Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Etikai normák – feddhetetlenség a munkavégzésben

Az EKB elkötelezett a feddhetetlenség, a helyes szervezetirányítás és a legszigorúbb etikai normák érvényesítése mellett.

Az etikai érzékünk arra késztet bennünket, hogy még nehézségek között vagy nyomás alatt is helyesen döntsünk. Ezen alapul a közbizalom és végső soron az EKB hitelessége.

Christine Lagarde

Vezető tisztségviselőink és alkalmazottaink kötelességteljesítését a pártatlanság és a feddhetetlenség jellemzi, magatartásuk az EKB-tól mint európai uniós intézménytől elvárható normákat követi.

Mit jelent az etikus viselkedés az EKB-nál?

Az EKB-ban magatartásunkat azok az etikai elvek és szabályok irányítják, amelyeket az alkalmazottaknak az etikai keretrendszer, az EKB vezető tisztségviselőinek pedig a magatartási kódex előír.

Összeférhetetlenség

Az összeférhetetlenség megfelelő kezelése vitathatatlanul az etikus magatartás sarokköve. Közvetlenül kapcsolódik a feddhetetlenség értékéhez, és több más etikai szabály alapja. Ezek a szabályok határozzák meg azokat az elveket és viselkedési normákat, amelyeknek a tiszteletben tartásával elkerülhetők az olyan helyzetek, amelyek ténylegesen vagy vélhetőleg összeférhetetlenséghez vezethetnek. Az EKB valamennyi vezető tisztségviselője és dolgozója köteles pártatlanul és objektíven ellátni munkahelyi kötelességeit.

Ajándék, vendéglátás

Az összeférhetetlenség látszatának elkerülése érdekében az alkalmazottaknak általában nem megengedett olyan előnyök elfogadása, amelyek az EKB-s munkaviszonyukhoz kapcsolódnak. Ez a szabály különösen érvényes a magánszektorral, a felügyelt bankokkal, a meglevő vagy potenciális szállítókkal való érintkezésre. A megszorítás jellegétől függetlenül mindenféle kedvezményre, így az ajándékozásra és a vendéglátásra is vonatkozik.

A vezető tisztségviselők ezenkívül kötelesek tiszteletben tartani a függetlenség és a pártatlanság alapelveit, és kerülni a különféle előnyök elfogadásából eredő összeférhetetlenséget. Kiemelt szerepük és funkciójuk okán ugyanakkor bizonyos esetekben elfogadhatnak vendéglátást és kisebb értékű ajándékot.

Külső tevékenység

Az alkalmazottaknak kötelező engedélyt kérniük mielőtt foglalkozásukhoz kapcsolódóan vagy az észszerű szabadidős tevékenységen túlmenően bármely külső tevékenységbe fognának. Ennek célja, hogy a kérdéses tevékenység ne vezessen összeférhetetlenséghez.

A vezető tisztségviselők évente érdekeltségi nyilatkozatban számolnak be a különféle hivatalos vagy magánjellegű tevékenységeikről.

Az EKB-ból való kilépés után

Az EKB-ból kilépő vezető tisztségviselőkre és alkalmazottakra bizonyos esetben kötelező várakozási idő vonatkozik. Ennek megfelelően betöltött munkakörüktől függően meghatározott időnek el kell telnie, mielőtt újból munkába állhatnak, elkerülendő a „forgóajtó” jelenségét. A korlátozás különösen a bankfelügyeletben dolgozó vezetőket és alkalmazottakat érinti, akikre akár kétéves várakozási idő is vonatkozhat.

A fenti intézkedésen túl a vezető tisztségviselőket és a alkalmazottakat az EKB-ból való kilépés után továbbra is érvényes a szakmai titoktartási kötelezettség. Ennek értelmében nem oszthatnak meg olyan nem nyilvános információkat, amelyeket kötelességeik teljesítése során szereztek. A vezető tisztségviselők és az alkalmazottak magán pénzügyi tranzakciói az EKB-ból való kilépésük után meghatározott ideig jogkövetési szempontból ellenőrizhetők.

Közbeszerzés

Az alkalmazottaknak a közbeszerzéssel kapcsolatban konkrét szabályokat és rendelkezéseket kell betartaniuk, párhuzamosan az objektivitás, a semlegesség, az átláthatóság és az igazságosság alapelveinek érvényesítésével. Elvárás ezenkívül az összeférhetetlenség kerülése és bejelentése is. Ennek megfelelően a beszerzésben részt vevő munkatársaknak kötelező kitölteniük egy nyilatkozatot, amelyben igazolják az összeférhetetlenségi szabályok tudomásul vételét, és kijelentik, hogy a potenciális ajánlattevőkkel kapcsolatosan nem áll fenn ilyesfajta összeférhetetlenség.

Munkaerő-felvétel

A munkaerő-felvételi eljárásaink része egy összeférhetetlenségi vizsgálat, amely a jelölt korábbi munkaköreire és az EKB jelenlegi alkalmazottaival való személyes kapcsolataira irányul.

Kapcsolattartás külső felekkel

Alkalmazottainknak és vezető tisztségviselőinknek körültekintően és átláthatóan kell eljárniuk abban a tekintetben, hogy kivel és mikor találkoznak, és hogy mit nyilatkoznak. Elvárás, hogy beszédfelkérések és értekezletek alkalmával kövessék az irányelveket és a konkrét házirendet.

Az átláthatóság és az elszámoltathatóság jegyében rendszeresen közzétesszük a kormányzótanácsi, igazgatósági és felügyeleti testületi tagok ülésnaplóit.

