Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Proces návrhu nové podoby eurobankovek

V prosinci 2021 jsme oznámili své plány týkající se návrhu nové podoby eurobankovek, které jsou součástí procesu vývoje nových eurobankovek. Chceme zajistit, aby bankovky zůstaly dostupné a přístupné a aby byly i nadále bezpečným a účinným platebním prostředkem. 

Dále chceme, aby bankovky byly co nejudržitelnější a nejekologičtější. Proto zkoumáme jejich environmentální stopu, abychom zjistili, jak můžeme snížit jejich dopad na životní prostředí pomocí nových výrobků a postupů. Tento proces je také příležitostí, jak mohou bankovky zvýšit začlenění všech Evropanů.

O novém námětu a nové podobě rozhodne Rada guvernérů. Zohlední názory veřejnosti vyjádřené v šetřeních a rady odborných skupin.

Proces zahrnuje dva hlavní mezníky:

  1. výběr možných budoucího námětů;
  2. etapu návrhu včetně výběru možných motivů a soutěže o návrh podoby eurobankovek

Nadále budeme do procesu zapojovat veřejnost i příslušné odborníky. Naším cílem je zajistit, aby vybraný námět a podoba oslovily všechny Evropany.

Hlavní kroky v rámci procesu návrhu nové podoby eurobankovek

Výběr námětu pro naše budoucí bankovky

Rada guvernérů ECB rozhodla 29. listopadu 2023 pokročit do další fáze procesu změny podoby eurobankovek se dvěma náměty: „Evropská kultura“ a „Řeky a ptáci“. V zájmu co největšího zohlednění preferencí veřejnosti byly náměty zařazené do užšího výběru – „Řeky: vody života v Evropě“ a „Ptáci: volní, odolní, inspirativní“ spojeny do jednoho námětu souvisejícího s přírodou, který se promítá do širších témat, jako je životní prostředí a udržitelnost.

Je pro nás velmi důležité, aby rozhodnutí přijatá v průběhu celého procesu odrážela názory evropské veřejnosti. Vybranými náměty byly ty, které byly nejvíce upřednostňovány jak v online průzkumu ECB, tak v průzkumu provedeném externí výzkumnou agenturou.

Možné náměty pro budoucí eurobankovky


Evropská kultura

Bohaté evropské kulturní dědictví a dynamická kulturní a kreativní odvětví posilují evropskou identitu a vytvářejí společný pocit sounáležitosti. 

Kultura podporuje společné hodnoty, začlenění a dialog v Evropě i na celém světě. Spojuje lidi.

Řeky a ptáci

Řeky a ptáci neznají hranic a symbolizují svobodu a jednotu Evropanů a naši vazbu na přírodu. 

Evropa má pestrou škálu řek a ptáků. To nás inspiruje a připomíná nám naši odpovědnost za ochranu životního prostředí.

Nasloucháme Evropanům

Od začátku procesu návrhu nové podoby eurobankovek jsme se dvakrát obrátili na evropskou veřejnost. 

Mezi prosincem 2021 a březnem 2022 jsme požádali občany ve všech zemích eurozóny, aby nám sdělili své názory na možné náměty budoucích eurobankovek.

Podívejte se, co bylo uvedeno v kvalitativní studii o nových námětech eurobankovek.

Celá zpráva Shrnutí

V období od července do srpna 2023 jsme provedli online průzkum, v němž jsme požádali občany, aby nám sdělili, které ze sedmi vybraných námětů upřednostňují. V průzkumu odpovědělo více než 365 000 Evropanů. V zájmu zajištění reprezentativního vzorku jsme rovněž požádali nezávislou výzkumnou agenturu, aby souběžně s online průzkumem provedla podobný průzkum zahrnující více zemí.

Přečtěte si zprávu, v níž je o výsledcích průzkumu více informací.

Celá zpráva Shrnutí

Konzultace s odborníky

Na konci roku 2021 jsme zřídili Poradní skupinu pro námět eurobankovek, nezávislou mnohaoborovou a různorodou skupinu odborníků z celé eurozóny, aby poskytovala poradenství ohledně možných nových námětů budoucích bankovek. Na základě podkladových informací shromážděných v rámci kvalitativní studie navrhla skupina užší seznam námětů. 

Rada guvernérů ECB poté pečlivě zvážila, zda náměty zařazené do užšího výběru oslovují Evropany a představují evropský život a hodnoty, a rozhodla se přidat sedmý námět „Evropská kultura“.

Všech sedm námětů zařazených do užšího výběru je uvedeno níže (nejedná se o preferované pořadí). Popisy těchto námětů jsou uvedeny v tiskové zprávě z 10. července 2023.

  • „Ptáci: volní, odolní, inspirativní“
  • „Evropská kultura“
  • „Evropské hodnoty zobrazené v přírodě“
  • „Budoucnost je vaše“ 
  • „Ruce: společně budujeme Evropu“
  • „Naše Evropa, naše já“
  • „Řeky: životodárné vodstvo Evropy“ 

Více informací o činnosti 
Poradní skupiny pro námět eurobankovek


Byla zřízena Poradní skupina pro motivy. Cílem této expertní skupiny je navrhovat Radě guvernérů motivy na základě vybraných témat a podporovat tak ECB. Členové skupiny zastupují různé oblasti odborné kvalifikace související s oběma tématy.

Členové Poradní skupiny pro motivy

Po výběru „Evropské kultury“ a „Řek a ptáků“ jako možných námětů budoucích eurobankovek nyní vybereme motivy, které tyto náměty nejlépe vyjadřují.

Poté budou zahájeny práce na přípravě soutěže na návrh eurobankovek. Více informací o fázi návrhu a o soutěži bude zveřejněno našimi oficiálními cestami. Očekává se, že o nové podobě eurobankovek rozhodne Rada guvernérů v roce 2026.

Jakmile bude podoba vybrána, rozhodne Rada guvernérů o tom, kdy budou nové eurobankovky vyrobeny a vydány. Potrvá však ještě několik let, než se první bankovky vyrobí a nakonec skončí v našich peněženkách.

Všechny stránky v této části