Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Európska únia

Mapa rozširovania Európskej únie

Vyberte krajinu

Rakúsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1995

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Belgicko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Bulharsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2007

Cyprus

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2008

Česká republika

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Nemecko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Dánsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 1973

Estónsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2011

Španielsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1986

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Fínsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1995

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Francúzsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Spojené kráľovstvo

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 1973

Grécko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1981

Euro od roku 2001 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Chorvátsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2013

Euro od roku 2023

Maďarsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Írsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1973

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Taliansko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Litva

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2015

Luxembursko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Lotyšsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2014

Monako

Krajina nepatriaca do EÚ

Malta

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2008

Holandsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Zakladajúci člen EÚ v roku 1957

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Poľsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Portugalsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 1986

Euro od roku 1999 (v hotovostnom styku od roku 2002)

Rumunsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 2007

Švédsko

Členský štát EÚ nepoužívajúci euro

Členom EÚ od roku 1995

Slovinsko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2007

Slovensko

Členský štát EÚ používajúci euro

Členom EÚ od roku 2004

Euro od roku 2009

San Maríno

Krajina nepatriaca do EÚ

Míľniky európskej integrácie

Po skončení druhej svetovej vojny politici niekoľkých európskych krajín dospeli k záveru, že jediným spôsobom, ako zabrániť ďalšej vojne v Európe, je krajiny hospodársky a politicky zjednotiť.

1950
Francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman navrhuje zjednotenie uhoľného a oceliarskeho priemyslu v západnej Európe.
1951
Šesť krajín zakladá Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO): Belgicko, Francúzsko, Holandsko, Luxembursko, Nemecko a Taliansko. V roku 2002 po 50 rokoch podľa plánu končí platnosť Zmluvy o ESUO.
1957
Podpísanie Rímskych zmlúv, ktoré zakladajú Európske spoločenstvo pre atómovú energiu (EURATOM) a Európske hospodárske spoločenstvo (EHS). Cieľom členských štátov je odstrániť obchodné a colné prekážky medzi členmi spoločenstva a vytvoriť spoločný trh.
1967
Zlúčenie inštitúcií troch Európskych spoločenstiev (ESUO, EHS a Euratom). Novými inštitúciami sa stávajú Európska komisia, Rada ministrov a Európsky parlament.
1970
V nadväznosti na rozhodnutie Európskej rady (t. j. hláv štátov a predsedov vlád členských štátov EHS) z roku 1969 Wernerova správa navrhuje prvý koncept hospodárskej a menovej únie zloženej z vtedajších šiestich členských štátov EHS. Tento plán z rôznych dôvodov začiatkom 70. rokov padá.
1973
Do Európskeho hospodárskeho spoločenstva vstupuje Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Počet členských štátov EHS sa tak zvyšuje na deväť.
1979
Vlády a centrálne banky deviatich členských štátov vytvárajú Európsky menový systém (EMS). Jeho hlavným prvkom je mechanizmus výmenných kurzov (ERM), ktorý zavádza pevné, ale korigovateľné vzájomné výmenné kurzy mien zúčastnených krajín.
1981
Do Európskeho hospodárskeho spoločenstva vstupuje Grécko.
1986
Do Európskeho hospodárskeho spoločenstva vstupuje Portugalsko a Španielsko.
1986
Oživenie myšlienky hospodárskej a menovej únie v Jednotnom európskom akte.
1988
Európska rada potvrdzuje zámer vytvoriť hospodársku a menovú úniu (HMÚ). Výbor odborníkov pod vedením prezidenta Európskej komisie Jacquesa Delorsa skúma možnosti realizácie HMÚ. Vo svojej správe (Delorsovej správe) navrhuje realizáciu v troch etapách.
1989
Začiatok rokovaní o Zmluve o Európskej únii. Táto zmluva zakladá Európsku úniu (EÚ) a mení Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva. Obsahuje najmä ustanovenia o vytvorení HMÚ a zriadení Európskej centrálnej banky. Vo všeobecnosti sa označuje ako Maastrichtská zmluva.
1992
Podpísanie Maastrichtskej zmluvy. Maastrichtská zmluva zavádza nové formy spolupráce medzi vládami členských štátov – napr. v oblasti obrany, súdnictva a vnútroštátnych záležitostí. Pridaním medzivládnej spolupráce k existujúcemu systému „spoločenstva“ Maastrichtská zmluva vytvára Európsku úniu.
1993
Maastrichtská zmluva nadobúda účinnosť 1. novembra po ratifikácii vo všetkých dvanástich členských štátoch.
1995
Do Európskej únie vstupuje Fínsko, Rakúsko a Švédsko.
1990 – 1999
Realizácia hospodárskej a menovej únie v troch etapách.
2002
Zavedenie eurových bankoviek a mincí v 12 krajinách EÚ.
2004
Dňa 1. mája do Európskej únie vstupuje Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko.
2007
Dňa 1. januára do Európskej únie vstupujú Bulharsko a Rumunsko.
2009
Dňa 1. decembra nadobúda účinnosť Lisabonská zmluva.
2011
Svoju činnosť začínajú tri nové európske orgány finančného dohľadu: Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Spolu s Európskym výborom pre systémové riziká, založeným tiež v roku 2011, zabezpečujú finančnú stabilitu a zdokonaľujú rámec dohľadu EÚ.
2013
Dňa 1. júla do Európskej únie vstupuje Chorvátsko.
2014

ECB v plnej miere preberá úlohy a povinnosti v oblasti dohľadu nad bankami v členských štátoch, ktoré sa zúčastňujú na jednotnom mechanizme dohľadu.Internetová stránka bankového dohľadu

2020
Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie.

Bližšie informácie nájdete na internetovej stránke Európskej únie.

Všetky stránky v tejto sekcii