A Kormányzótanács és Felügyeleti Testület fennmaradó tagjainak naplói az illetékes nemzeti központi bankok vagy országos felügyeletek honlapjain tekinthetők meg.

Magánjellegű pénzügyi tevékenység

Az alkalmazottak és a vezető tisztségviselők számára kifejezetten tilos, hogy magánjellegű pénzügyi tranzakcióikhoz bennfentes információkat használjanak fel, hogy ilyen ügyleteket ajánljanak, vagy éppen lebeszéljenek valakit róluk. Az EKB a magánjellegű pénzügyi tranzakciókról szigorú és részletes szabályokat ír elő. Ezek iránymutatásokat tartalmaznak a bankszámlaadatok közléséről, valamint a pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos adatszolgáltatásról és engedélyezésről. A szabályok betartását szigorúan ellenőrizzük.

A vezető tisztségviselők magánjellegű pénzügyi tranzakcióira kiemelt korlátozások vonatkoznak, amelyek behatárolják, milyen típusú eszközökbe fektethetnek be. A szóban forgó szabályok emellett egyéves legrövidebb tartási időszakot írnak elő minden eszközre, valamint további átláthatósági követelményeket határoznak meg az ügyletekre.

Multilaterális Szervezetek Etikai Hálózata (ENMO)

Az EKB a Multilaterális Szervezetek Etikai Hálózatának (ENMO) tagja. Célunk, hogy lépést tartsunk az etikus magatartás és a jó szervezetirányítás terén elért legújabb eredményekkel.

További információk az ENMO-ról

Az etikus magatartás érvényesítése minden szinten

Az EKB minden egyes vezető tisztségviselője és alkalmazottja egyénileg felel az etikai szabályok betartásáért. A szabályok megfelelő, következetes alkalmazása jól működő ellenőrzési és beszámolási mechanizmusokat, eljárásokat igényel.

Ennek részeként a vezető tisztségviselőknek kötelező kitölteniük a következőket:

  • a viselkedési kódex betartásáról szóló nyilatkozatot;
  • az érdekeltségeikről, többek között az előző foglalkozásukban gyakorolt és a magánjellegű tevékenységeikről, valamint a pénzügyi érdekeltségeikről szóló nyilatkozatot;
  • 2024-től az érdekeltségeikről szóló nyilatkozathoz tartozó új mellékletet, amely az előző év folyamán végzett összes magánjellegű pénzügyi tranzakció felsorolását tartalmazza.

Az EKB-hoz és a bankfelügyelethez kapcsolódó nyilatkozatok:

Az etikai szabályok további megerősítése érdekében olyan továbbfejlesztett visszaélés-bejelentési rendszert vezettünk be, amely lehetővé teszi az alkalmazottaknak a jogsértések névtelen bejelenését.

Az alábbi két testület döntő szerepet játszik az etikai szabályok érvényesítésében:

Etikai Bizottság

Az EKB vezető tisztségviselőinek külön Etikai Bizottság nyújt tanácsot és útmutatást, ezzel is garantálva az etikai szabályok megfelelő és koherens tiszteletben tartását.

A bizottságnak három olyan külső tagja van, aki nagy megbecsülésnek örvend, akinek a függetlensége kétségbevonhatatlan, és aki jól ismeri az EKB, a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER), az eurorendszer és az európai bankfelügyelet céljait, feladatait és irányítási rendszerét. A bizottságnak az elnöki tisztet betöltő Erkki Liikanenen kívül még két tagja van: Virginia Canter és Pervenche Berès.

Jogkövetési és Szervezetirányítási Iroda

A Jogkövetési és Szervezetirányítási Iroda feladata az alkalmazottak tanáccsal és útmutatással való ellátása, az etikai kérdések tudatosítása és az etikai keretrendszer tiszteletben tartásának ellenőrzése.

Az iroda rendszeres továbbképzéseket szervez az EKB etikai kultúrájának fenntartása érdekében, valamint hogy az alkalmazottaink az etikai szabályok okaival is tisztában legyenek. Az alkalmazottak így könnyebben megismerhetik és magukévá tehetik az etikai feladataikat, megtanulnak etikusan gondolkodni, reagálni és dönteni.

Mit jelent az etikus magatartás az eurorendszerben és az európai bankfelügyeletben?

Az elmúlt években, különösen az európai bankfelügyelet megalapítása után, az etikai szabályok és a szervezetirányítási kérdések egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak. A Kormányzótanács a kapcsolódó reputációs kockázatok megfelelő csökkentése érdekében úgy határozott, hogy a közös szervezeti etikai kultúrának – amelyet az EKB, a KBER, az eurorendszer és az európai bankfelügyelet feddhetetlenségének megőrzése érdekében alakítottunk ki – tükröznie kell a nyilvánosság megnövekedett figyelmét és érdeklődését.

Ezért meghatározott bizonyos etikai normákat az eurorendszer minden központi bankja és az európai bankfelügyelet számára. A szóban forgó szabályok tárgya elsősorban a bennfentes információkkal való visszaélés megelőzése, az összeférhetetlenség kezelése, valamint az ajándékok és vendéglátás elfogadása.

Az eurorendszer és az európai bankfelügyelet magas rangú jogkövetési és etikai tisztségviselőit tömörítő Etikai és Jogkövetési Bizottság segít a vonatkozó standardok továbbfejlesztésében és összehangolásában a témában nyert gyakorlati tapasztalatai alapján.

Ebben a szekcióban található oldalak