Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Korduma kippuvad küsimused

Sissejuhatus

Kus saab tutvuda EKP õigusaktidega?

EKP õigusaktidega saab tutvuda EUR-Lexi veebilehe EKP jaotises, mis on kättesaadav otselinkide kaudu EKP veebilehel ja EKP pangandusjärelevalve veebilehel ning EUR-Lexi veebilehe rubriigis ELi institutsioonid. EKP õigusaktide leidmiseks võib kasutada ka EUR-Lexi veebilehe otsingufunktsioone.

Millised õigusaktid on avaldatud EUR-Lexis EKP jaotises?

Andmebaasis on kättesaadavad kõik alates 1998. aastast avaldatud EKP õigusaktid ja kõik aastatel 1994–1997 avaldatud Euroopa Rahainstituudi õigusaktid, sealhulgas ELi ja liikmesriikide arvamused ja kirjad seoses EKP nõuandva funktsiooniga, vastastikuse mõistmise memorandumid, kokkulepped ning kõik muud EKP õigusdokumendid. Ühtlasi sisaldab andmebaas ka EKP seisukohalt olulisi kohtulahendeid.

Milline on EKP jaotise ülesehitus EUR-Lexis?

EUR-Lexi EKP jaotise maandumislehel on järgmised funktsioonid:

  1. „Sirvi teema järgi”;
  2. Kolm erinevat otsingufunktsiooni: „Kiirotsing EKP dokumentides”, „Täppisotsing” ning „Dokumendiotsing” ja „Leia kohtulahend”;
  3. „Visuaalne navigeerimine”, mis pakub statistilisi andmeid EKP õigusaktide kohta ning otsest juurdepääsu eelnevalt kindlaksmääratud kompilatsioonidele;
  4. „Hiljuti avaldatud”, mis annab ülevaate hiljuti avaldatud EKP õigusaktidest;
  5. Euroopa pangandusjärelevalve portaal, mis pakub juurdepääsu kõigile EKP õigusaktidele ja kohtulahenditele pangandusjärelevalve valdkonnas.

Sirvi teema järgi

Kuidas toimib sirvimine teema järgi?

Kõik EKP õigusaktid on jaotatud teemade järgi ja on kättesaadavad vastavates teemajaotistes. Konkreetset teemat puudutava õigusakti leidmiseks tuleb esmalt valida teemavaldkond ja seejärel asjakohane allteema. Allteemad ilmuvad nähtavale, kui klõpsata plussmärgil. Vastavasse allteemasse kuuluvaid õigusakte saab otsida, klõpsates teemavaldkonna juures asuval suurendusklaasil.

Kuidas leida rahapoliitika instrumentide üldise raamistiku alusel vastu võetud õigusakte?

Valige jaotisest teema „Rahapoliitika” ja seejärel „Rahapoliitika instrumendid”. Selle üks allteema on „Üldraamistik”. Klõpsates allteema kõrval oleval suurendusklaasil, avaneb loetelu kõigist asjaomase allteema raames vastu võetud EKP õigusaktidest. Seejärel saab otsingut vastavalt vajadusele täpsustada.

Kiirotsing EKP dokumentides

Kuidas toimib kiirotsing?

Kiirotsing on eelkõige mõeldud märksõnaotsinguks. Selle tulemused piirduvad EKP jaotisse kuuluvate dokumentidega erinevalt EUR-Lexi üldisest kiirotsingust, mis võimaldab otsida kogu EUR-Lexi andmebaasist. Kiirotsing EKP dokumentides hõlmab kõiki dokumendiliike, sealhulgas EKP seisukohalt olulisi kohtulahendeid. Kiirotsingu eelis on see, et otsingu käigus vaadatakse ka dokumendi metaandmeid, mis annab põhjalikuma tulemuse.

Kuidas leida kõik EKP arvamused konkreetse liikmesriigi õigusakti eelnõu kohta?

Kirjutage riigi nimi funktsiooni „Kiirotsing EKP dokumentides” otsinguväljale. Avanevas loetelus saab otsingut täpsustada, valides rubriigist „Akti liigi järgi” teema „Arvamus riikliku õigusakti eelnõu kohta”.

Täppisotsing

Kuidas toimib täppisotsing?

Nii nagu kiirotsing EKP dokumentides hõlmab ka täppisotsing ainult EUR-Lexi EKP jaotises olevaid dokumente. Täppisotsing annab siiski rohkem võimalusi otsingut vastavalt eelistustele täpsustada, nt kuupäeva, dokumendiliigi ja autori järgi. Ühtlasi saab ühendada mitu valikut. Erinevalt kiirotsingust ei vaadata täppisotsingu käigus dokumendi metaandmeid.

Konkreetset teemat käsitlevate õiguslikult siduvate EKP õigusaktide otsimisel kuvatakse tulemuste loetelus palju EKP arvamusi. Kuidas jätta arvamused tulemuste loetelust välja?

Funktsiooni „Täppisotsing” rubriigis „Dokumendi viide” klõpsake plussmärgil alajaotuses „Liik” ja valige soovitud õigusaktide liigid. Kui soovite leida õiguslikult siduvaid õigusakte, valige: määrus (REG), otsus (DEC), otsus (DEC_ENTSCHEID) ja suunis (GUIDELINE).

Dokumendiotsing

Kuidas toimib dokumendiotsing?

Dokumendiotsing võimaldab kiiresti leida konkreetse õigusakti, kui sisestada otsinguväljale dokumendi number. Kui kiir- ja täppisotsinguga saab otsida igat liiki EKP dokumentidest (sealhulgas EKP seisukohalt olulistest kohtulahenditest), siis dokumendiotsing hõlmab ainult EKP õigusakte ja instrumente, konsultatsiooniülesannetega seotud kirju, vastastikuse mõistmise memorandumeid ja kokkuleppeid.

Dokumendiotsing võimaldab ühtlasi otsida vastuvõtmisaasta ja õigusakti liigi või mõlema kriteeriumi järgi (nt kõik 2019. aastal vastu võetud EKP suunised).

Kuidas leida kõik EKP arvamused ELi õigusakti eelnõu kohta?

Dokumendiotsingu aknas valige rippmenüüst „Arvamus”. Otsingu täpsustamiseks valige otsingutulemuste lehel kuvatava vasakpoolse paneeli rubriigist „Akti liigi järgi” teema „Arvamus”. Otsing ei hõlma arvamusi riiklike õigusaktide eelnõude ja seonduvate paranduste kohta.

Leia kohtulahend

Kuidas leida kohtulahendeid?

Kohtulahendite otsing võimaldab kiiresti leida konkreetse kohtuasjaga seotud dokumente, kui sisestada otsinguväljale kohtuasja number. Otsitakse ainult EKP seisukohalt oluliste kohtuasjadega seotud dokumentidest (erinevalt kiir- ja täppisotsingust, mis hõlmavad igat liiki EKP dokumente). Kättesaadavad on otsused ja korraldused, mis on seotud EKP seisukohalt oluliste kohtuasjadega. Need hõlmavad kohtuasju, kus EKP on osapool, aga ka kohtuasju, mis EUR-Lexi kohtupraktika loendis on liigitatud majandus- ja rahapoliitika alla või milles nimetatakse EKP pangandusjärelevalve ülesannete täitmise seisukohalt olulisi õigusakte.

Ühtlasi saab kohtulahendeid otsida aasta järgi. Kõigi EKP seisukohalt oluliste kohtulahendite nägemiseks jätke otsinguakna väljad tühjaks ja klõpsake suurendusklaasil.

Visuaalne navigeerimine

Kuidas toimib visuaalne navigeerimine?

Rubriigi avamiseks klõpsake vasakpoolse menüü nupul „Visuaalne navigeerimine” või mõnel maandumislehe joonisel. Rubriigist leiab lähemat teavet EKP õigusakte puudutavate statistiliste andmete kohta aasta, teema ja õigusakti liigi järgi. Jooniste tulpadel klõpsates näeb kõigi õigusaktide koondandmeid konkreetse tulba kohta. Koondandmed hõlmavad ainult õigusaktide põhitekste (välja on jäetud muudatused ja parandused).

Hiljuti avaldatud

Kuidas leida hiljuti avaldatud dokumente?

Rubriigist leiab EUR-Lexis viimati avaldatud EKP õigusaktid. Täieliku ülevaate saamiseks kõigist EUR-Lexis avaldatud EKP õigusaktidest kasutage EKP dokumentide kiirotsingut, jättes otsinguvälja tühjaks. Avanenud loetelus valige sortimisaluseks dokumendi kuupäev, et näha viimati avaldatud õigusakte (alates uusimatest).

