Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rámec hospodárskej politiky HMÚ

ECB pôsobí v rámci hospodárskej a menovej únie (HMÚ) Európskej únie.

Viacúrovňové riadenie

Pri zavedení eura boli kompetencie na výkon menovej a kurzovej politiky prevedené na ECB. Výkon hospodárskej politiky, napr. rozpočtovej politiky či politiky týkajúcej sa trhu práce, však v prevažnej miere zostali v kompetencii národných tvorcov politík.

Štruktúra viacúrovňového riadenia HMÚ je okrem iného odrazom ekonomickej skutočnosti, že európske ekonomiky sú v dôsledku zavedenia jednotnej meny a jednotného trhu EÚ navzájom výrazne závislé. Ich vzájomná závislosť vedie k šíreniu účinkov cez hranice jednotlivých členských krajín, najmä krajín menovej únie, t. j. politické rozhodnutia či hospodársky vývoj v jednej členskej krajine výrazne ovplyvňujú i ostatné členské krajiny.

Koordinácia národných politík

V rámci HMÚ podliehajú národné hospodárske politiky európskemu rámcu koordinácie a dohľadu. Týmto spôsobom sa zaisťuje, aby tieto politiky mali za cieľ udržateľnosť a odolnosť, a prispievali tak k hladkému fungovaniu HMÚ a tým zároveň podporovali jednotnú menovú politiku pri udržiavaní cenovej stability.

Koordinované opatrenia národnej politiky môžu tiež účinnejšie predchádzať hospodárskym šokom, ktoré sa týkajú väčšiny či všetkých členov menovej únie, alebo ich dosah aspoň zmierňovať.

Pakt stability a rastu

Pakt stability a rastu boli prijatý v roku 1997 ako nadstavba ustanovení zmluvy o udržateľnosti rozpočtového hospodárenia. Zdravý stav verejných financií pomáha dosahovať ďalšie dôležité politické ciele, napr. silný a udržateľný rast, a tým podporuje tvorbu pracovných miest.

Európsky semester

Dohľad EÚ nad hospodárskou politikou členských štátov EÚ prebieha v ročných cykloch, tiež označovaných ako európsky semester. Tento proces bol navrhnutý s cieľom lepšie zosynchronizovať dohľad EÚ nad rozpočtovou a hospodárskou politikou, ktoré zostávajú právne oddelené.

Obidve politiky sa hodnotia súbežne v záujme vyššej miery konzistentnosti rôznych procesov dohľadu a získania uceleného obrazu o stave ekonomík členských štátov a ich interakcii.

Postup pri makroekonomickej nerovnováhe

Cieľom postupu pri makroekonomickej nerovnováhe je odhaliť prípadné makroekonomické nerovnováhy a pokles konkurencieschopnosti a prijať potrebné protiopatrenia. Odstraňovanie makroekonomických nerovnováh je dôležitým predpokladom zvyšovania ekonomickej odolnosti eurozóny a prevencie kríz.

Dokončenie HMÚ

Napriek viacerým zlepšeniam, ku ktorým došlo v posledných rokoch, štruktúra hospodárskeho riadenia HMÚ stále vykazuje určité nedostatky.

Rozhodnutia hospodárskej politiky podliehajú voľnej koordinácii na európskej úrovni, ktorá môže spôsobovať rozdiely v realizácii zdravej hospodárskej politiky. Dokončenie architektúry HMÚ si preto vyžiada ďalšie kroky.

ECB sa v rokoch 2012 a 2015 podieľala na vypracovaní návrhov prehĺbenia HMÚ. Výsledkom tohto úsilia bolo vydanie koncepcie nazvanej Dobudovanie hospodárskej a menovej únie v Európe, ktorú vypracoval predseda Európskej komisie v spolupráci s predsedom samitu eurozóny, predsedom Euroskupiny, prezidentom ECB a predsedom Európskeho parlamentu. Správa uvádza základné zásady a kroky potrebné na dokončenie HMÚ, rozdelené do štyroch skupín: plnohodnotná hospodárska únia, finančná únia, rozpočtová únia a politická únia. Obsahuje krátkodobé i dlhodobé kroky, ktoré by sa mali uskutočniť najneskôr do roku 2025. Predstavuje plán opatrení na prehĺbenie HMÚ, ktorý je ambiciózny a zároveň pragmatický.

Všetky stránky v tejto sekcii