Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Etika – sąžiningumas darbe

ECB yra įsipareigojęs skatinti sąžiningumą, gerą vidaus valdymą ir aukščiausius etikos standartus.

Etika mus skatina priimti tinkamus sprendimus net susidūrus su sunkumais ar patiriant spaudimą. Tai yra visuomenės pasitikėjimo, o galiausiai ir ECB patikimumo pagrindas.

Christine Lagarde

Mūsų aukštas pareigas einantys tarnautojai bei darbuotojai savo pareigas atlieka nešališkai, sąžiningai ir elgiasi taip, kaip dera atsižvelgiant į ECB, kaip Europos Sąjungos institucijos, pobūdį.

Ką etika reiškia ECB?

Europos Centriniame Banke vadovaujamės visiems darbuotojams skirtame Etikos kodekse ir ECB aukštas pareigas einantiems tarnautojams skirtame Elgesio kodekse išdėstytais etikos principais ir taisyklėmis.

Interesų konfliktai

Tinkamas interesų konfliktų valdymas yra bene svarbiausias etiško elgesio principas. Jis tiesiogiai susijęs su viena iš mūsų puoselėjamų vertybių – sąžiningumu, juo grindžiama daug kitų mūsų etikos taisyklių aspektų. Etikos taisyklėse apibrėžiami elgesio principai ir normos, kurių paskirtis – padėti išvengti situacijų, kurios gali sukelti arba gali būti laikomos galinčiomis sukelti interesų konfliktą. Visi ECB aukštas pareigas einantys tarnautojai ir darbuotojai privalo savo profesines pareigas vykdyti nešališkai ir objektyviai.

Dovanos ir svetingumas

Kad būtų išvengta bet kokių interesų konfliktų apraiškų, darbuotojams paprastai neleidžiama priimti jokių su jų darbu ECB susijusių privilegijų. Ši taisyklė yra itin aktuali, kai darbuotojų veikla yra susijusi su privačiuoju sektoriumi, prižiūrimais bankais arba esamais ar potencialiais tiekėjais. Šis apribojimas taikomas visokio pobūdžio privilegijoms, įskaitant dovanas ir svetingumą.

Aukštas pareigas einantys tarnautojai taip pat privalo laikytis nepriklausomumo bei nešališkumo principų ir vengti interesų konfliktų, susijusių su privilegijų priėmimu. Tačiau, atsižvelgiant į aukštas jų pareigas ir svarbias funkcijas, jie gali priimti tam tikrą nedidelės vertės svetingumą ir dovanas.

Išorinė veikla

Prieš imdamiesi išorinės veiklos, kuri yra darbinio pobūdžio arba kuri gali būti pagrįstai laikoma nebe laisvalaikio veikla, darbuotojai privalo gauti leidimą. Taip siekiama užtikrinti, kad dėl tokios veiklos nekiltų interesų konfliktų.

Aukštas pareigas einantys tarnautojai kasmet, teikdami interesų deklaracijas, teikia savo veiklos, kurią vykdė eidami pareigas arba asmeniniais tikslais, ataskaitą.

Baigus dirbti ECB

Aukštas pareigas einantiems tarnautojams ir darbuotojams, baigusiems dirbti ECB, gali būti taikomas veiklos pertraukos laikotarpis. Priklausomai nuo užimtų pareigų ECB, jiems gali būti taikomas reikalavimas išlaukti tam tikrą laikotarpį prieš pradedant dirbti naujoje darbo vietoje, taip siekiant išvengti darbuotojų perbėgimo į privatųjį sektorių. Tokie apribojimai pirmiausia taikomi vadovams ir darbuotojams, dirbantiems bankų priežiūros srityje – jiems gali būti taikomas iki dvejų metų trukmės veiklos pertraukos laikotarpis.

Be to, net ir baigę dirbti ECB, aukštas pareigas ėję tarnautojai ir darbuotojai privalo saugoti profesines paslaptis. Jie negali atskleisti jokios neviešos informacijos, kurią galėjo sužinoti vykdydami savo pareigas. Aukštas pareigas einantiems tarnautojams ir darbuotojams baigus dirbti ECB, jų asmeniniams finansiniams sandoriams tam tikrą nustatytą laiką taikoma atitikties užtikrinimo stebėsena.

Viešieji pirkimai

Vykdydami viešųjų pirkimų procedūras darbuotojai turi laikytis specialių taisyklių bei nuostatų ir užtikrinti objektyvumą, neutralumą, skaidrumą ir teisingumą. Jie taip pat turėtų vengti interesų konfliktų, o jiems kilus – apie juos pranešti. Todėl viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujantys darbuotojai privalo užpildyti atitinkamą formą, kuria patvirtina, kad supranta su interesų konfliktais susijusias taisykles ir kad tarp jų ir potencialių konkurso dalyvių tokių konfliktų nėra.

Įdarbinimas

Per įdarbinimo procedūras vertiname ir tai, ar dėl kandidato darbo ankstesnėse pareigose ir jo asmeninių ryšių su dabartiniais ECB darbuotojais nekyla interesų konfliktų.

Ryšiai su trečiosiomis šalimis

Darbuotojai ir aukštas pareigas einantys tarnautojai privalo apdairiai vertinti, su kuo ir kada susitinka ir ką kalba, ir apie tai skaidriai informuoti. Jie turėtų laikytis pagrindinių principų ir specialių vidaus taisyklių dėl kalbų sakymo įvairiuose renginiuose ir dalyvavimo susitikimuose.

Siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę, reguliariai skelbiamos ECB valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir Priežiūros valdybos narių darbotvarkės.

Kitų Valdančiosios tarybos ir Priežiūros valdybos narių darbotvarkės skelbiamos atitinkamų nacionalinių centrinių bankų arba nacionalinių priežiūros institucijų interneto svetainėse.

Asmeninė finansinė veikla

Darbuotojams ir aukštas pareigas einantiems tarnautojams aiškiai uždrausta pasinaudojant nevieša informacija vykdyti bet kokius asmeninius finansinius sandorius, rekomenduoti tokius sandorius sudaryti ar jų nesudaryti. ECB yra nustatęs griežtas ir išsamias taisykles dėl asmeninių finansinių sandorių. Į šias taisykles įtrauktos gairės dėl sąskaitos duomenų deklaravimo, ataskaitų apie finansinius sandorius teikimo ir leidimų sudaryti finansinius sandorius gavimo. Griežtai stebima, kaip šių taisyklių laikomasi.

Aukštas pareigas einančių tarnautojų atliekamiems asmeniniams finansiniams sandoriams nustatyti dar griežtesni apribojimai – yra ribojama, į kokį turtą šie asmenys gali investuoti. Taip pat nustatytas vienų metų bet kokio turto laikymo minimalusis laikotarptis bei papildomi sandorių skaidrumo reikalavimai.

Daugiašalių organizacijų etikos tinklas (ENMO)

Mes esame Daugiašalių organizacijų etikos tinklo (ENMO) nariai. Mūsų tikslas – neatsilikti nuo raidos etikos ir gero vidaus valdymo srityse.

Sužinokite daugiau apie ENMO

Etikos principų įgyvendinimas visais lygmenimis

Kiekvienas ECB aukštas pareigas einantis tarnautojas ir darbuotojas yra asmeniškai atsakingas už etikos taisyklių laikymąsi. Kad šios taisyklės būtų tinkamai ir nuosekliai įgyvendinamos, reikalingi gerai veikiantys stebėsenos ir atskaitomybės mechanizmai bei tvarka.

Todėl aukštas pareigas einantys tarnautojai privalo pildyti:

  • Elgesio kodekso laikymosi deklaracijas;
  • interesų deklaracijas su informacija apie ankstesnę darbinę veiklą, privačią veiklą ir finansinius interesus;
  • nuo 2024 m. – naują interesų deklaracijos priedą, kuriame būtų surašyti visi per paskutinius kalendorinius metus įvykdyti privatūs finansiniai sandoriai.

ECB ir Bankų priežiūros tarnybos deklaracijos:

Siekiant toliau gerinti etikos taisykles buvo išplėsta informavimo apie pažeidimus teikimo sistema, leidžianti darbuotojams anonimiškai pranešti apie pažeidimus.

Svarbiausias funkcijas užtikrinant, kad etikos taisyklių būtų laikomasi, atlieka dvi tarnybos:

Etikos komitetas

Specialiai tam įsteigtas Etikos komitetas teikia ECB aukštas pareigas einantiems tarnautojams patarimus bei rekomendacijas ir užtikrina, kad etikos taisyklės būtų įgyvendintos tinkamai ir nuosekliai.

Komitetą sudaro trys išorės nariai – nepriekaištingos reputacijos asmenys, kurių nepriklausomumas nekelia abejonių ir kurie puikiai išmano ECB tikslus, uždavinius ir valdymą, Europos centrinių bankų sistemos (ECBS), Eurosistemos ir Europos bankų priežiūros klausimus. Komitetą sudaro pirmininkas Erkki Liikanenas ir dar du nariai: Virginia Canter ir Pervenche Berès.

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba

Atitikties užtikrinimo ir valdymo tarnyba teikia rekomendacijas ir patarimus darbuotojams, ugdo sąmoningumą etikos klausimais ir stebi, kaip laikomasi Etikos kodekso.

Kad būtų išlaikyta ECB etikos kultūra ir darbuotojai geriau suprastų etikos taisyklių motyvus, ši tarnyba ECB darbuotojams reguliariai rengia mokymo kursus. Tai padeda darbuotojams suprasti ir įsisąmoninti savo etinius įsipareigojimus, mąstyti, veikti ir priimti sprendimus vadovaujantis etikos principais.

Ką etika reiškia Eurosistemai ir Europos bankų priežiūrai?

Pastaraisiais metais, ypač įsteigus Europos bankų priežiūrą, visuomenė ėmė vis geriau suprasti etikos taisykles ir su bendruoju valdymu susijusius klausimus. Siekdama mažinti reputacijos riziką, Valdančioji taryba nusprendė, kad, didėjant visuomenės informuotumui bei jos vykdomai kontrolei, turėtų būti užtikrinta atitinkama bendra organizacijos etikos kultūra, padedanti puoselėti sąžiningumą ECB, ECBS, Eurosistemoje ir Europos bankų priežiūroje.

Atsižvelgdama į tai, Valdančioji taryba visiems Eurosistemos centriniams bankams ir Europos bankų priežiūrai nustatė tam tikrus etikos standartus. Juose visų pirma išdėstytos taisyklės dėl netinkamo naudojimosi viešai neatskleista informacija prevencijos, interesų konfliktų valdymo ir dovanų bei svetingumo priėmimo.

Etikos ir atitikties užtikrinimo komitetas, sudarytas iš Eurosistemos ir Europos bankų priežiūros tarnybos vyriausiųjų atitikties užtikrinimo arba etikos pareigūnų, remdamasis sukaupta praktine patirtimi, padeda toliau tobulinti ir derinti etikos bei atitikties standartus.

Visi šios dalies puslapiai