Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

/ecb/legal/html/faqs.en.html Nejčastější dotazy

Úvod

Jak získám přístup k právním aktům ECB?

Sekce ECB na stránkách EUR-Lex je hlavním vstupním bodem pro všechny právní akty ECB. Přímé odkazy na ni jsou k dispozici na internetových stránkách ECBinternetových stránkách bankovního dohledu ECB a také pod záložkou Prohlížet orgány a instituce EU na internetových stránkách EUR-Lex. Právní akty ECB můžete nalézt také pomocí běžných funkcí vyhledávání na EUR-lex.

Co sekce ECB na stránkách EUR-Lex obsahuje?

V této databázi jsou k dispozici všechny právní akty ECB zveřejněné od roku 1998 a všechny právní akty Evropského měnového institutu zveřejněné v letech 1994 až 1997, včetně všech stanovisek a dopisů, a to vnitrostátních i na úrovni EU, souvisejících s poradní funkcí ECB, memorand o porozumění, dohod a všech dalších právních dokumentů ECB. Databáze také obsahuje veškeré precedenční právo relevantní pro ECB.

Jak je sekce ECB na stránkách EUR-Lex strukturována?

Úvodní stránka sekce ECB v portálu EUR-lex nabízí:

  1. funkci „Procházet podle témat“
  2. tři různé druhy vyhledávací funkce, a to „Rychlé vyhledávání v dokumentech ECB“, „Pokročilé vyhledávání“ a „Vyhledávání dokumentů“ a „Vyhledávání věcí projednávaných u soudu“
  3. funkci „Vizuální navigace“, která poskytuje statistické údaje o právních aktech ECB a přímý přístup k předem definovaným souborným přehledům.
  4. funkci „Nejnovější dokumenty“, která nabízí přehled právních aktů ECB zveřejněných v poslední době
  5. portál „bankovního dohledu“, jenž poskytuje přístup ke všem právním aktům ECB a precedenčímu právu v oblasti bankovního dohledu

Procházet podle témat

Jak funguje funkce „Procházet podle témat“?

Všechny právní akty ECB jsou rozčleněny podle témat a k dispozici jsou ve stromovém zobrazení podle témat. Pro nalezení všech aktů souvisejících s určitým předmětem je třeba vybrat téma a hledání poté pomocí výběru příslušného podtématu zúžit. Kliknutím na znaménko + u hlavního tématu se rozbalí podtémata a kliknutím na lupu vedle tématu se vyhledají všechny právní akty, které byly pod dané téma zařazeny.

Jak naleznu všechny právní akty přijaté v obecném rámci měnové politiky?

Ve stromovém hledání podle témat klikněte na „Měnová politika a operace“ a poté na „Nástroje měnové politiky“. Poté se zobrazí podtémata a jedním z nich je „Obecný rámec“. Kliknete-li na lupu vedle „Obecného rámce“, uvidíte seznam všech právních aktů ECB přijatých v rámci tohoto podtématu. Hledání pak můžete podle potřeby dále zpřesňovat.

Rychlé vyhledávání v dokumentech ECB

Jak „Rychlé vyhledávání“ funguje?

Funkce „Rychlé vyhledávání v dokumentech ECB“ je určena zejména pro vyhledávání pomocí klíčových slov a výsledky vyhledávání omezuje na dokumenty v tematické podoblasti ECB. Naproti tomu obecné rychlé vyhledávání na stránkách EUR-lex prohledává celou databázi EUR-lex. Výsledky tohoto rychlého vyhledávání v dokumentech ECB obsahují všechny druhy dokumentů ECB, včetně dokumentů k věcem projednávaným u soudu relevantním pro ECB. Výhodou rychlého vyhledávání je, že se zaměřuje také na metadata dokumentů, takže výsledek vyhledávání je úplnější.

Jak najdu všechna stanoviska ECB k návrhům vnitrostátních právních předpisů týkajících se určitého členského státu?

V „Rychlém vyhledávání v dokumentech ECB“ zadejte název dotyčné země. V seznamu výsledků můžete svůj dotaz zpřesnit tak, že v možnostech „Podle typu aktu“ zvolíte „Stanovisko k vnitrostátnímu právnímu předpisu“.

Pokročilé vyhledávání

Jak „Pokročilé vyhledávání“ funguje?

