European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimamuutused ja EKP

Kliimamuutused võivad mõjutada hinnastabiilsust. Seetõttu võtab Euroopa Keskpank oma volituste piires meetmeid nende vastu võitlemiseks.

Kliimamuutused võivad avaldada hinnastabiilsusele mõju äärmuslike ilmastikunähtuste ning süsinikuvaesele majandusele üleminekuga seotud ebakindluse kaudu.

EKP on seadnud endale eesmärgi võtta oma rahapoliitika raamistikus arvesse kliimamuutuste mõju.

Kuigi kliimamuutustega tegelemisel lasub esmane vastutus valitsustel ja parlamentidel, osaleb EKP selles võitluses oma volituste piires.

EKP rahapoliitikaalane tegevuskava võitluseks kliimamuutuste vastu

EKP rahapoliitika strateegia hiljutise läbivaatamise tulemusena oleme otsustanud võtta vastu ambitsioonika tegevuskava, et lisada kliimamuutustega seotud kaalutlused EKP rahapoliitikaalasesse tegevusse.

Pressiteade

Millistele sammastele kliimaalases tegevuskavas tugineme?

EKP ambitsioonikas tegevuskava näeb ette kliimamuutuste mõju arvessevõtmist. Oma pühendumuses võidelda kliimamuutuste vastu ja anda oma panus tugineme kolmele peamisele sambale.

Vaata lähemalt

Kliimamuutuste keskus

Kliimamuutuste keskus kujundab ja juhib EKP kliimaalaseid eesmärke ning koondab tööd kliimamuutuste ja kestliku rahanduse valdkonnas. Samuti koordineerib keskus kõiki kliimaalase tegevuskava osaks olevaid tegevusi.

Pressiteade

Meie eesmärk

Meie rahapoliitikaalases tegevuskavas on sätestatud lõppeesmärk ja neljas peamises valdkonnas oleme juba alustanud tööd kliimamuutustega võitlemiseks.

Majandusanalüüs

EKP eksperdid tagavad, et kliimamuutuste tegurit võetakse arvesse nii EKP makromajanduslikes mudelites, prognoosimismeetodites kui ka riskihinnangutes.

Vaata lähemalt

Pangandusjärelevalve

Järelevalveasutused suhtlevad pankadega, et jälgida kliimamuutustest tulenevate riskidega seoses võetavaid meetmeid. Eesmärk on tagada, et pangad suudaksid neid riske nõuetekohaselt avastada ja ohjata.

Loe lähemalt

Rahapoliitika ja investeerimisportfellid

EKP varaostukavade raames oleme investeerinud rohelistesse võlakirjadesse, võttes arvesse vajadust vältida turumoonutusi.

Loe lähemalt

Finantsstabiilsus

Finantsstabiilsuse eksperdid mõõdavad ja hindavad kliimamuutustest tulenevaid riske, mis ohustavad finantssüsteemi. Nende tähelepanekutest teavitatakse üldsust, turuosalisi ja poliitikakujundajaid.

Loe lähemalt

Muud algatused

Keskkonnasõbralik EKP

EKP töötab pidevalt selle nimel, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Seniste saavutustega saab tutvuda veebilehel Keskkonnakaitse EKPs.

Maa tund (Earth Hour)

Selles ettevõtmises on EKP osalenud alates 2012. aastast. Kustutades tuled EKP peahoones, püüab EKP suurendada teadlikkust kliimamuutustest.

EKP taskuhääling: Kliimariskide stressitest: tegutseda tuleb praegu!

Millised olid EKP esimese majandusülese kliimariskide stressitesti tulemused ning mida need tähendavad eraisikute, ettevõtete ja pankade jaoks? Selles EKP taskuhäälingu saates arutab saatejuht Katie Ranger neid küsimusi EKP asepresident Luis de Guindose ja EKP kliimamuutuste keskuse juhataja Irene Heemskerkiga.

Lähemalt
VAATA LISAKS

EKP teeb kliimamuutuste valdkonnas koostööd teiste institutsioonidega

Eurosüsteemi vastus kestlikku rahandust käsitlevale Euroopa Komisjoni uuendatud strateegiale

EKP ja euro kasutusele võtnud riikide keskpangad on valmis toetama Euroopa Komisjoni tööd kestliku rahanduse strateegia väljakujundamisel ja muu kui finantsteabe avalikustamise tõhustamisel. Vastusena komisjoni avalikule konsultatsioonile oleme kindlaks teinud viis peamist prioriteeti.

Vaata lähemalt

Finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustik

EKP on finantssüsteemi keskkonnahoidlikuks muutmise võrgustiku (NGFS) liige. Võrgustikku kuuluvad keskpangad ja finantsjärelevalveasutused viiest maailmajaost. Üheskoos otsitakse viise süsinikuvaesele majandusele sujuva ülemineku toetamiseks. Alates 2020. aastast kuulub EKP võrgustiku täitevorganisse ehk juhtkomiteesse.

NGFSi veebileht

Kõik selle jaotise teemad