Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma stratēģiskie nodomi

Atzīta autoritāte monetārajos un finanšu jautājumos

Eurosistēmas – euro zonas centrālo banku sistēmas – darbība balstās uz stingriem konstitucionāliem pamatiem, neatkarību un iekšējo saliedētību. Eurosistēma darbojas kā euro zonas monetārā iestāde un kā vadošā finanšu iestāde, kas tiek pilnībā atzīta gan Eiropā, gan ārpus tās. Eurosistēma, īstenojot savu galveno mērķi – cenu stabilitātes saglabāšanu –, veic nepieciešamo tautsaimniecības un monetāro analīzi, kā arī ievieš un īsteno atbilstošu politiku. Tā arī atbilstoši un efektīvi reaģē uz monetārajām un finanšu norisēm.

Finanšu stabilitāte un Eiropas finanšu integrācija

Eurosistēmas un Vienotā uzraudzības mehānisma (VUM) mērķis ir nodrošināt finanšu stabilitāti un veicināt Eiropas finanšu integrāciju, sadarbojoties ar izveidotajām institucionālām struktūrām. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs īstenojam politiku, kas vērsta uz uzticamas Eiropas un pasaules līmeņa finanšu stabilitātes arhitektūras nodrošināšanu.

Atbildība, neatkarība un ticamība; cieša saikne ar Eiropas iedzīvotājiem

Eurosistēma un VUM piešķir ļoti lielu nozīmi ticamībai un atbildībai. Mēs rīkosimies caurredzami, pilnībā ievērojot piemērojamās konfidencialitātes prasības. Mēs cenšamies uzturēt efektīvu saziņu ar Eiropas pilsoņiem. Mēs esam apņēmušies veidot saiknes ar Eiropas un valstu iestādēm pilnīgā saskaņā ar Līgumu nosacījumiem un ievērojot neatkarības principu. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs sekosim pārmaiņām un norisēm, kas ietekmē naudas un finanšu tirgus, un reaģēsim uz sabiedrības interesēm un tirgus vajadzībām.

Kopīga identitāte, skaidri noteikta loma un atbildība, kā arī laba vadība

Eurosistēmas un VUM mērķis ir stiprināt kopīgo identitāti, izmantojot struktūru, kurā skaidri noteikta visu dalībnieku loma un atbildība. Lai sasniegtu šo mērķi, Eurosistēma un VUM paļaujas uz visu dalībnieku potenciālu un būtisku līdzdalību, kā arī uz viņu apņemšanos un vēlmi sadarboties atbilstoši līguma nosacījumiem. Turklāt Eurosistēma un VUM apņēmušies īstenot labu vadību un lietot efektīvas un optimālas organizatoriskās struktūras un darba metodes.

Labākā banku uzraudzības prakse, vienlīdzīga attieksme un vienlīdzīgi darbības nosacījumi

VUM izstrādās uzraudzības regulējumu atbilstoši augstākajiem starptautiskajiem standartiem. Mēs apvienosim labāko valstu pieeju, lai izveidotu banku uzraudzības labākās prakses principus visās iesaistītajās dalībvalstīs, izmantojot visu iestāžu pieredzi. VUM nodrošinās atbilstību vienotajam noteikumu kopumam un piemērojamajiem uzraudzības principiem un praksei, tādējādi nodrošinot vienlīdzīgus darbības nosacījumus visām uzraudzītajām iestādēm.

Uz risku balstīta pieeja un proporcionalitāte; uzraudzības pasākumi

VUM banku uzraudzība būs elastīga un uz risku balstīta, ietverot vērtējumu un uz nākotni vērstu kritisku novērtējumu. Tiks ņemta vērā gan iestāžu vai iestādes bankrota iespējamība, gan šāda bankrota iespējamā ietekme uz finanšu stabilitāti. VUM uzraudzības prakse tiks īstenota, ievērojot proporcionalitātes principu, pielāgojot uzraudzības intensitāti uzraudzīto banku sistēmiskajam nozīmīgumam un riska profilam. VUM pieeja sekmē efektīvus un savlaicīgus uzraudzības pasākumus un rūpīgu kredītiestādes atbilžu monitoringu.

Visas šīs sadaļas lapas