Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οργανόγραμμα της ΕΚΤ

Εκτελεστική Επιτροπή

Γραφείο Προστασίας Δεδομένων

Έρευνα

 • Έρευνα Νομισματικής Πολιτικής
 • Χρηματοοικονομική Έρευνα

Γραμματεία του ΕΣΣΚ

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις

 • Γραφείο της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον
 • Γραφείο της ΕΚΤ στις Βρυξέλλες
 • Γραφείο της ΕΚΤ στο Λονδίνο
 • Διεθνείς Αναλύσεις Οικονομικής Πολιτικής
 • Εξωτερικές Εξελίξεις
 • Θεσμικά Όργανα & Φορείς της ΕΕ

Επικοινωνία

 • Αίθουσα Ειδήσεων
 • Γλωσσικές Υπηρεσίες
 • Γραφικός Σχεδιασμός και Ψηφιακά Μέσα
 • Επικοινωνία με το Κοινό
 • Στρατηγική Επικοινωνία

Μακροπροληπτική Πολιτική & Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

 • Μακροπροληπτική Πολιτική
 • Μη Τραπεζικοί Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Φορείς και Αγορές
 • Συστημικός Κίνδυνος & Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα
 • Υποδείγματα Ασκήσεων Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων
 • Χρηματοπιστωτική Ρύθμιση & Πολιτική

Νομισματική Πολιτική

 • Κεφαλαιαγορές / Χρηματοπιστωτική Διάρθρωση
 • Νομισματική Ανάλυση
 • Στρατηγική Νομισματικής Πολιτικής

Στατιστική

 • Αναλυτικά Πιστωτικά & Βασικά Δεδομένα
 • Δεδομένα Τίτλων & Χρηματοπιστωτικών Αγορών
 • Δεδομένα Τραπεζικής Εποπτείας
 • Εξωτερική Στατιστική & Τομεακοί Λογαριασμοί
 • Εφαρμογές & Εργαλεία Στατιστικής
 • Νομισματική & Οικονομική Στατιστική

Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων

 • Γραφείο Διαχείρισης Δεδομένων

Τραπεζογραμμάτια

 • Ανάπτυξη Νομίσματος
 • Διαχείριση Νομίσματος

Υπηρεσία Mεσολάβησης

Γραμματεία

 • Γραμματεία
 • Διακυβέρνηση Πληροφοριών

Γραφείο Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης

 • Συμμόρφωση και Διακυβέρνηση

Διαχείριση Κινδύνων

 • Ανάλυση Κινδύνων
 • Στρατηγική Κινδύνων

Δραστηριότητες Αγορών

 • Αγορά Χρήματος & Ρευστότητα
 • Ανάλυση Δραστηριοτήτων Αγορών
 • Δραστηριότητες στις Αγορές Ομολόγων & στις Διεθνείς Αγορές
 • Συστήματα Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Αγορών
 • Υπηρεσίες Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Εσωτερική Επιθεώρηση

 • Διενέργεια Επιθεωρήσεων
 • Υποστήριξη Επιθεωρήσεων και Έρευνες

Νομικές Υπηρεσίες

 • Εποπτικό Δίκαιο
 • Θεσμικό Δίκαιο
 • Νομοθεσία
 • Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο

Οικονομικές Μελέτες

 • Ανάλυση Οικονομικού Κύκλου
 • Δημοσιονομική Πολιτική
 • Εξωτερικός Τομέας Ζώνης Ευρώ & Υιοθέτηση του Ευρώ
 • Προβλέψεις και Οικονομετρικά Υποδείγματα για σκοπούς πολιτικής
 • Προσφορά, Αγορά Εργασίας και Επίβλεψη Χωρών
 • Τιμές & Κόστος

Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής

Κέντρο Κλιματικής Αλλαγής

Υποδομές Αγοράς & Πληρωμές

 • Ανάπτυξη Υποδομών Αγοράς
 • Διαχείριση Υποδομών Αγοράς
 • Επίβλεψη
 • Καινοτομία & Ενοποίηση Αγοράς
 • Υποστήριξη Υποδομών Αγοράς

Ψηφιακό Ευρώ

 • Πρόταση Προϊόντος
 • Σχεδιασμός Τελικού Προϊόντος και Παράδοση
 • Τοποθέτηση και Επικοινωνία

Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών

Ανθρώπινο Δυναμικό

 • Διαχείριση Ταλέντου
 • Στρατηγική Συνεργασία με Υπηρεσιακές Μονάδες
 • Υπηρεσίες Προσωπικού

Πληροφοριακά Συστήματα

 • Επιχειρησιακές και Διοικητικές Εφαρμογές
 • Σύμπραξη Ομάδων Εργασίας DevOps
 • Υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων
 • Υπηρεσίες Καινοτομίας & Αρχιτεκτονικής
 • Υπηρεσίες Προληπτικών Εφαρμογών
 • Υπηρεσίες Υποδομών & Λειτουργίας
 • Υπηρεσίες Ψηφιακής Ασφάλειας

Υπηρεσίες Διακυβέρνησης και Μετασχηματισμού

Εταιρικές Υπηρεσίες

Διοίκηση

 • Διοικητικές Υπηρεσίες
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Προστασία & Ασφάλεια

Οικονομικές Υπηρεσίες

 • Κεντρική Διαχείριση Προμηθειών
 • Λογιστήριο και Οικονομικές Εκθέσεις
 • Προϋπολογισμός & Έλεγχος

Ομάδα Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας

Διαχείριση Λειτουργικού Κινδύνου & Επιχειρησιακής Συνέχειας

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου

Επιτόπιες Επιθεωρήσεις και Επιθεωρήσεις Εσωτερικών Υποδειγμάτων

 • Επιθεωρήσεις Εσωτερικών Υποδειγμάτων
 • Επιθεωρήσεις Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Επιθεωρήσεις Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Λειτουργικό Πλαίσιο & Ενοποίηση

Εξειδικευμένα Ιδρύματα & Λιγότερο Σημαντικά Ιδρύματα

 • Θεσμική & Τομεακή Επίβλεψη
 • Τμήματα 1 έως 5

Οριζόντια Εποπτεία

 • Εμπειρογνώμονες Ασκήσεων Προσομοίωσης Ακραίων Καταστάσεων
 • Εμπειρογνώμονες Κεφαλαιαγορών & Διαχείρισης Διαθεσίμων
 • Εμπειρογνώμονες Μη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
 • Εμπειρογνώμονες Πιστωτικών Κινδύνων
 • Επιχειρηματικά Μοντέλα, Κεφάλαιο & Κρίσεις
 • Εποπτική Μεθοδολογία
 • Εποπτική Πολιτική

Εποπτικές Στρατηγικές & Κίνδυνοι

 • Γραφείο Στρατηγικού Σχεδιασμού
 • Εποπτικοί Κίνδυνοι - Μη Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
 • Εποπτικοί Κίνδυνοι - Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι
 • Στρατηγικοί Κίνδυνοι & Στρατηγικές Αναλύσεις

Διακυβέρνηση & Λειτουργικό Πλαίσιο του ΕΕΜ

 • Αξιολογήσεις Καταλληλότητας
 • Γραμματεία του ΕΕΜ
 • Επιβολή Κυρώσεων
 • Εποπτικές Εγκρίσεις
 • Τεχνολογία & Καινοτομία

Ιδρύματα Γενικών Εργασιών & Ιδρύματα με Διαφοροποιημένα Χαρτοφυλάκια

 • Τμήματα 1 έως 6

Συστημικά & Διεθνή Ιδρύματα

 • Τμήματα 1 έως 6

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα