Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Devízové operácie

Všeobecné informácie

Eurosystém vykonáva devízové operácie v súlade s článkami 127 a 219 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Medzi devízové operácie patria:

  • devízové intervencie,
  • operácie ako napr. predaj úrokových výnosov z devízových rezerv a tzv. obchodné transakcie.

Devízové intervencie

Jednostranné alebo spoločné intervencie

Vzhľadom na absenciu formálnych dohôd a všeobecných usmernení sa Eurosystém v prípade potreby môže rozhodnúť uskutočniť devízové intervencie. Eurosystém ich môže uskutočniť buď sám (jednostranné intervencie), alebo ako súčasť koordinovaných intervencií s účasťou ostatných centrálnych bánk (spoločné intervencie).

Centralizované alebo decentralizované intervencie

Intervencie môže vykonávať buď priamo ECB (centralizované intervencie), alebo národné centrálne banky konajúce v jej mene v pozícii verejných zástupcov (decentralizované intervencie). Z hľadiska samotného účelu operácie nie je dôležité, či sa intervencia vykonáva centralizovane alebo decentralizovane.

Prípadné intervencie týkajúce sa iných mien členských štátov EÚ sa uskutočňujú bez toho, aby sa dotkli hlavného cieľa ECB udržiavať cenovú stabilitu, a Eurosystém ich vykonáva v úzkej spolupráci s príslušnou národnou centrálnou bankou krajiny nepatriacej do eurozóny, predovšetkým pokiaľ ide o financovanie intervencie.

Mechanizmus výmenných kurzov ERM II

Základné informácie

Devízové intervencie sa môžu vykonávať aj v rámci mechanizmu výmenných kurzov ERM II, ktorý vznikol na začiatku tretej etapy hospodárskej a menovej únie. Základom ERM II sú predovšetkým tieto dva právne dokumenty: uznesenie Európskej rady zo 16. júna 1997 a zmluva uzavretá 1. septembra 1998 medzi ECB a národnými centrálnymi bankami členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny v znení neskorších zmien a doplnení.

Pravidlá a postupy uplatňované v rámci ERM II

Účastníci

Dánsko je do mechanizmu ERM II zapojené od 4. januára 1999, v nadväznosti na účasť v pôvodnom mechanizme ERM. Dňa 13. júla 2020 do ERM II vstúpilo Bulharsko.

Centrálne parity voči euru a kurzy pre povinné intervencie pre meny zapojené do ERM II

Mena 1 EUR =
dánska koruna (DKK) horný kurz 7,62824
centrálna parita 7,46038
dolný kurz 7,29252
bulharský lev (BGN) horný kurz 2,24920
centrálna parita 1,95583
dolný kurz 1,66246

Úloha Rady ECOFIN

Devízové intervencie sa tiež môžu vykonávať v rámci inštitucionálnych kurzových vzťahov medzi eurom a menami krajín mimo Európskej únie (napr. americkým dolárom alebo japonským jenom). Článok 219 zmluvy v prípade týchto mien stanovuje dva možné inštitucionálne postupy:

  • Rada ECOFIN môže uzatvárať formálne dohody o systéme výmenných kurzov eura,
  • Rada ECOFIN môže formulovať všeobecné usmernenia kurzovej politiky Eurosystému.

Doteraz nebol využitý ani jeden zo spomenutých postupov. Účasť ECB sa v týchto prípadoch zakladá buď na jej odporúčaní Rade ECOFIN, alebo na konzultácii s Radou. Oba tieto inštitucionálne postupy však musia rešpektovať prvoradý cieľ udržania cenovej stability. Možnosť ECB vykonávať devízové intervencie nie je obmedzená výškou jej devízových rezerv. ECB môže intervencie financovať aj inými prostriedkami, napríklad devízovými swapmi.

Všetky stránky v tejto sekcii