Podobně jako „Rychlé vyhledávání v dokumentech ECB“ také funkce „Pokročilé vyhledávání“ omezuje výsledky vyhledávání na dokumenty v tematické podoblasti ECB. V rámci pokročilého vyhledávání máte však více možností, jak hledání zpřesnit podle vašich potřeb, např. datum, typ dokumentu a autora, a dále můžete zkombinovat různé možnosti. Při textovém vyhledávání se v pokročilém na rozdíl od rychlého vyhledávání neprohledávají metadata dokumentu.

Když hledám závazné právní akty ECB k určitému tématu, jsou mezi výsledky vyhledávání mnohá stanoviska. Jak můžu stanoviska z výsledků vyhledávání vyřadit?

Zvolte „Pokročilé vyhledávání“. V části „Číslo dokumentu“ klikněte pod „Typ“ na „+“ a zvolte pouze ty typy právních aktů, které chcete zobrazit. Hledáte-li závazné právní akty, zvolte: nařízení (REG), oba druhy rozhodnutí, tj. (DEC) i (DEC_ENTSCHEID) a Obecné zásady (GUIDELINE).

Vyhledávání dokumentů

Jak Vyhledávání dokumentů funguje?

Funkce Vyhledávání dokumentů vám umožňuje rychle nalézt určitý právní akt zadáním čísla dokumentu. Výsledky vyhledávání jsou omezeny na právní akty a nástroje ECB, dopisy související s povinnými konzultacemi, memoranda o porozumění a dohody. Naproti tomu Rychlé a Pokročilé vyhledávání prohledává všechny druhy dokumentů ECB (vč. dokumentů k věcem projednávaným u soudu relevantním pro ECB).

Můžete zde hledat také právní akty přijaté v určitém roce, určitý typ právního aktu nebo použít kombinaci těchto kritérií (např. všechny obecné zásady ECB přijaté v roce 2019).

Jak naleznu všechna stanoviska ECB k návrhům právních předpisů EU?

V rámečku „Vyhledávání dokumentů“ zvolte v rozbalovací nabídce s různými typy právních aktů ECB možnost „Stanovisko“. Na následující stránce s výsledky zpřesněte vyhledávání kliknutím na „Stanovisko“ v části „Podle typu aktu“. Vyřadí se tak stanoviska k návrhu vnitrostátního právního předpisu a související opravy.

Vyhledávání věcí projednávaných u soudu

Jak Vyhledávání věcí projednávaných u soudu funguje?

Funkce Vyhledávání věcí projednávaných u soudu vám umožňuje rychle nalézt určitý dokument související se soudem zadáním čísla soudní věci. Výsledky vyhledávání jsou omezeny na dokumenty k věcem projednávaným u soudu relevantním pro ECB. Naproti tomu Rychlé a Pokročilé vyhledávání prohledává všechny druhy dokumentů ECB. V případě věcí projednávaných u soudu relevantních pro ECB lze nalézt rozsudky a usnesení. Patří mezi ně všechny věci projednávané u soudu, jichž se ECB účastní, a další soudní věci, jež jsou v adresáři EUR-Lex pro precedenční právo přiřazeny k „hospodářské a měnové politice“ nebo které se odvolávají na určité právní akty relevantní pro úkoly ECB v oblasti bankovního dohledu.

Vyhledávat můžete také všechny věci projednávané u soudu z určitého roku, nebo necháte-li všechna políčka prázdná a kliknete na lupu, všechny věci projednávané u soudu relevantní pro ECB.

Vizuální navigace

Jak Vizuální navigace funguje?

Pokud v nabídce vlevo kliknete na „Vizuální navigaci“ nebo na kterýkoli z grafů na úvodní stránce, zobrazí se podstránka s vizuální navigací. Na ní se dozvíte více o právních aktech ECB, prohlédnete-li si statistiku podle roku, předmětu a typu aktu. Pokud v grafu kliknete na některý ze sloupečků, zobrazí se soubor všech příslušných právních aktů. Do těchto souborů jsou zahrnuty pouze základní právní akty (bez těch pozměňujících a oprav).

Nejnovější dokumenty

Jak funguje oddíl „Nejnovější dokumenty“?

Právní akty ECB, které byly na portálu EUR-Lex zveřejněny v nedávné době, jsou zařazeny do oddílu „Nejnovější dokumenty“. Pro úplný přehled všech právních aktů ECB zveřejněných na portálu EUR-Lex je třeba použít „Rychlé vyhledávání v dokumentech ECB“ bez vyplnění jakýchkoli údajů a poté kliknout na „Třídit podle“ a „Datum dokumentu“. Tímto způsobem se vám zobrazí nejnovější výsledek hledání nahoře.

