Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Η Επιτροπή Διοικητών των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1964-1993)

Η Επιτροπή Διοικητών (Committee of Governors – CoG), η οποία συστάθηκε το 1964, αποσκοπούσε στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών, διεξάγοντας διαβουλεύσεις και ανταλλάσσοντας πληροφορίες σχετικά με τη νομισματική πολιτική και συναφή μέτρα, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιστώσεις καθώς και στις αγορές χρήματος και συναλλάγματος.

Το 1990 ο ρόλος της Επιτροπής ενισχύθηκε στο πλαίσιο του Πρώτου Σταδίου της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στα καθήκοντά της ενέπιπτε πλέον ο συντονισμός της νομισματικής πολιτικής και της συναλλαγματικής πολιτικής, οι οποίες ήταν ουσιώδεις για την επίτευξη της σταθερότητας των τιμών και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.

Η Επιτροπή συνεδρίαζε συνήθως στη Βασιλεία, στην Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ), η οποία παρείχε την υλικοτεχνική και γραμματειακή υποστήριξη. Πριν από το 1990 διάφορες ομάδες εργασίας και ομάδες δράσης παρείχαν εμπειρία στον τομέα της ανάλυσης, αλλά το 1990 η Οικονομική Μονάδα (Economic Unit) προσχώρησε στη Γραμματεία και συγκροτήθηκαν οι υποεπιτροπές νομισματικής πολιτικής, συναλλαγματικής πολιτικής και τραπεζικής εποπτείας.

Τον Ιανουάριο του 1994, η Επιτροπή Διοικητών αντικαταστάθηκε από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα και λίγο καιρό αργότερα η επίσημη έδρα μεταφέρθηκε στη Φρανκφούρτη.

Το αρχειακό υλικό της Επιτροπής των Διοικητών αποτελείται από περίπου 51 γραμμικά μέτρα εγγράφων σε έντυπη μορφή. Καλύπτει κυρίως συνεδριάσεις, έγγραφα εργασίας και εκθέσεις της Επιτροπής Διοικητών και της Επιτροπής Αναπληρωτών, καθώς και των υποεπιτροπών και των ομάδων εμπειρογνωμόνων σε θέματα νομισματικής πολιτικής, συναλλάγματος και κίνησης κεφαλαίων, τραπεζικής εποπτείας και λοιπών θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες των κεντρικών τραπεζών. Περιλαμβάνει επίσης έγγραφα που αφορούν τις σχέσεις με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και φόρα. Τα έγγραφα καλύπτουν κατά κύριο λόγο την περίοδο 1964-1993 (με ορισμένα αντίγραφα εγγράφων να χρονολογούνται από το 1953) και είναι κυρίως στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Περιηγηθείτε στο περιεχόμενο παρακάτω για να βρείτε έγγραφα που είναι διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή.

CoG 1 Καθεστώς και οργάνωση

Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει τη σύσταση και την εσωτερική οργάνωση της Επιτροπής Διοικητών. Περιλαμβάνει επίσης θέματα σχετικά με τη στελέχωση, την οικονομική διοίκηση, την επικοινωνία και τα επικοινωνιακά συστήματα.

1962,1964-1994

CoG 1.1 Θεμελιώδεις αρχές, εσωτερικά ζητήματα και σύσταση

Η εν λόγω υποενότητα καλύπτει το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο βάσει του οποίου συστάθηκε η Επιτροπή Διοικητών και τον τρόπο με τον οποίο η Γραμματεία και η Οικονομική Μονάδα συνεργάστηκαν για τη στήριξη της Επιτροπής. Περιλαμβάνει επίσης τον εσωτερικό κανονισμό, προγράμματα εργασίας, έγγραφα σχετικά με τις εκλογές του προεδρείου, τα μέλη των ομάδων εργασίας και των υποεπιτροπών, την πολιτική στελέχωσης και προσλήψεων.

1964-1994

CoG 1.2 Οικονομική διοίκηση

Η υποενότητα αυτή αφορά τον επιμερισμό των δαπανών και του κόστους της Επιτροπής Διοικητών και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Νομισματικής Συνεργασίας, καθώς και τα αρχεία της Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Θεμάτων (Committee on Financial Matters) από το 1990 έως το 1994.

1964-1993 (ιδίως 1982-1993)

CoG 1.3 Επικοινωνία και επικοινωνιακά συστήματα

Η εν λόγω υποενότητα καλύπτει δελτία Τύπου και ομιλίες διοικητών και στελεχών κατά την περίοδο 1985-1993, καθώς και τη δημιουργία του συστήματος τηλεπικοινωνιών το 1971.

CoG 2 Συνεδριάσεις και επαγγελματικές γνώμες

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει έγγραφα των συνεδριάσεων της Επιτροπής Διοικητών και της Επιτροπής Αναπληρωτών. Περιλαμβάνει επίσης τις ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Διοικητών και της Οικονομικής Μονάδας.

1964-1993

CoG 2.1 Συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοικητών

Στην υποενότητα αυτή περιλαμβάνονται ημερήσιες διατάξεις, πρακτικά και έγγραφα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Διοικητών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 6 Ιουλίου 1964 έως τις 14 Δεκεμβρίου 1993, για τα οποία δόθηκε έγκριση δημοσίευσης.

1973-1993

CoG 2.2 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Επιτροπής Αναπληρωτών

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα σχετικά με τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αναπληρωτών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1973-1993, προγράμματα εργασίας και συλλογή εκθέσεων και εγγράφων για το Πρώτο και το Δεύτερο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης από το 1990 και μετά.

1989-1994

CoG 2.3 Εκθέσεις της Οικονομικής Μονάδας

Στην υποενότητα αυτή περιλαμβάνονται προγράμματα εργασίας της Οικονομικής Μονάδας και συλλογή εκθέσεων, υπομνημάτων, μνημονίων και άλλων εισηγήσεων για τη νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική, τη διεθνή ανταγωνιστικότητα και τα νομισματικά μεγέθη.

1991-1993

CoG 2.4 Ετήσιες εκθέσεις της Επιτροπής Διοικητών

Η εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνει την πρώτη (1990-1991) και τη δεύτερη (1992) ετήσια έκθεση και συναφείς προπαρασκευαστικές εργασίες.

CoG 3 Συντονισμός νομισματικών πράξεων και πολιτικών

Η τρίτη ενότητα αφορά τις αρχές της νομισματικής πολιτικής, των πράξεων και της εναρμόνισης από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ΄60 έως το 1993, καθώς και δραστηριότητες σχετικά με το «Φίδι στη σήραγγα» (1972-1974), την πρώτη προσπάθεια μείωσης των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών των κοινοτικών νομισμάτων μετά την κατάρρευση του Συστήματος Bretton Woods (1972-1974). Αφορά επίσης συναλλαγές σχετικά με το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα και την Ευρωπαϊκή Νομισματική Μονάδα (ECU) από το 1979 έως το τέλος της θητείας της Επιτροπής το 1993. Τα έγγραφα που περιέχονται στην εν λόγω ενότητα δεν αφορούν αυστηρά ορισμένες ομάδες εμπειρογνωμόνων ή φόρα, ενώ περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός εγγράφων που δεν παρήγαγε η Επιτροπή Διοικητών, όπως έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1964-1993

CoG 3.1 Ευρωπαϊκή νομισματική ολοκλήρωση από τη δεκαετία του '60

Η εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα που παρουσιάζουν συνοπτικά τη συνεργασία και τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών νομισματικών και οικονομικών πολιτικών, τις προκαταρκτικές προσπάθειες για την υλοποίηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τις συζητήσεις για το Πρώτο Στάδιο. Καλύπτει επίσης ζητήματα που αφορούν τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και τη συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών.

1968-1993 (ιδίως,1970-1993)

CoG 3.2 Παρεμβάσεις και συναλλαγματικές ισοτιμίες κατά την περίοδο του «νομισματικού φιδιού» και του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη στήριξη που χορηγήθηκε στην Κοινότητα και με το δανειακό πλαίσιό της. Περιλαμβάνει επίσης έγγραφα σχετικά με παρεμβάσεις σε κοινοτικά νομίσματα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.

1978-1993

CoG 3.3 Εξέλιξη και διατήρηση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος

Η εν λόγω υποενότητα καλύπτει έγγραφα σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος, όπως η Συμφωνία περί της διαδικασίας λειτουργίας (1979), καθώς και προτάσεις, συζητήσεις, εκθέσεις, ακαδημαϊκές μελέτες και ομιλίες σχετικά με την εξέλιξή του. Περιλαμβάνει επίσης συλλογή εγγράφων σχετικά με τη χρήση του ECU και τη λειτουργία και την κρίση του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών.

1982-1994 (ιδίως, 1989-1993)

CoG 3.4 Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ιδρύματος και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών

Η υποενότητα αυτή αφορά τις προπαρασκευαστικές εργασίες για το Δεύτερο και το Τρίτο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και τις οργανωτικές ρυθμίσεις για τη μετάβαση από την Επιτροπή Διοικητών στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ). Περιλαμβάνει επίσης τα προσχέδια του Καταστατικού του ΕΝΙ, το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς και έγγραφα σχετικά με τον διορισμό του πρώτου Προέδρου του ΕΝΙ Alexandre Lamfalussy.

CoG 4 Ζητήματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την κίνηση κεφαλαίων

Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει παρατηρήσεις, φακέλους συνεδριάσεων, προτάσεις πολιτικής, πρακτικές και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και την κίνηση κεφαλαίων. Περιλαμβάνει επίσης τις πρώτες προσπάθειες για την ανάπτυξη εναρμονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης, τις οποίες ανέλαβαν κυρίως ομάδες εμπειρογνωμόνων. Πολλές από αυτές τις ομάδες δραστηριοποιήθηκαν για πολλά χρόνια, στη διάρκεια των οποίων συνέταξαν πολυάριθμες εκθέσεις.

1969-1994

CoG 4.1 Συντονισμός και παρακολούθηση

Η εν λόγω υποενότητα καλύπτει έγγραφα των συνεδριάσεων της Ομάδας Συντονισμού (Concertation Group) (1973-1993) και της Ομάδας Παρακολούθησης (Monitoring Group) (1987-1993). Καλύπτει επίσης αρχές και πίνακες που αφορούν τις παρεμβάσεις, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και μηνιαίες εκθέσεις για τις εξελίξεις στις αγορές συναλλάγματος των χωρών των οποίων οι κεντρικές τράπεζες συμμετείχαν στη διαδικασία συντονισμού από το 1974 έως το 1994.

1960-1963,1965-1969,1974-1976

CoG 4.2 Θέματα σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων, συνεδριάσεις και εκθέσεις ομάδων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες κινήσεις κεφαλαίων

Στην υποενότητα αυτή περιλαμβάνονται έγγραφα συνεδριάσεων και εκθέσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τις Βραχυπρόθεσμες Κινήσεις Κεφαλαίων (Committee of Experts on Short-term Capital Movements) (1967-1969) και της Ομάδας Εργασίας για τις Βραχυπρόθεσμες Κινήσεις Κεφαλαίων (Working Group on Short-term Capital Movements) (1974-1976). Περιλαμβάνεται επίσης συλλογή εγγράφων για θέματα που αφορούν την κίνηση κεφαλαίων.