Kas rubriigis „Hiljuti avaldatud” näeb ainult EKP õigusakte?

Jah, selles EKP jaotise rubriigis esitatakse ainult EKP välja antud õigusakte (v.a kohtulahenditega seotud dokumendid).

EKP dokumentide tõhus otsing EUR-Lexis

Kuidas leida rohkem teavet EUR-Lexis avaldatud dokumentide kohta?

EUR-Lexis avatud dokumendi andmed kuvatakse, kui klõpsata vasakul pool oleval nupul „Dokumendi andmed”. Need sisaldavad dokumenti puudutavat teavet ja metaandmeid, sealhulgas asjakohaseid kuupäevi, liigitusi ning seonduvaid dokumente, nagu muudatused ja konsolideeritud versioonid.

Millised on pakutavate otsingufunktsioonide erinevused?

Erinevused tulenevad sellest, milliseid valdkondi ja andmeid otsing hõlmab. Kiirotsing EKP dokumentides on mõeldud märksõnaotsinguks ja hõlmab kogu EKP jaotist. Täppisotsing hõlmab samuti kogu EKP jaotist, aga pakub rohkem võimalusi otsingu täpsustamiseks, näiteks saab otsida ainult kehtivatest õigusaktidest või välja jätta parandused. Konkreetse teabe otsinguks mõeldud väljad (dokumendiotsing, leia kohtulahend) on täpseks otsimiseks EKP jaotisest ning hõlmavad ainult õigusakte või kohtulahendeid.

Kuidas leida õigusaktide konsolideeritud versioone?

Tulemuste loetelus valige asjakohase õigusakti põhitekst (mitte muudatused ega parandused) ja klõpsake nupu „Praegune konsolideeritud versioon” kõrval asuval kuupäeval. Klõpsates nupul „Näita kõiki versioone”, kuvatakse kõik konsolideeritud versioonid koos varasemate muudatustega.

Konsolideeritud versioonid koostatakse teatud viitajaga. Seega võib juhtuda, et viimaseid parandusi sisaldavat konsolideeritud versiooni ei ole veel koostatud.

Kuidas leida kõik õigusakti parandused?

Kasutage dokumendiotsingut ja märkige õigusakti viitenumber. Avage õigusakt otsingutulemuste loetelus ja klõpsake vasakpoolsel paneelil nuppu „Dokumendi andmed”. Kuvatakse teave õigusakti muudatuste kohta.

Rubriigi „Praegune konsolideeritud versioon” esilehel on loetelu kõigist muutvatest õigusaktidest koos aktiivsete linkidega.

Kas PDF-dokumentidest saab teha tekstiotsingut?

Ei, praegu ei saa EUR-Lexis olevatest PDF-dokumentidest tekstiotsingut teha.

Kas on võimalik vaadata ELi õigusaktide eelnõusid käsitlevate arvamuste osaks olevaid tehnilisi töödokumente?

Jah, ELi arvamuste puhul on võimalik vaadata tehnilisi töödokumente (kui need on olemas), klõpsates ingliskeelsel DOC-versioonil rubriigis „Keeled, vormingud ja ELT link”.

Kas otsingutulemused kuvatakse ainult otsitavas keeles või on võimalik otsida korraga eri keeltes?

Otsingutulemused kuvatakse ainult otsitavas keeles.

Kas kasutajakonto loomisel saab juurdepääsu suuremale hulgale dokumentidele?

Ei, kõik EUR-Lexis avaldatud õigusaktid on kättesaadavad kõigile kasutajatele olenemata sellest, kas neil on kasutajakonto või ei. EUR-Lexi kasutajakonto ei anna juurdepääsu rohkemale teabele, küll aga täpsematele funktsioonidele (nt võimalus otsingut salvestada). Täpsemat teavet EUR-Lexi kasutajakonto loomise kohta saab registreerimislehelt.

Lähem teave EUR-Lexi kohta

Kuidas leida lähemat teavet EUR-Lexi kohta?

Täpsemat teavet EUR-Lexist üldisemalt saab järgmistest linkidest:

Kelle poole pöörduda muude küsimuste korral, mis puudutavad EUR-Lexi veebilehel avaldatud EKP õigusaktide jaotist?

Küsimuste korral EUR-Lexi EKP jaotises avaldatud EKP õigusaktide kohta palume võtta ühendust EKPga meiliaadressil DG-LKMT@ecb.europa.eu.

Kõik selle jaotise teemad