Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Hospodářská správa a řízení HMU

ECB vykonává svou činnost v rámci Hospodářské a měnové unie (HMU) Evropské Unie.

Víceúrovňová správa a řízení

S přijetím eura byla odpovědnost za měnovou a kurzovou politiku přenesena na ECB. Odpovědnost za hospodářskou politiku – jako např. fiskální politiku nebo politiku pracovního trhu – však z velké části zůstala v kompetenci tvůrců politik v jednotlivých zemích.

Víceúrovňová struktura správy a řízení HMU odráží mimo jiné ekonomickou realitu, ve které jednotná měna a vnitřní trh EU vedly k silné provázanosti evropských ekonomik. V jejím důsledku dochází k přelévání vlivů mezi členy EU, a zejména pak mezi zeměmi eurozóny. To znamená, že politická rozhodnutí nebo ekonomický vývoj v jednom členském státu silně ovlivňují ostatní členské země.

Koordinace národních politik

V rámci HMU podléhají národní hospodářské politiky evropskému rámci koordinace a dohledu. Díky tomu je zaručeno, že se tyto politiky orientují na udržitelnost a odolnost, čímž přispívají k hladkému fungování HMU a zároveň tak podporují jednotnou měnovou politiku při zajišťování cenové stability.

Koordinované reakce národních politik navíc mohou být daleko účinnější, když je zapotřebí odvrátit či zmírnit ekonomické šoky dopadající na většinu států měnové unie nebo na všechny její členy.

Pakt stability a růstu

Pakt stability a růstu byl přijat v roce 1997 s cílem posílit ustanovení Smlouvy v oblasti fiskální udržitelnosti. Zdravé veřejné finance pomáhají při dosahování dalších důležitých cílů, jako je silný a udržitelný hospodářský růst, a podporují tak vytváření pracovních míst.

Evropský semestr

Dohled EU nad hospodářskou politikou členských států probíhá vždy v ročním cyklu, označovaném jako evropský semestr. Tento proces byl nastaven tak, aby lépe sladil dohled EU nad fiskálními a hospodářskými politikami, které zůstávají právně oddělené.

Tyto politiky jsou hodnoceny souběžně, aby byla zajištěna větší konzistentnost jednotlivých procesů dohledu a aby bylo možné získat celkové hodnocení ekonomik členských států a jejich interakce.

Postup při makroekonomické nerovnováze

Cílem postupu při makroekonomické nerovnováze je identifikace a řešení makroekonomické nerovnováhy a klesající konkurenceschopnosti. Reagovat na makroekonomickou nerovnováhu je důležité pro zvýšení hospodářské odolnosti eurozóny a pro prevenci vzniku krizí.

Dokončení hospodářské a měnové unie

I přes různá zlepšení v posledních letech vykazuje struktura hospodářské správy a řízení HMU některé slabiny.

Rozhodování v oblasti hospodářské politiky je na evropské úrovni koordinováno pouze nezávazně, což může vést k nesouladu v provádění zdravých hospodářských politik. Z tohoto důvodu jsou očekávány další kroky vedoucí k dokončení HMU.

ECB se podílela na přípravě návrhů prohloubení HMU v letech 2012 a 2015. Výsledkem bylo zveřejnění plánu s názvem "Dokončení evropské hospodářské a měnové unie", označovaného také jako „zpráva pěti předsedů“. Zpráva vytyčila základní principy a kroky potřebné k dokončení HMU, rozčleněné do čtyř oblastí: skutečná hospodářská unie, finanční unie, fiskální unie a politická unie. Obsahuje kroky, které by měly být realizovány jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu, nejpozději však do roku 2025. Zpráva představuje ambiciózní, ale zároveň pragmatický harmonogram konkrétních kroků k prohloubení HMU.

Všechny stránky v této části