European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Kliimamuutused ja EKP

EKP on võtnud kindla kohustuse anda oma pädevuse piires panus kliimamuutuste vastu võitlemisse.

Kliimamuutused ohustavad nii meie majandust kui ka finantssektorit. Kliimamuutuste ja süsinikuneutraalsele ühiskonnale ülemineku mõju majandusele on vaja hinnata, et EKP saaks võtta arvesse nende mõju oma tegevusele keskpangana ja pangandusjärelevalve asutusena. See aitab EKP-l hoida hinnad stabiilsena ja pangad turvalisena.

Eesmärgid

Kliimamuutustega seotud töö keskmes on kolm peamist eesmärki. Need aitavad tagada EKP poliitika tõhususe ja sobivuse, pidades silmas muutuvat maailma.

Kliimariskide ohjamine

EKP püüab paremini mõista, jälgida ja ohjata kliimariske nii oma rahapoliitikas ja investeerimisoperatsioonides kui ka finantssüsteemis. Samuti hindame kliimamuutuste ja leevendusmeetmete majanduslikku mõju.

Kliimariskide ohjamine
Rohepöörde toetamine

EKP toetab oma pädevusse kuuluvate meetmetega nõuetekohast üleminekut süsinikuneutraalsele majandusele. See hõlmab muu hulgas kestliku rahanduse arengu edendamist ja stiimulite loomist keskkonnahoidlikuma finantssüsteemi kujundamiseks.

Rohepöörde toetamine
Laiaulatuslikumate meetmete edendamine

EKP aitab parandada üldist arusaamist kliimariskidest ning teeb kliima ja kestliku rahandusega seotud teemadel tihedat koostööd Euroopa ja rahvusvaheliste partneritega. Samuti püüame suurendada EKP tegevuse läbipaistvust ja vähendada keskkonnamõju.

Laiaulatuslikumate meetmete edendamine

EKP lähenemisviis

Kliimariskide mõistmiseks kasutatavate andmete ja mudelite paranedes areneb EKP kliimastrateegia aja jooksul edasi. Seni võetakse juba võimaluse korral meetmeid.

EKP kliimameetmed

EKP kliimakava

EKP kliimakavas kirjeldatakse üksikasjalikult EKP kliimaalast tegevust, mis on jagatud kuude prioriteetsesse valdkonda ja põhineb EKP kolmel strateegilisel kliimaeesmärgil.

EKP kliimakava

Pangandusjärelevalve

Seoses oma järelevalvefunktsiooni täitmisega on EKP ülesanne tagada, et pangad ohjavad riske, sealhulgas neid, mis tulenevad kliimamuutustest. Seepärast teeb EKP kliimakava raames tööd selle nimel, et võtta järelevalvetegevuses arvesse kliimamuutustega seotud kaalutlusi.

Loe lähemalt

Keskkonnakaitse

EKP teeb pidevalt jõupingutusi, et vähendada oma igapäevase tegevuse keskkonnajalajälge.

Loe lähemalt

Kliimaga seotud finantsteabe avaldamine

Osana meie kliimaeesmärkidest ja kohustusest tagada läbipaistvus avaldame korrapäraselt teavet oma investeeringute CO2 jalajälje ja kliimariskide kohta.

Lähemalt teabe avaldamise kohta

Sisestrateegia ja kooskõlastamine

Kliimamuutuste keskus

EKP on loonud kliimamuutuste keskuse, mis aitab kujundada ja suunata kliimakava, tuues kokku eri tegevusharude töö ja eksperditeadmised.

Pressiteade

EKP taskuhääling: finantssüsteemi rohepööre: vahe-eesmärgid võitluses kliimamuutustega

Mida näitas kliimariskide stressitest? Kuidas lõimida kliimamuutustega seotud kaalutlused rahapoliitilisse tegevusse? Saatejuht Katie Ranger arutab selles EKP taskuhäälingu saates neid küsimusi EKP juhatuse liikme Frank Eldersoniga.

Kuula EKP taskuhäälingu saadet kliimamuutustest

Kõik selle jaotise teemad