Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Obecné zásady externí komunikace vysoce postavených úředníků Evropské centrální banky

(podle článku 8 kodexu chování)

Členové Rady guvernérů, Výkonné rady a Rady dohledu (dále jen „členové vrcholných orgánů Evropské centrální banky (ECB)“) podléhají stávajícím pravidlům a jednají v souladu s nimi. Jedná se především o pravidla definovaná ve statutu Evropského systému centrálních bank a ECB a v kodexu chování pro vysoce postavené úředníky ECB.

Členové vrcholných orgánů ECB přikládají velký význam jednoznačnému, účinnému a včasnému informování o strategických rozhodnutích a opatřeních ECB i o tématech souvisejících s jejich prováděním. Komunikační politika ECB jako nezávislého orgánu v oblasti měnové politiky a dohledu je nezbytnou součástí její odpovědnosti a závazků, pokud jde o správu a řízení. Pravidelné kontakty a interakce s veřejností, soukromým sektorem, akademickou obcí, zájmovými skupinami, profesními sdruženími a občanskou společností jsou podstatným zdrojem podnětů a informací, které pomáhají lépe vnímat vývoj ekonomiky a finančních trhů a bankovního sektoru i širší společenský kontext.

Tato obousměrná komunikace vychází z otevřeného, transparentního a pravidelného dialogu a diskusí mezi členy vrcholných orgánů ECB a veřejností i odborníky.

Obecné zásady

Členové vrcholných orgánů ECB a náhradníci, vedeni hodnotami integrity a transparentnosti, tímto stanovují následující zásady pro externí komunikaci se soukromým sektorem, akademickou obcí, zájmovými skupinami, profesními sdruženími a se zástupci občanské společnosti:[1]

Zaprvé, členové vrcholných orgánů ECB a náhradníci zachovají důvěrnou povahu informací v souladu se svými závazky a při výběru externích vystoupení budou uplatňovat maximální obezřetnost, aby zabránili jakémukoliv zdání, že by informace potenciálně citlivé z hlediska trhů nemusely být současně k dispozici co nejširší veřejnosti. Za tímto účelem:

  • Přijmou nabídky k vystoupením na akcích, při nichž jsou jejich komentáře vnímány jako potenciálně citlivé z hlediska trhů, pouze pokud jsou tyto komentáře zveřejněny vždy při zahájení vystoupení na internetových stránkách příslušné instituce nebo pokud takové vystoupení může široká veřejnost přímo sledovat (např. prostřednictvím živého vysílání), případně pokud se vystoupení účastní zástupci médií, kteří mohou podávat živé zpravodajství. Vystoupení na obecná nebo odborná témata, v nichž nejsou obsaženy žádné informace citlivé z hlediska trhů, nejsou tímto ustanovením dotčena.
  • Nenabídnou v neveřejném prostředí žádné instituci, společnosti nebo osobě, která by mohla mít z takové informace zisk, vlastní názory na stav ekonomiky nebo finančního sektoru týkající se budoucího nastavení měnové politiky nebo záležitostí dohledu,[2] pokud tyto názory doposud nebyly veřejně vyjádřeny.
  • Budou při výběru vystoupení usilovat o to, aby přijetí takových pozvání nebylo vnímáno jako zvýhodňování organizátora proti konkurenci nebo aby organizátor nemohl mít komerční prospěch ze zjevně výlučných kontaktů se členy vrcholných orgánů ECB a náhradníky.

Zadruhé, při přijetí pozvání promluvit na neveřejných akcích nebo účasti na dvoustranných jednáních, například s bankéři, zástupci oboru nebo se speciálními zájmovými a lobbistickými skupinami, členové vrcholných orgánů ECB a náhradníci zajistí, že nebudou poskytnuty žádné informace citlivé z hlediska trhů.

Jako dodatečný pojistný mechanismus a obecné pravidlo by měl člena vrcholných orgánů ECB nebo náhradníka doprovázet zaměstnanec příslušné instituce nebo subjektu na neveřejných akcích, kde se mají diskutovat budoucí měnověpolitické, dohledové nebo regulatorní záležitosti, a na bilaterální setkání, není-li to v rozporu se zájmem instituce nebo subjektu, a chránit tak potřebu členů vrcholných orgánů ECB nebo náhradníků naslouchat názorům dalších.

Zatřetí, s cílem posílit transparentnost a odpovědnost jsou členové vrcholných orgánů ECB povinni uvádět informace o svých setkáních s externími stranami ve svých zveřejněných kalendářích setkání, pokud takové informace souvisejí s jejich úlohou členů vrcholných orgánů ECB.

Začtvrté, členové Rady guvernérů a Výkonné rady a jejich náhradníci opět potvrzují dodržování zásady tichého období, kdy vystoupení a veřejné komentáře poskytnuté během sedmi dní vždy před plánovaným zasedáním Rady guvernérů, na němž se přijímají měnová rozhodnutí, by neměly být takového rázu, aby ovlivnily očekávání ohledně nadcházejících měnových rozhodnutí. Obdobně se členové Rady guvernérů a Výkonné rady nebudou v uvedeném období setkávat ani hovořit se zástupci médií, účastníky trhu nebo dalšími vnějšími zainteresovanými stranami o měnových záležitostech a měli by neprodleně informovat organizační složky odpovědné za komunikaci i za compliance své instituce, pokud k tomu neúmyslně dojde.

  1. Tyto hlavní zásady se nevztahují na dialog s veřejnými orgány.
  2. Tato ustanovení se nevztahují na dohledové dialogy, t.j. jednání s dohlíženými subjekty ve věcech dohledu, pokud jde o dohlíženou instituci.