Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eettisen toiminnan periaatteet

EKP on sitoutunut edistämään luotettavuutta, hyvää hallintotapaa ja tiukimpia eettisiä vaatimuksia.

Eettisyys on ohjenuora, joka auttaa tekemään oikeita valintoja vaikeissakin tilanteissa. Niille rakentuu luottamus EKP:hen ja viime kädessä myös EKP:n uskottavuus.

Christine Lagarde

EKP:n ylimmän johdon jäsenet ja henkilöstö noudattavat työssään puolueettomuuden ja luotettavuuden periaatteita ja toimivat Euroopan unionin toimielimen edustajille sopivalla tavalla.

Mitä eettisyys tarkoittaa EKP:ssä?

EKP:ssä noudatetaan eettisiä periaatteita ja sääntöjä. Eettiset säännöt koskevat koko henkilöstöä, ja ylimmän johdon jäsenille on laadittu erilliset menettelytapaohjeet.

Eturistiriidat

Eturistiriitojen asianmukainen hallinta on eettisen toiminnan tärkein periaate. Eturistiriitojen hallinta on tiiviisti sidoksissa luotettavuuteen, ja monet muut eettiset säännöt rakentuvat sen varaan. Säännöissä määritellään periaatteet ja vaatimukset sellaisten tilanteiden välttämiseksi, joissa syntyy tai voidaan ajatella syntyvän eturistiriitoja. EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön on suoritettava työtehtävänsä puolueettomasti ja objektiivisesti.

Lahjat ja vieraanvaraisuus

Todellisten ja mahdollisten eturistiriitatilanteiden välttämiseksi EKP:n henkilöstö ei yleensä saa ottaa vastaan minkäänlaisia etuja, jotka liittyvät heidän työsuhteeseensa EKP:ssä. Sääntö on erityisen tärkeä tilanteissa, joissa henkilöstö on yhteydessä yksityisen sektorin toimijoihin, valvottaviin pankkeihin tai nykyisiin tai mahdollisiin tuleviin alihankkijoihin. Kielto koskee lahjojen ja vieraanvaraisuuden lisäksi kaikkia muitakin etuja niiden laatuun katsomatta.

Myös EKP:n ylimmän johdon on noudatettava riippumattomuuden ja puolueettomuuden periaatteita sekä vältettävä etujen vastaanottamiseen liittyviä eturistiriitoja. EKP:n ylimmän johdon jäsenet saavat kuitenkin merkittävän asemansa ja tehtävänsä vuoksi ottaa joissakin tilanteissa vastaan arvoltaan vähäisiä lahjoja ja vieraanvaraisuutta.

Työn ulkopuolinen toiminta

Henkilöstön jäsenten on pyydettävä lupa ennen sellaisen työn ulkopuolisen toiminnan aloittamista, joka on työn luonteista tai joka ylittää sen, mitä kohtuudella voidaan pitää vapaa-ajan toimintana. Näin varmistetaan, ettei toiminta muodosta eturistiriitaa.

EKP:n ylimmän johdon jäsenet antavat vuosittain etunäkökohdistaan ilmoituksen, jossa he ilmoittavat tiedot julkisista toimistaan tai yksityisistä tehtävistään.

Työsuhteen päättymisen jälkeen

EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön jäseniin voidaan soveltaa karenssiaikaa työsuhteen päättymisen jälkeen, eli heidän on mahdollisesti odotettava tietty aika ennen seuraavaan toimeen siirtymistä. Rajoitukset riippuvat EKP:ssä hoidetusta tehtävästä ja koskevat ennen kaikkea johtoa ja pankkivalvonnan henkilöstöä. Karenssiaika on enintään kaksi vuotta, ja sen tarkoitus on ehkäistä pyöröovi-ilmiötä.

