Menu

Výkonná rada

Bankovky

 • správa obeživa
 • vývoj obeživa

Infraštruktúra trhu a platobný styk

 • dohľad
 • podpora v oblasti infraštruktúry trhu
 • riadenie v oblasti infraštruktúry trhu
 • trhová inovácia a integrácia
 • vývoj v oblasti infraštruktúry trhu

Komunikácia

 • interná komunikácia a vzťahy s verejnosťou
 • internet a digitálne médiá
 • jazykové služby
 • medzinárodné vzťahy s médiami

Medzinárodné a európske vzťahy

 • analýza medzinárodnej hospodárskej politiky
 • inštitúcie a fóra EÚ
 • vývoj na vonkajších trhoch
 • zastúpenie ECB vo Washingtone
 • zastupiteľská kancelária ECB v Brusseli

Operácie na trhu

 • analýza operácií na trhu
 • operácie na dlhopisových trhoch a medzinárodné operácie
 • peňažný trh a likvidita
 • služby súvisiace s finančnými operáciami
 • systémy operácií na trhu

Právne služby

 • finančné právo
 • inštitucionálne právo
 • legislatíva
 • právo dohľadu

Sekretariát

 • sekretariát
 • správa informácií

kancelária pre kontrolu dodržiavania pravidiel a riadenie

 • kontrola dodržiavania pravidiel a riadenie

Štatistika

 • analytické úverové údaje a základné údaje
 • externá štatistika a sektorové účty
 • menová a hospodárska štatistika
 • štatistické aplikácie a nástroje
 • údaje bankového dohľadu
 • údaje o cenných papieroch a finančnom trhu

Ekonomika

 • analýza hospodárskeho cyklu
 • ceny a náklady
 • modelovanie prognóz a politík
 • ponuka, trh práce a dohľad
 • rozpočtová politika
 • zahraničný sektor eurozóny a prijatie eura

Interný audit

 • podpora auditu a vyšetrovanie
 • výkon auditu

Makroprudenciálna politika a finančná stabilita

 • finančná regulácia a politika
 • makroprudenciálna politika
 • modelovanie záťažových testov
 • nebankoví finanční sprostredkovatelia a finančné trhy
 • systémové riziko a finančné inštitúcie

Menová politika

 • kapitálové trhy/finančná štruktúra
 • menová analýza
 • stratégia menovej politiky

Poradcovia Výkonnej rady

Riadenie rizík

 • analýza rizík
 • stratégia riadenia rizík

Sekretariát ESRB

Výskum

 • finančný výskum
 • menovopolitický výskum

Vrchný riaditeľ pre oblasť služieb

Informačné systémy

 • dátové analytické aplikácie
 • digitálna bezpečnosť
 • infraštruktúra a operácie
 • inovácia a architektúra
 • operačné aplikácie
 • podnikové systémy
 • prudenciálne aplikácie

Ľudské zdroje

 • personálne služby
 • riadenie a rozvoj ľudských zdrojov
 • vzťahy s odbornými útvarmi

Skupina pre organizačnú efektívnosť

Korporátne služby

financie

 • centrálne verejné obstarávanie
 • finančné výkazy
 • rozpočet a kontroling
 • účtovníctvo

správa ECB

 • administratívne služby
 • ochrana a bezpečnosť
 • technická prevádzka

Riadenie a transformácia

Operačné riziko a zabezpečenie nepretržitej prevádzky

Predseda a podpredseda Rady pre dohľad

Mikroprudenciálny dohľad I

 • dohľad nad významnými bankami I až VII, XVI, XVII

Mikroprudenciálny dohľad III

 • analýza a metodická podpora
 • inštitucionálny a sektorový dohľad
 • monitorovanie dohľadu a vzťahy s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi

Sekretariát Rady pre dohľad

 • rozhodovanie SSM
 • udeľovanie povolení
 • ukladanie opatrení a sankcií
 • zabezpečenie kvality dohľadu

Mikroprudenciálny dohľad II

 • dohľad nad významnými bankami VIII až XV

Mikroprudenciálny dohľad IV

 • analýza rizík SSM
 • centralizované previerky na mieste
 • interné modely
 • krízové riadenie
 • plánovanie a koordinácia dohľadu
 • politiky dohľadu
 • vývoj metodiky a štandardov