Lze pomocí funkce „Nejnovější dokumenty“ zobrazit pouze právní akty ECB?

Ano, pomocí funkce „Nejnovější dokumenty“ lze zobrazit pouze právní akty zveřejněné Evropskou centrální bankou, s výjimkou dokumentů souvisejících s věcmi projednávanými u soudu.

Jak na portálu EUR-Lex efektivně vyhledávat dokumenty ECB

Jak na portálu EUR-Lex naleznu více informací o určitém dokumentu?

Pokud si na portálu EUR-Lex prohlížíte jakýkoli dokument, vlevo je k dispozici záložka Informace o dokumentu. Kliknutím na ni se otevře stránka s informacemi o dokumentu, na které uvidíte všechny informace a metadata související s dokumentem, včetně příslušných časových údajů, klasifikací a souvisejících dokumentů, jako jsou změny a konsolidovaná znění.

Jak se nabízené vyhledávací funkce liší?

Liší se tematickými podoblastmi a vstupy pro vyhledávání, k jejichž zpracovávání jsou funkce vyhledávání určeny. Rychlé vyhledávání v dokumentech ECB je určeno pro vyhledávání pomocí klíčových slov a prohledává celou doménu ECB. Pokročilé vyhledávání prohledává rovněž doménu ECB, ale poskytuje více možností, jak vyhledávání zpřesnit: např. omezením vyhledávání pouze na platné právní akty nebo vyloučením oprav. Rámečky se specifickým vyhledáváním (Vyhledávání dokumentů a Vyhledávání věcí projednávaných u soudu) jsou určeny pro přesně zaměřené vyhledávání právních aktů a věcí projednávaných u soudu v doméně ECB.

Jak můžu vyhledávat konsolidovaná znění právních aktů?

Ve výsledcích vyhledávání jděte na příslušné základní právní akty (bez těch pozměňujících a oprav) a klikněte na datum vedle „Stávajícího konsolidovaného znění“. Kliknutím na „Zobrazit všechny verze“ naleznete všechna konsolidovaná znění, která jsou k dispozici. Jsou v nich obsaženy všechny předchozí změny.

Konsolidovaná znění jsou připravována s určitým zpožděním, takže konsolidované znění obsahující nejnovější změny nemusí být prozatím k dispozici.

Jak naleznu všechny změny právního aktu?

Použijte funkci „Vyhledávání dokumentů“, kam vložíte referenční číslo právního aktu. V seznamu výsledků vyhledávání otevřete příslušný právní akt a poté vlevo od názvu a odkazu dokumentu klikněte na „Informace o dokumentu“. Budete si tak moci prohlédnout všechny informace o změnách aktu.

Seznam všech pozměňujících právních aktů s aktivními odkazy jsou k dispozici na první straně „Stávající konsolidované znění“.

Je možné použít textové vyhledávání u dokumentů PDF?

Není, na stránkách EUR-lex v současné době není textové vyhledávání v souborech PDF možné.

Lze si prohlížet technické pracovní materiály, které jsou součástí některých stanovisek EU?

Ano, v případě stanovisek EU, k nimž takové technické podklady existují, jsou přístupné kliknutím na anglické DOC znění pod „Languages, formats and link to OJ“.

Umožňuje vyhledávání zobrazovat výsledky pouze v jazyce vyhledávání nebo ve všech jazycích?

Vyhledávání zobrazuje výsledky pouze v jazyce vyhledávání.

Získám po založení uživatelského účtu přístup k více informacím?

Ne, veškeré právní akty na stránkách EUR-Lex jsou přístupné všem uživatelům bez ohledu na to, zda mají, či nemají uživatelský účet. Založení uživatelského účtu v portálu EUR-Lex nezajišťuje přístup k více informacím, ale poskytuje přístup k pokročilejším funkcím (např. ukládání výsledku vyhledávání). Podívejte se prosím na stránku registrace, kde o založení účtu v portálu EUR-Lex naleznete více informací.

Další informace o portálu EUR-Lex

Kde mohu získat více informací o portálu EUR-Lex?

Pokud vás zajímají obecnější informace o portálu EUR-Lex, podívejte se na následující zdroje:

K sekci ECB na stránkách EUR-Lex mám ještě další dotazy. Na koho se mohu obrátit s prosbou o pomoc?

Pod máte další otázky týkající se právních aktů ECB v sekci ECB na stránkách EUR-lex, obraťte se na ECB prostřednictvím DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Všechny stránky v této části