Lisäksi salassapitovelvollisuus jatkuu työsuhteen päättymisen jälkeen. EKP:n ylin johto ja henkilöstö eivät saa paljastaa julkistamattomia tietoja, jotka he ovat saaneet tietoonsa työtehtäviään suorittaessaan. EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön yksityisten rahoitustoimien säännönmukaisuutta seurataan työsuhteen päättymisen jälkeen tietyn ajanjakson ajan.

Hankinnat

Henkilöstön on suoritettava hankintamenettelyt hankintasääntöjen mukaan ja noudatettava objektiivisuutta, puolueettomuutta, avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta. Henkilöstön odotetaan myös välttävän eturistiriitoja ja raportoivan niistä. Hankintamenettelyihin osallistuvien työntekijöiden on allekirjoitettava vakuutus, jolla varmistetaan, että he ymmärtävät eturistiriitoihin liittyvät säännöt eikä heillä ole mahdollisiin tarjouksentekijöihin liittyviä eturistiriitoja.

Rekrytointi

EKP:n rekrytointiprosessin yhteydessä arvioidaan myös eturistiriidat, jotka liittyvät ehdokkaan aiempiin tehtäviin ja hänen henkilökohtaisiin suhteisiinsa nykyisten EKP:n työntekijöiden kanssa.

Yhteydenpito ulkopuolisiin tahoihin

EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön on oltava varovaisia tapaamisissaan, kiinnitettävä huomiota siihen, mistä, missä ja milloin he puhuvat ulkopuolisten tahojen kanssa, eivätkä he saa pyrkiä salaamaan yhteyksiään. Ylimmän johdon ja henkilöstön odotetaan noudattavan viestintää ohjaavia periaatteita sekä kokous- ja puhetilaisuuksia koskevia EKP:n sääntöjä.

EKP:n neuvoston ja johtokunnan sekä valvontaelimen jäsenten kokous- ja tapahtumakalenterit julkaistaan säännöllisesti avoimuuden ja tilivelvollisuuden edistämiseksi.

EKP:n neuvoston ja valvontaelimen muiden jäsenten kokouskalenterit ovat saatavissa kunkin kansallisen keskuspankin tai kansallisen valvontaviranomaisen verkkosivustolla.

Yksityiset rahoitustoimet

EKP:n ylin johto ja henkilöstö eivät saa hyödyntää sisäpiiritietoa missään yksityisessä rahoitustoimessa eivätkä suositellessaan tällaisen toimen toteuttamista tai toteuttamatta jättämistä. EKP:llä on tiukat ja yksityiskohtaiset säännöt yksityisille rahoitustoimille. Säännöt sisältävät ohjeita tilitietojen ja rahoitustoimien raportoinnista sekä rahoitustoimia koskevista luvista. Sääntöjen noudattamista valvotaan tarkasti.

EKP:n ylimmän johdon yksityisiin rahoitustoimiin sovellettavia sääntöjä on kiristetty. Säännöillä rajoitetaan nyt tiukemmin, minkä tyyppiseen omaisuuteen johdon jäsenet voivat sijoittaa. Lisäksi edellytetään, että kaikki heidän hankkimansa omaisuuslajit pidetään hallussa vähintään vuoden. Säännöillä asetetaan myös yksityisiä rahoitustoimia koskevia uusia avoimuusvaatimuksia.

Monenvälisten järjestöjen eettinen verkosto (ENMO)

EKP on jäsenenä monenvälisten järjestöjen eettisessä verkostossa (Ethics Network of Multilateral Organizations, ENMO). Tavoitteena on pysyä ajan tasalla eettisen toiminnan ja hyvän hallintotavan kehityksessä.

Lisätietoa ENMOsta

Eettisyys kaikkialla organisaatiossa

Eettisten sääntöjen noudattaminen on EKP:n ylimmän johdon ja henkilöstön omalla vastuulla. Jotta sääntöjä voidaan noudattaa oikein ja johdonmukaisesti, niitä on tuettava hyvin toimivilla seuranta- ja raportointimekanismeilla ja ‑menettelyillä.

