema

Sarjan kuudessa setelissä kuvataan Euroopan unionin perustana olevia arvoja. Ihmisarvo, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet tulevat konkreettisesti esiin. Teeman taustalla on Euroopan unionin tunnuslause ”Moninaisuudessaan yhtenäinen”. Erilaisten ihmisten kädet edistävät seteleissä abstraktien arvojen toteutumista käytännönläheisellä tavalla.

Perustelut

Teema tuo kouriintuntuvalla tavalla esiin erilaisuuden ja yhteenkuuluvuuden merkitystä. Jokainen voi tuntea olevansa mukana muokkaamassa Eurooppaa EU:n yhteisten arvojen pohjalta. Monet kädet ovat olleet mukana luomassa Eurooppaa, sen taidehistoriaa ja kirjallisuutta. Käsillä voidaan esimerkiksi rakentaa, punoa lankoja yhteen, parantaa, opastaa ja tukea. Kädet liittyvät ajatuksissamme työntekoon, ikään ja ihmissuhteisiin. Niihin liittyy myös vahvoja perinteitä, historiaa ja kulttuuria. Teemassa nostetaan arvoon kädet, jotka ovat rakentaneet nykyisen Euroopan ja luovat koko ajan uutta.

Teeman hyviä puolia

 • Teema luo yhteishenkeä ja korostaa yhteenkuuluvuutta.
 • Teemaan sopivia kuva-aiheita on tarjolla paljon.
 • Teeman keskiössä ovat ihmiset eivätkä maat.
 • Teema on ajaton. Käsillä voi ilmaista tuntoja, ja ne myös herättävät tunteita.
 • Kädet vetoavat ihmisiin, sillä niillä voi koskettaa.

Teeman varjopuolia

 • Symbolismin voi ymmärtää väärin. Kuvitus on valittava huolella. Väärinkäsitysten välttämiseksi on hyvä tuntea käsiin liitettyjä merkityksiä eri kulttuureissa.
 • Teema ei ole yhtä helposti lähestyttävä kuin esimerkiksi luonto, eläimet tai ihmiset. Kuvituksena on kuitenkin ihmisten käsiä, ja teemaan on helppo yhdistää muitakin elementtejä.
 • Sveitsissä on julkaistu samantyyppisiä seteleitä, joskin niiden tematiikka on toisenlainen.

”Eurooppalaiset”

Teema

Meillä jokaisella on oma tarinamme. Luomme koko ajan omaa identiteettiä, ja lisäksi meillä on yhteinen identiteetti eurooppalaisina. Kasvamme ihmisinä myös osana yhteisöä.

Teemassa korostuvat eurooppalaisten avomielinen suhtautuminen toisiinsa sekä eurooppalaiset arvot kuten vapaus.

Perustelut

Seteleissä kuvataan eurooppalaisten olemusta, tekoja, ajatuksia, rakkautta, kanssakäymistä ja elämää yksilöinä ja yhteisönä. Ruumiin kieli yhdistyy symbolisesti identiteettiimme ja siihen, miten olemme yhteydessä muuhun maailmaan.

Teeman hyviä puolia

 • Teemassa ihmiset hahmotetaan yksilöinä osana Eurooppaa.
 • Eurooppalainen identiteetti toimii yhdistävänä tekijänä.
 • Kantavana ajatuksena ovat yksilöllisyys ja yhteiselo.

Teeman varjopuolia

 • Identiteetti ei välttämättä edusta samoja asioita kaikille.

Teema on varsin abstrakti.

© Euroopan keskuspankki, 2023

Postiosoite 60640 Frankfurt am Main, Germany
Puh. +49 69 1344 0
Internet www.ecb.europa.eu

Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi on sallittu opetuskäyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin, kunhan lähde mainitaan.

Käsitteiden selityksiä on englanninkielisessä EKP:n sanastossa.

HTML ISBN 978-92-899-6134-9, doi:10.2866/263200, QB-03-23-246-FI-Q