Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
Aktuālāko informāciju sk. šīs interneta vietnes sadaļas angļu valodas versijā.

Klimata pārmaiņas un ECB

Esam stingri apņēmušies savu pilnvaru ietvaros sniegt ieguldījumu cīņā pret klimata pārmaiņām.

Klimata pārmaiņas un dabas degradācija rada riskus, kas apdraud mūsu tautsaimniecību un finanšu sektoru. Mums jānovērtē, kā šie riski un pāreja uz oglekļneitrālu sabiedrību ietekmē mūsu tautsaimniecību, lai varētu ņemt vērā šo procesu ietekmi uz mūsu kā centrālās bankas un banku uzraudzības iestādes darbību. Tas mums palīdzēs saglabāt cenu stabilitāti un banku drošību.

Mūsu mērķi

Mūsu darbs klimata pārmaiņu jomā vērsts uz triju galveno mērķu sasniegšanu. Tie palīdz nodrošināt, lai mūsu politika mainīgajā pasaulē vienmēr būtu efektīva un atbilstoša.

Klimata pārmaiņu risku pārvaldīšana

Mēs strādājam pie tā, lai labāk izprastu, monitorētu un pārvaldītu klimata pārmaiņu riskus saistībā ar monetāro politiku un ieguldījumu operācijām, kā arī ar finanšu sistēmu. Mēs arī novērtējam ar klimatu saistītās politikas ekonomisko ietekmi un pētām saikni starp klimatu, dabu un tautsaimniecību.

Vairāk par klimata risku pārvaldīšanu
Atbalsts zaļajai pārejai

Mēs atbalstām sakārtotu pāreju uz oglekļneitrālu tautsaimniecību, īstenojot dažādus pasākumus savu pilnvaru ietvaros. Tie ietver atbalsta sniegšanu ilgtspējīgas finansēšanas attīstībai un stimulu radīšanu zaļākai finanšu sistēmai.

Vairāk par zaļo pāreju
Vērienīgāku pasākumu veicināšana

Mēs palīdzam uzlabot vispārējo izpratni par riskiem, kas saistīti ar klimatu un dabu, un cieši sadarbojamies ar Eiropas un starptautiskajiem partneriem klimata un ilgtspējīgas finansēšanas jautājumos. Mēs arī strādājam pie tā, lai uzlabotu mūsu darbības caurredzamību un samazinātu pašas ECB ietekmi uz vidi.

Vairāk par vērienīgāku pasākumu veicināšanu

Mūsu pieeja

Mēs, kad vien iespējams, savu pilnvaru ietvaros jau veicam nepieciešamos pasākumus. Un mēs pielāgojam savu klimata stratēģiju, nepārtraukti uzlabojoties datiem un modeļiem, kurus izmantojam, lai labāk izprastu ar klimatu un dabu saistītos riskus.

ECB darbība klimata pārmaiņu jomā

Īsumā par mūsu 2024.–2025. gada klimata un dabas plānu

Esam identificējuši trīs galvenās jomas, kas noteiks mūsu darbības virzienus 2024. un 2025. gadā.

Sīka informācija par plānu

Banku uzraudzība

Pildot savu uzraudzības funkciju, mūsu pienākums ir nodrošināt, lai bankas pārvaldītu riskus, t. sk. klimata pārmaiņu izraisītos riskus. Tāpēc mēs strādājam pie tā, lai savā uzraudzībā iekļautu klimata un vides apsvērumus.

Uzziniet vairāk

Vides aizsardzība

Mēs nenogurstoši strādājam pie tā, lai samazinātu mūsu ikdienas korporatīvo darbību vidisko pēdu.

Uzziniet vairāk

Mūsu ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšana

Balstoties uz apņemšanos nodrošināt caurredzamību un īstenot mūsu klimata mērķus, mēs regulāri atklājam informāciju par mūsu ieguldījumu oglekļa pēdas nospiedumu un klimata riskiem.

Vairāk par mūsu ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanu

Iekšējā stratēģija un koordinācija

Klimata pārmaiņu centrs

Esam izveidojuši klimata pārmaiņu centru, lai palīdzētu veidot un vadīt mūsu klimata programmu, apvienojot dažādās darbības jomās paveikto darbu un uzkrātās zināšanas.

Paziņojums presei

ECB podkāsts "Klimata un dabas plāns – mūsu ceļš uz zaļāku nākotni"

Kas mūs gaida darbā klimata pārmaiņu jomā 2024. un 2025. gadā? Kā mēs cīnīsimies ar finanšu riskiem, ko rada dabas iznīcināšana un degradācija?

Mūsu moderatore Stefānija Sekola (Stefania Secola) kopā ar Klimata pārmaiņu centra vadītāju Irēni Hēmskerku (Irene Heemskerk) ECB podkastā aplūko mūsu klimata un dabas plānu.

Noklausieties ECB podkāstu par mūsu klimata un dabas plānu

Visas šīs sadaļas lapas