Výkonná rada

Bankovky

  Odbory:

 • správa obeživa
 • vývoj obeživa

Infraštruktúra trhu a platobný styk

  Odbory:

 • dohľad
 • riadenie v oblasti infraštruktúry trhu
 • trhová integrácia
 • vývoj v oblasti infraštruktúry trhu

Komunikácia

  Odbory:

 • informačné aktivity
 • internet a digitálne médiá
 • jazykové služby
 • medzinárodné vzťahy s médiami

Medzinárodné a európske vzťahy

  Odbory:

 • analýza medzinárodnej hospodárskej politiky
 • inštitúcie a fóra EÚ (vrátane zastupiteľskej kancelárie ECB v Bruseli)
 • medzinárodné vzťahy a spolupráca
 • vývoj na vonkajších trhoch
 • zastúpenie ECB vo Washingtone

Poradcovia Výkonnej rady

Riadenie rizík

  Odbory:

 • analýza rizík
 • stratégia riadenia rizík

Sekretariát ESRB

Výskum

  Odbory:

 • finančný výskum
 • menovopolitický výskum

Ekonomika

Hospodársky vývoj (riaditeľstvo)

  Odbory:

 • ceny a náklady
 • konvergencia a konkurencieschopnosť
 • monitorovanie krajín
 • produkcia a dopyt
 • rozpočtová politika

Menová politika (riaditeľstvo)

  Odbory:

 • kapitálové trhy/finančná štruktúra
 • menová analýza
 • stratégia menovej politiky

Interný audit

  Odbory:

 • výkon auditu 1
 • výkon auditu 2

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

  Odbory:

 • finančná regulácia
 • makrofinančné politiky
 • makrofinančné prepojenia
 • monitorovanie finančnej stability

Operácie na trhu

  Odbory:

 • analýza operácií na trhu
 • operácie na dlhopisových trhoch a medzinárodné operácie
 • peňažný trh a likvidita
 • služby súvisiace s finančnými operáciami
 • systémy operácií na trhu

Právne služby

  Odbory:

 • finančné právo
 • inštitucionálne právo
 • legislatíva
 • právo dohľadu

Sekretariát

  Odbory:

 • informačný manažment
 • kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie
 • sekretariát

Štatistika

  Odbory:

 • externá štatistika
 • makroekonomická štatistika
 • menová a finančná štatistika
 • štatistické informačné služby
 • štatistický vývoj/koordinácia
 • štatistika dohľadu

Vrchný riaditeľ pre oblasť služieb

Financie

  Odbory:

 • centrálne verejné obstarávanie
 • finančné výkazy
 • rozpočet a kontroling
 • účtovníctvo

Ľudské zdroje

  Odbory:

 • personálne služby
 • riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
 • vzťahy s odbornými útvarmi

Informačné systémy

  Odbory:

 • analytické aplikácie
 • bezpečnosť a architektúra
 • infraštruktúra a operácie
 • operačné aplikácie
 • podnikové systémy
 • riadenie a obchodné vzťahy v oblasti IT

Správa ECB

  Odbory:

 • administratívne služby
 • ochrana a bezpečnosť
 • technická prevádzka

Rada pre dohľad

Mikroprudenciálny dohľad I

  Odbory:

 • dohľad nad významnými bankami I až VII

Mikroprudenciálny dohľad III

  Odbory:

 • analýza a metodická podpora
 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • monitorovanie dohľadu a vzťahy s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Sekretariát Rady pre dohľad

Mikroprudenciálny dohľad II

  Odbory:

 • dohľad nad významnými bankami VIII až XV

Mikroprudenciálny dohľad IV

  Odbory:

 • analýza rizík SSM
 • centralizované previerky na mieste
 • interné modely
 • krízové riadenie
 • plánovanie a koordinácia SEP
 • politiky dohľadu
 • udeľovanie povolení
 • ukladanie opatrení a sankcií
 • vývoj metodiky a štandardov
 • zabezpečenie kvality dohľadu