Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Europos Centrinio Banko aukšto lygio tarnautojų išorės komunikacijos principai

(Pagal Elgesio kodekso 8 straipsnį)

Valdančiosios tarybos, Vykdomosios valdybos ir Priežiūros valdybos nariai (toliau – Europos Centrinio Banko (ECB) aukšto lygio organų nariai) savo veikloje turi laikytis taikomų taisyklių, visų pirma – nustatytų Europos centrinių bankų ir ECB sistemos statute ir ECB aukšto lygio tarnautojų elgesio kodekse.

ECB aukšto lygio organų nariai teikia daug svarbos tam, kad informacija apie ECB strateginius ir politinius sprendimus, taip pat su šių sprendimų įgyvendinimu susijusius klausimus būtų pateikiama aiškiai, veiksmingai ir laiku. ECB komunikacijos politika yra esminė ECB, kaip nepriklausomos pinigų politikos ir priežiūros institucijos, atskaitomybės ir gero valdymo įsipareigojimų dalis. Nuolat susiduriant ir bendraujant su visuomenės nariais, privačiu sektoriumi, akademine bendruomene, suinteresuotosiomis grupėmis, atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene, gaunamos svarbios įžvalgos ir informacija, padedanti suprasti ekonomikos, finansų rinkų ir bankų sektoriaus pokyčius, ir plačiau suvokti socialinį kontekstą.

Tokia abipusė komunikacija grindžiama atvirais, skaidriais ir reguliariais aukšto lygio organų narių dialogais bei diskusijomis tiek su plačiąja visuomene, tiek su specialistais.

Pagrindiniai principai

Vadovaudamiesi sąžiningumo ir skaidrumo vertybėmis, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai patvirtina, kad, bendraudami su privačiu sektoriumi, akademine bendruomene, suinteresuotosiomis grupėmis, atstovaujamosiomis asociacijomis ir pilietine visuomene, laikosi šių principų:[1]

Pirma, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai, vykdydami savo įsipareigojimus, saugos konfidencialią informaciją ir bus nepaprastai apdairūs rinkdamiesi, kokiuose išorės renginiuose viešai kalbėti, kad nesusidarytų įspūdis, jog aptariama informacija, potencialiai galinti turėti įtakos rinkai, gali tuo metu būti neprieinama didžiajai visuomenės daliai. Atsižvelgiant į tai, jie:

  • priima kvietimus viešai kalbėti renginiuose, kuriuose jų komentarai galėtų būti laikomi neskelbtina rinkos informacija, tik tada, jei šie komentarai iš esmės dar iki jų kalbos jau yra paskelbti jų atitinkamos institucijos interneto svetainėje, arba jei visuomenė tokį renginį gali stebėti ir sekti tiesiogiai (pvz., jis yra transliuojamas tiesiogiai), arba jei renginyje dalyvauja žiniasklaidos atstovai, galintys daryti pranešimus tikruoju laiku. Ši nuostata netaikoma viešoms kalboms bendromis ar akademinėmis temomis, kai nėra atskleidžiama informacija, galinti turėti įtakos rinkai;
  • privalo susilaikyti nuo dalijimosi neviešoje aplinkoje asmeninėmis įžvalgomis apie ekonomikos ar finansų sektoriaus būklę, susijusią su būsima pinigų politikos pozicija ar priežiūros klausimais[2], su institucijomis, bendrovėmis ar asmenims, galinčiais turėti naudos iš tokios informacijos, jei ši informacija dar nebuvo viešai paskelbta;
  • pasirinkdami, kokiuose renginiuose viešai kalbėti, privalo stengtis užtikrinti, kad kvietimo kalbėti priėmimas nebūtų laikomas organizatorių prestižo pranašumu prieš konkurentus ar galimybe gauti komercinės naudos iš tariamai išskirtinių ryšių su ECB aukšto lygio organų nariais ir pakaitiniais nariais.

Antra, vertindami kvietimus kalbėti neviešuose renginiuose arba dalyvauti dvišaliuose susitikimuose, pvz., su bankininkais, sektoriaus atstovais arba specialių interesų bei palaikymo grupėmis, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai užtikrins, kad nebūtų atskleista jokia informacija, galinti turėti įtakos rinkai.

Kaip papildoma apsaugos priemonė nustatoma bendra taisyklė – neviešuose renginiuose, kuriuose diskutuojama apie būsimus pinigų politikos ar priežiūros (reguliavimo) klausimus, ir dvišaliuose susitikimuose kartu su ECB aukšto lygio organo nariu ar pakaitiniu nariu turėtų dalyvauti atitinkamos institucijos ar įstaigos personalo narys, nebent tai prieštarautų institucijos ar įstaigos interesams, taip apsaugant ECB aukšto lygio organų narių ar pakaitinių narių „poreikį klausytis“.

Trečia, siekiant dar didesnio skaidrumo ir atskaitomybės, ECB aukšto lygio organų nariai ir pakaitiniai nariai pagal bendrą taisyklę savo paskelbtuose susitikimų kalendoriuose nurodo informaciją apie savo susitikimus su išorės šalimis tokia apimtimi, kiek tokia informacija susijusi su jų ECB aukšto lygio organo narių pareigomis.

Ketvirta, Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos nariai ir jų pakaitiniai nariai dar kartą patvirtina, kad laikosi tylos laikotarpio principo, pagal kurį kalbos ar vieši komentarai, išsakyti septynių dienų laikotarpiu iki kiekvieno suplanuoto Valdančiosios tarybos pinigų politikos posėdžio, neturėtų daryti įtakos lūkesčiams dėl būsimų pinigų politikos sprendimų. Be to, šiuo laikotarpiu Valdančiosios tarybos ir Vykdomosios valdybos nariai nesusitiks ir nebendraus su žiniasklaidos atstovais, rinkos dalyviais ir kitomis išorės interesų grupėmis pinigų politikos klausimais, o jei taip vis dėlto dėl neapdairumo atsitinka, jie turėtų nedelsdami informuoti savo institucijos komunikacijos ir atitikties užtikrinimo padalinius.

  1. Šie pagrindiniai principai netaikomi dialogui su valdžios institucijomis.
  2. Tai netaikoma priežiūros dialogui, t. y. dialogui su prižiūrimais subjektais priežiūros klausimais, susijusiais su prižiūrima institucija.