European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Životné prostredie, zdravie a bezpečnosť

ECB sa snaží presadzovať náležité riadenie ochrany životného prostredia a minimalizovať riziká ohrozujúce zdravie a bezpečnosť širokej verejnosti a pracovníkov, ktorí sa podieľajú na výrobe eurových bankoviek.

V záujme dodržiavania vysokých štandardov ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia pri výrobe eurových bankoviek a ich hlavných surovín sme na základe medzinárodných štandardov vypracovali dva systémy.

Systém environmentálneho riadenia

ECB sa ako inštitúcia, ktorá si je vedomá svojej zodpovednosti za ochranu životného prostredia, snaží v rámci výroby a distribúcie eurových bankoviek obozretne využívať prírodné zdroje, zachovávať kvalitu životného prostredia a chrániť ľudské zdravie.

Systém environmentálneho riadenia zaisťuje, že výroba eurových bankoviek a ich hlavných surovín prebieha s čo najmenším dosahom na životné prostredie. Na tento účel sa od všetkých podnikov zapojených do procesu výroby vyžaduje bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodnej normy ISO 14001 (systémy environmentálneho manažérstva – požiadavky s pokynmi na použitie).

Hlavné funkcie

  • Monitorovanie dodržiavania normy ISO 14001 zo strany výrobcov eurových bankoviek a ich hlavných surovín
  • Monitorovanie vplyvu procesu výroby eurových bankoviek a ich hlavných surovín na životné prostredie
  • Podpora iniciatív na zmiernenie vplyvu výroby eurových bankoviek na životné prostredie, napr. postupným zvyšovaním podielu udržateľne pestovanej bavlny vo výrobe bankovkového papiera
  • Sledovanie prípadných nových obáv v súvislosti s nepriaznivým vplyvom na životné prostredie zistených v rámci odvetvia alebo na základe verejnej mienky

Systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti

Eurové bankovky sú bezpečné: nezávislé testy potvrdzujú, že spĺňajú platné predpisy EÚ týkajúce sa širokého spektra chemických látok. Koncentrácia všetkých látok prítomných v eurových bankovkách podľa výsledkov testov ani zďaleka nedosahuje hraničné hodnoty stanovené v nariadeniach Európskej únie.

Pred zavedením eurových bankoviek v januári 2002 sa uskutočnili testy s cieľom vyhodnotiť prípadné riziko orálnej alebo dermálnej toxicity a riziko poškodenia genetického materiálu.

Na bankovkách pochádzajúcich zo zdrojov ako je predaj hotových jedál sa obvykle nachádzajú nízke hodnoty bežných baktérií. Tieto baktérie sa však vyskytujú v takom nepatrnom množstve, že nemôžu spôsobiť ani najmenšie zdravotné príznaky. Plastové kreditné karty zvyčajne vykazujú rovnaké množstvo baktérií ako hotovosť.

Eurosystém sa príležitostne zaoberá obavami z prítomnosti rôznych látok v bankovkách. V jednotlivých prípadoch sa však buď potvrdila len zanedbateľná koncentrácia danej látky, alebo sa prítomnosť látky nepotvrdila.

V záujme ochrany zdravia ľudí, ktorí bankovky každodenne používajú, ako aj pracovníkov zapojených do ich výroby, systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti zabezpečuje, že výroba eurových bankoviek a ich hlavných surovín spĺňa normu o systémoch manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OHSAS 18001).

Hlavné funkcie

  • Monitorovanie dodržiavania normy OHSAS 18001 zo strany výrobcov eurových bankoviek a ich hlavných surovín
  • Zaisťovanie dodržiavania limitov obsahu škodlivín v nových eurových bankovkách
  • Sledovanie prípadných nových rizík ohrozujúcich zdravie alebo bezpečnosť osôb pri výrobe a používaní eurových bankoviek

Právny základ

Chemickým zložením bankoviek sa nezaoberá žiadny konkrétny právny predpis. Monitorovanie prítomnosti škodlivých chemických látok v eurových bankovkách sa preto riadi legislatívou EÚ, ktorá upravuje iné produkty prichádzajúce do priameho styku s ľudskou pokožkou, napr. smernicou (ES) č. 2009/48 o bezpečnosti hračieknariadením (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch.

Posúdenie vplyvu na životné prostredie

Pri zavedení eurových bankoviek ECB uskutočnila hodnotenie ich dosahu na životné prostredie, v rámci ktorého posudzovala možnosti zdokonalenia produktu i procesov.

Táto štúdia vychádzala z medzinárodnej normy ISO 14040 a ďalších súvisiacich noriem a bola zameraná na celý životný cyklus bankoviek: výrobu surovín, tlač bankoviek, skladovanie a obeh vrátanie triedenia použitých bankoviek a ich spracovania po vyradení z obehu.

Hodnotenie vychádzalo z údajov o jednotlivých procesoch vo všetkých článkoch dodávateľského reťazca, zo špecifických údajov o používaných surovinách i z odbornej literatúry o štandardných postupoch, ako je výroba elektrickej energie a doprava (prevažne z databázy Ecoinvent 2000). Základom hodnotenia bola produkcia eurových bankoviek v roku 2003, ktorá predstavovala približne tri miliardy bankoviek všetkých nominálnych hodnôt v celkovej hmotnosti okolo 2 500 ton.

Vzhľadom na to, že eurové bankovky sú určené na každodenné používanie, ich dosah na životné prostredie sa porovnával s dosahom iných každodenných činností. Záverom hodnotenia bolo, že celkový vplyv na životné prostredie spôsobený tromi miliardami eurových bankoviek vyrobených v roku 2003 zodpovedal vplyvu, ktorý by nastal, keby všetci Európania prešli autom vzdialenosť jedného kilometra alebo nechali zasvietenú žiarovku s výkonom 60 W po dobu 12 hodín.

Všetky stránky v tejto sekcii