Εκτελεστική Επιτροπή

Έρευνα

  Τμήματα:

 • Έρευνας Νομισματικής Πολιτικής
 • Χρηματοοικονομικής Έρευνας

Γραμματεία του ΕΣΣΚ

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σχέσεις

  Τμήματα:

 • Αντιπροσωπεία της ΕΚΤ στην Ουάσιγκτον
 • Διεθνών Αναλύσεων Οικονομικής Πολιτικής
 • Διεθνών Σχέσεων & Συνεργασίας
 • Εξωτερικών Εξελίξεων
 • Θεσμικών Οργάνων & Φορέων της ΕΕ (περιλαμβάνει το Γραφείο της ΕΚΤ στις Βρυξέλλες)

Επικοινωνία

  Τμήματα:

 • Γλωσσικών Υπηρεσιών
 • Διαδικτύου & Ψηφιακών Μέσων
 • Ενημέρωσης
 • Σχέσεων με Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης

Μακροπροληπτική Πολιτική & Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα

  Τμήματα:

 • Εποπτείας Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
 • Κανονιστικού Πλαισίου Χρηματοπιστωτικού Συστήματος
 • Μακροχρηματοπιστωτικών Διασυνδέσεων
 • Μακροχρηματοπιστωτικών Πολιτικών

Οικονομικές Μελέτες

Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής

  Τμήματα:

 • Κεφαλαιαγορών & Χρηματοπιστωτικής Διάρθρωσης
 • Νομισματικής Ανάλυσης
 • Στρατηγικής Νομισματικής Πολιτικής

Διεύθυνση Οικονομικών Εξελίξεων

  Τμήματα:

 • Δημοσιονομικής Πολιτικής
 • Παραγωγής & Ζήτησης
 • Παρακολούθησης Οικονομικών Εξελίξεων Χωρών
 • Σύγκλισης & Ανταγωνιστικότητας
 • Τιμών & Κόστους

Σύμβουλοι της Εκτελεστικής Επιτροπής

Υποδομές Αγοράς & Πληρωμές (Γενική Διεύθυνση)

  Τμήματα:

 • Ανάπτυξης Υποδομών Αγοράς
 • Διαχείρισης Υποδομών Αγοράς
 • Ενοποίησης Αγοράς
 • Επίβλεψης

Γραμματεία

  Τμήματα:

 • Γραμματείας
 • Γραφείο Συμμόρφωσης και Διακυβέρνησης
 • Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληροφοριών

Διαχείριση Κινδύνων

  Τμήματα:

 • Ανάλυσης Κινδύνων
 • Στρατηγικής Κινδύνων

Δραστηριότητες Αγορών

  Τμήματα:

 • Αγοράς Χρήματος & Ρευστότητας
 • Ανάλυσης Δραστηριοτήτων Αγορών
 • Δραστηριοτήτων στις Αγορές Ομολόγων & στις Διεθνείς Αγορές
 • Συστημάτων Υποστήριξης Δραστηριοτήτων Αγορών
 • Υπηρεσιών Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων

Εσωτερική Επιθεώρηση

  Τμήματα:

 • Επιθεωρήσεων 1
 • Επιθεωρήσεων 2

Νομικές Υπηρεσίες

  Τμήματα:

 • Εποπτικού Δικαίου
 • Θεσμικού Δικαίου
 • Νομοθεσίας
 • Χρηματοπιστωτικού Δικαίου

Στατιστική

  Τμήματα:

 • Εξωτερικής Στατιστικής
 • Εποπτικής Στατιστικής
 • Μακροοικονομικής Στατιστικής
 • Νομισματικής & Χρηματοπιστωτικής Στατιστικής
 • Παραγωγής/Συντονισμού Στατιστικών Στοιχείων
 • Υπηρεσιών Στατιστικών Πληροφοριών

Τραπεζογραμμάτια

  Τμήματα:

 • Ανάπτυξης Νομίσματος
 • Διαχείρισης Νομίσματος

Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών

Ανθρώπινο Δυναμικό

  Τμήματα:

 • Διαχείρισης Ταλέντου
 • Στρατηγικής Συνεργασίας με Υπηρεσιακές Μονάδες
 • Υπηρεσιών Προσωπικού

Οικονομικές Υπηρεσίες

  Τμήματα:

 • Κεντρικής Διαχείρισης Προμηθειών
 • Λογιστηρίου
 • Οικονομικών Εκθέσεων
 • Προϋπολογισμού & Ελέγχου

Διοίκηση

  Τμήματα:

 • Διοικητικών Υπηρεσιών
 • Κτιριακών Εγκαταστάσεων
 • Προστασίας & Ασφάλειας

Πληροφοριακά Συστήματα

  Τμήματα:

 • Αναλυτικών Εφαρμογών
 • Ασφάλειας & Αρχιτεκτονικής
 • Διακυβέρνησης Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπηρεσιακών Σχέσεων
 • Επιχειρησιακών Εφαρμογών
 • Συστημάτων Υποστήριξης
 • Υποδομών & Λειτουργίας

Εποπτικό Συμβούλιο

Μικροπροληπτική Εποπτεία I

  Τμήματα:

 • Εποπτείας Σημαντικών Τραπεζών I-VII

Μικροπροληπτική Εποπτεία III

  Τμήματα:

 • Ανάλυσης & Μεθοδολογικής Υποστήριξης
 • Εποπτικής Επίβλεψης & Σχέσεων με τις ΕΑΑ
 • Θεσμικής & Τομεακής Επίβλεψης

Γραμματεία του Εποπτικού Συμβουλίου

Μικροπροληπτική Εποπτεία II

  Τμήματα:

 • Εποπτείας Σημαντικών Τραπεζών VIII-XV

Μικροπροληπτική Εποπτεία IV

  Τμήματα:

 • Ανάλυσης Κινδύνων EEM
 • Ανάπτυξης Μεθοδολογίας & Προτύπων
 • Διασφάλισης Ποιότητας Εποπτικού Έργου
 • Διαχείρισης Κρίσεων
 • Επιβολής Κυρώσεων
 • Εποπτικής Έγκρισης
 • Εποπτικών Πολιτικών
 • Εσωτερικών Υποδειγμάτων
 • Κεντρικής Διαχείρισης Επιτόπιων Επιθεωρήσεων
 • Σχεδιασμού & Συντονισμού Προγραμμάτων Εποπτικής Εξέτασης