Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Zamierzenia strategiczne Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego

Uznany autorytet w sprawach monetarnych i finansowych

Eurosystem – system bankowości centralnej strefy euro, oparty na mocnych podstawach prawno-instytucjonalnych, niezależny i spójny wewnętrznie – jest organem władzy monetarnej strefy euro i jednym z głównych organów finansowych, uznawanym w Europie i poza jej granicami. Realizując swój główny cel, jakim jest utrzymanie stabilności cen, Eurosystem przeprowadza odpowiednie analizy ekonomiczne i monetarne oraz uchwala i wdraża stosowne rozwiązania regulacyjne. Reaguje też właściwie i skutecznie na rozwój sytuacji monetarnej i finansowej.

Stabilność finansowa i integracja finansowa w Europie

W ramach Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego dążymy do utrzymania stabilności finansowej oraz wspieramy integrację finansową w Europie, we współpracy z powołanymi podmiotami instytucjonalnymi. W tym celu uczestniczymy w opracowywaniu rozwiązań regulacyjnych zapewniających zdrowe fundamenty stabilności finansowej w Europie i na świecie.

Odpowiedzialność, niezależność i wiarygodność oraz bliski kontakt z obywatelami Europy

W ramach Eurosystemu i Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego przywiązujemy wielką wagę do wiarygodności i odpowiedzialności oraz postępujemy w sposób przejrzysty, a jednocześnie w pełni przestrzegamy odpowiednich wymogów poufności. Dokładamy starań, aby skutecznie komunikować się z obywatelami Europy. Dążymy do kształtowania naszych stosunków z władzami europejskimi i krajowymi w pełnej zgodności z postanowieniami Traktatów i z poszanowaniem zasady niezależności. Aby osiągnąć powyższe cele, śledzimy na bieżąco przekształcenia i zmiany wpływające na rynki pieniężne i finansowe, mając przy tym na uwadze interes publiczny i potrzeby rynków.

Wspólna tożsamość, jasny zakres ról i obowiązków oraz dobre zarządzanie

Eurosystem i Jednolity Mechanizm Nadzorczy dążą do wzmacniania wspólnej tożsamości w ramach jasno określonych ról i obowiązków wszystkich swoich członków. W tym celu wykorzystują ich potencjał i głębokie zaangażowanie oraz wolę i gotowość porozumienia. Eurosystem i Jednolity Mechanizm Nadzorczy przestrzegają ponadto zasad dobrego zarządzania oraz wprowadzają skuteczne i efektywne struktury organizacyjne i metody pracy.

Dobra praktyka nadzoru bankowego oraz równe traktowanie i równe warunki działania

W Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym przykładamy do zasad nadzoru najwyższe standardy międzynarodowe. Czerpiąc z najlepszych rozwiązań krajowych, tworzymy zasady dobrej praktyki nadzoru bankowego dla wszystkich uczestniczących państw członkowskich, w czym pomaga nam perspektywa ponadinstytucjonalna. Dbamy o przestrzeganie jednolitego zbioru przepisów oraz odpowiednich zasad i praktyk nadzorczych, aby zapewnić wszystkim nadzorowanym instytucjom równe traktowanie i równe warunki działania.

Podejście oparte na ryzyku i proporcjonalność oraz środki nadzorcze

Nadzór bankowy w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego jest prowadzony sprawnie i z uwzględnieniem ryzyka oraz opiera się na indywidualnym osądzie i perspektywicznej, krytycznej ocenie. Bierze się w nim pod uwagę zarówno prawdopodobieństwo upadłości instytucji, jak i potencjalne skutki tej upadłości dla stabilności finansowej. Praktyka nadzorcza Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego jest zgodna z zasadą proporcjonalności, czyli intensywność nadzoru dostosowuje się do znaczenia systemowego i profilu ryzyka nadzorowanych banków. Podejście przyjęte w Jednolitym Mechanizmie Nadzorczym pozwala na stosowanie efektywnych i terminowych środków nadzorczych oraz uważne śledzenie reakcji instytucji kredytowych.

Wszystkie strony w tej sekcji