Ylimmän johdon jäsenten on täytettävä

  • vakuutus menettelytapaohjeiden noudattamisesta
  • etunäkökohtia koskeva ilmoitus, joka sisältää tiedot aiemmista työtehtävistä, yksityisistä toimista ja taloudellisista eduista

  • vuodesta 2024 lähtien etunäkökohtia koskevan ilmoituksen uusi liite, jossa on luettelo kaikista edellisenä kalenterivuonna tehdyistä yksityisistä rahoitustoimista.

EKP:n ja pankkivalvonnan ilmoitukset ja vakuutukset:

Julkinen asiakirjarekisteri: EKP:n ylimmän johdon jäsenten ilmoitukset ja vakuutukset

EKP:n ylimmän pankkivalvontajohdon jäsenten ilmoitukset ja vakuutukset

Eettisiä sääntöjä on vahvistettu entisestään ottamalla käyttöön väärinkäytösten ilmoitussivu, jonka kautta työntekijät voivat kertoa sääntöjen rikkomisesta nimettöminä.

EKP:n eettisellä komitealla ja compliance- ja hallintotapayksiköllä on merkittävä rooli eettisten sääntöjen noudattamisen valvojina.

EKP:n eettinen komitea

Eettinen komitea antaa ohjeita ja neuvoja EKP:n ylimmälle johdolle ja varmistaa, että eettiset säännöt pannaan täytäntöön johdonmukaisesti ja yhtenäisesti.

Eettinen komitea koostuu kolmesta ulkopuolisesta jäsenestä. Heidän on oltava arvostettuja, ehdottoman riippumattomia ja hyvin perehtyneitä EKP:n, Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ), eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan tavoitteisiin, tehtäviin ja hallintoon. Eettisen komitean puheenjohtajana toimii Erkki Liikanen, ja hänen lisäkseen komiteassa on kaksi muuta jäsentä, Virginia Canter ja Pervenche Berès.

Compliance- ja hallintotapayksikkö

Compliance- ja hallintotapayksikkö antaa ohjeita ja neuvoja EKP:n työntekijöille, tiedottaa eettistä toimintaa koskevista asioista ja valvoo eettisten sääntöjen noudattamista.

Yksikkö järjestää henkilöstölle säännöllisesti koulutusta pitääkseen yllä EKP:n eettistä toimintakulttuuria ja lisätäkseen henkilöstön tietoutta eettisten sääntöjen taustoista. Koulutus auttaa henkilöstöä ymmärtämään ja sisäistämään vastuunsa sekä ajattelemaan, toimimaan ja tekemään päätöksiä eettisesti.

Mitä eettisyys tarkoittaa eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan kannalta?

Hallintoon ja valvontaan liittyvät eettiset säännöt ja kysymykset ovat alkaneet kiinnostaa suurta yleisöä yhä enemmän varsinkin yhteisen pankkivalvonnan perustamisen jälkeen. Mahdollisten maineriskien vuoksi EKP:n neuvosto on päättänyt vastata suuren yleisön kasvaneeseen kiinnostukseen ja huomioon vakiinnuttamalla yhteisen eettisen organisaatiokulttuurin, jonka tehtävänä on taata EKP:n, EKPJ:n, eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan luotettavuus.

EKP:n neuvosto onkin asettanut tiettyjä eettisiä vaatimuksia myös eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille ja yhteiselle pankkivalvonnalle. Ne koskevat erityisesti sisäpiiritiedon väärinkäytön ehkäisyä, eturistiriitojen hallintaa sekä lahjojen ja vieraanvaraisuuden vastaanottamista.

Eettisten ja compliance-asioiden komitea auttaa kehittämään ja yhdenmukaistamaan eettisiä vaatimuksia ja niiden noudattamista. Komitean muodostavat eurojärjestelmän ja yhteisen pankkivalvonnan eettiset neuvonantajat ja compliance-vastaavat, ja sen työ pohjautuu käytännön kokemukseen.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut