Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Proces projektowania nowych banknotów

W grudniu 2021 ogłosiliśmy, że w ramach prac nad nowymi banknotami planujemy stworzyć nowy projekt banknotów euro. Chcemy dopilnować, żeby pozostały one dostępnym, bezpiecznym i efektywnym środkiem płatniczym. 

Dążymy również do tego, żeby banknoty były w maksymalnym stopniu zgodne z polityką zrównoważonego rozwoju i nieszkodliwe dla środowiska. W związku z tym analizujemy ich ślad środowiskowy i możliwości jego zmniejszenia przez zastosowanie nowych produktów i procesów. Te prace są także okazją, żeby banknoty stały się bardziej włączające dla wszystkich Europejczyków.

Decyzję w sprawie nowego tematu przewodniego i nowych wzorów podejmie Rada Prezesów. Uwzględni przy tym opinie wyrażone w badaniach przez obywateli i porady grup ekspertów.

Dwa główne etapy procesu:

  1. wybór możliwych przyszłych tematów przewodnich
  2. faza projektowania, w tym wybór możliwych motywów i konkurs na projekt.

W dalszym ciągu będziemy zasięgać opinii obywateli i ekspertów. Chcemy mieć pewność, że temat przewodni i wzory banknotów będą bliskie wszystkim Europejczykom.

Główne etapy procesu projektowania nowych banknotów

Wybór tematu przewodniego przyszłych banknotów

29 listopada Rada Prezesów EBC podjęła decyzję o rozpoczęciu kolejnego etapu prac nad nowymi banknotami euro, dla których zaproponowała dwa tematy przewodnie: „Kulturę europejską” oraz „Rzeki i ptaki”. Aby jak najszerzej uwzględnić preferencje obywateli, wybrane tematy przewodnie „Rzeki: wody życia w Europie” oraz „Ptaki: wolność, odporność, inspiracja” połączono w jeden temat związany z przyrodą, który wpisuje się w szerszą tematykę środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Bardzo zależy nam na tym, żeby decyzje podejmowane w ciągu całego procesu były odzwierciedleniem opinii Europejczyków. Wybrane tematy zdobyły największe poparcie zarówno w badaniu internetowym przeprowadzonym przez EBC, jak i w badaniu przeprowadzonym przez zewnętrzną firmę badawczą.

Możliwe tematy przewodnie przyszłych banknotów euro


„Kultura europejska”

Bogate dziedzictwo kulturowe Europy oraz jej dynamiczny sektor kultury i sektor kreatywny wzmacniają tożsamość europejską, gdyż kształtują wspólne poczucie przynależności. 

Kultura szerzy wspólne wartości, włączenie społeczne i dialog w Europie i na całym świecie. Łączy ludzi.

„Rzeki i ptaki”

Rzeki i ptaki nie uznają żadnych granic, a co za tym idzie – symbolizują wolność i jedność Europejczyków oraz nasz związek z przyrodą. 

Europa szczyci się dużą różnorodnością rzek i gatunków ptaków, które inspirują nas i przypominają nam o naszej odpowiedzialności za ochronę środowiska.

Głos Europejczyków

Od czasu rozpoczęcia prac nad nową serią banknotów dwukrotnie zasięgnęliśmy opinii Europejczyków. 

Od grudnia 2021 do marca 2022 prowadziliśmy konsultacje we wszystkich krajach strefy euro, żeby poznać opinie społeczeństwa dotyczące możliwych tematów przewodnich przyszłych banknotów euro.

Przedstawiamy wyniki badania jakościowego w tym zakresie.

Pełne sprawozdanie Streszczenie

W lipcu i sierpniu 2023 przeprowadziliśmy badanie internetowe mające na celu sprawdzenie, który z siedmiu wybranych tematów przewodnich podoba się Europejczykom najbardziej. W badaniu wzięło udział ponad 365 tys. osób. Równolegle zleciliśmy też niezależnej firmie badawczej przeprowadzenie podobnego międzynarodowego badania, żeby zapewnić reprezentatywność próby.

Więcej informacji o wynikach badań znajduje się w sprawozdaniu.

Pełne sprawozdanie Streszczenie

Konsultacje z ekspertami

Pod koniec 2021 utworzyliśmy grupę doradczą ds. tematu przewodniego – niezależny, multidyscyplinarny i zróżnicowany zespół ekspertów z całej strefy euro. Zadaniem tej grupy jest doradzanie w sprawie możliwych nowych tematów przewodnich przyszłych banknotów. Na podstawie informacji zebranych w ramach badania jakościowego grupa zaproponowała kilka tematów przewodnich. 

Następnie Rada Prezesów EBC starannie rozważyła, czy zaproponowane tematy przewodnie są bliskie Europejczykom, ich życiu i wartościom, a także postanowiła dodać siódmy temat „Kultura europejska”.

Poniżej przedstawiamy siedem wybranych tematów przewodnich (kolejność przypadkowa). Ich opisy można znaleźć w komunikacie prasowym z 10 lipca 2023.

  • „Ptaki: wolność, odporność, inspiracja”
  • „Kultura europejska”
  • „Europejskie wartości odzwierciedlone w przyrodzie”
  • „Przyszłość należy do Was” 
  • „Ręce: razem tworzymy Europę”
  • „Nasza Europa i my”
  • „Rzeki: wody życia w Europie” 

Więcej o pracach 
grupy doradczej ds. tematu przewodniego


Powołano grupę doradczą ds. motywów – zespół ekspertów, który wesprze prace EBC i przedstawi Radzie Prezesów propozycje motywów na podstawie wybranych tematów przewodnich. W skład grupy wchodzą eksperci z różnych dziedzin związanych z dwoma wybranymi tematami.

Skład grupy doradczej ds. motywów

Po wyborze „Kultury europejskiej” oraz „Rzek i ptaków” jako możliwych tematów przewodnich przyszłych banknotów euro wybierzemy teraz motywy, które najlepiej oddają istotę tych tematów.

Następnie rozpoczną się prace nad przygotowaniem konkursu na projekt. Dalsze informacje o fazie projektowania i konkursie będą publikowane w naszych oficjalnych kanałach informacyjnych. Decyzja Rady Prezesów w sprawie wzorów przyszłych banknotów ma zapaść w 2026.

Po wyborze wzorów Rada Prezesów podejmie decyzję o terminie produkcji i emisji nowych banknotów euro. Po tej decyzji upłynie jeszcze kilka lat, zanim pierwsze banknoty będą mogły zostać wyprodukowane i ostatecznie trafić do naszych portfeli.

Wszystkie strony w tej sekcji