1970-1990

CoG 4.3 Συνεδριάσεις και εκθέσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία των Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert και Dalgaard

Η εν λόγω υποενότητα καλύπτει έγγραφα συνεδριάσεων και την τελική έκθεση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (Expert Group) υπό την προεδρία του Hubert Ansiaux, ο οποίος είχε αναλάβει να απαντήσει σε διάφορα ερωτήματα του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου Pierre Werner σχετικά με τη μείωση των περιθωρίων διακύμανσης μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων και τη δημιουργία ταμείου για τη ρύθμιση των συναλλαγματικών ισοτιμιών (1970) καθώς και με άλλα θέματα. Περιλαμβάνει επίσης έγγραφα συνεδριάσεων και εκθέσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων η οποία συγκροτήθηκε το 1970 και στην οποία προέδρευσαν ο Marcel Théron (1970-1974), ο Pierre Barre (1974), ο François Heyvaert (1974-1982) και ο Henning Dalgaard (1983-1990). Οι εκθέσεις επικεντρώνονταν σε διάφορα τεχνικά προβλήματα που έθετε η διαδικασία συντονισμού, η μείωση των περιθωρίων διακύμανσης μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων, η λειτουργία της συμφωνίας της Βασιλείας, το πολυνομισματικό σύστημα παρεμβάσεων, η χρησιμοποίηση διαθεσίμων σε χρυσό, ο ενδοκοινοτικός διακανονισμός υπολοίπων, το ενδοκοινοτικό σύστημα συναλλαγματικών ισοτιμιών και οι λειτουργικές διαδικασίες του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και του ECU.

1985-1993

CoG 4.4 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Υποεπιτροπής Συναλλαγματικής Πολιτικής (Foreign Exchange Policy Sub-Committee – FXPSC)

Η υποενότητα αυτή καλύπτει έγγραφα συνεδριάσεων (1990-1992) και τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση τακτικών και ειδικών εκθέσεων. Οι 14 τακτικές εκθέσεις περιλαμβάνουν την ετήσια επισκόπηση των εξελίξεων του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος.

CoG 5 Θέματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη νομισματική πολιτική και την προσφορά χρήματος

Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει φακέλους συνεδριάσεων και εκθέσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων για νομισματικά θέματα από τη δεκαετία του '70.

1970-1981

CoG 5.1 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για την Εναρμόνιση των Μέσων Νομισματικής Πολιτικής (Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments)

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα συνεδριάσεων και εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για την Εναρμόνιση των Μέσων Νομισματικής Πολιτικής (1970-1981).

1973-1993

CoG 5.2 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων υπό την προεδρία των Bastiaanse και Raymond

Η εν λόγω υποενότητα καλύπτει έγγραφα συνεδριάσεων της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων που συγκροτήθηκε το 1973 και στην οποία προέδρευσαν ο Adriaan Willem Bastiaanse (1973-1980) και ο Robert Raymond (1981-1990). Η Ομάδα συνέτασσε τακτικές εκθέσεις που επικεντρώνονταν στις εξελίξεις της προσφοράς χρήματος στις χώρες της Κοινότητας από το 1973 έως το 1974, καθώς και στις νομισματικές εξελίξεις από το 1974 έως το 1975, τη νομισματική κατάσταση από το 1975 έως το 1978 και τις νομισματικές πολιτικές στις χώρες μέλη της ΕΟΚ από το 1978 έως το 1990. Η Ομάδα συνέταξε επίσης ειδικές εκθέσεις, όπως η έκθεση για τα δημόσια οικονομικά και τα ελλείμματα (1981-1990).

1989-1993

CoG 5.3 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Υποεπιτροπής Νομισματικής Πολιτικής (Monetary Policy Sub-Committee – MPSC)

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα συνεδριάσεων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την εκπόνηση τακτικών και ειδικών εκθέσεων. Στις τακτικές εκθέσεις συγκαταλέγονται η ετήσια έκθεση για τις προθέσεις της νομισματικής πολιτικής και η ετήσια επισκόπηση των νομισματικών πολιτικών στην Κοινότητα. Η υποενότητα περιλαμβάνει επίσης τη μηνιαία επισκόπηση των σημαντικότερων μακροοικονομικών εξελίξεων στις χώρες της ΕΟΚ (γνωστή και ως η Μικρή Πράσινη Βίβλος) από τον Νοέμβριο του 1987 έως τον Δεκέμβριο του 1993.

CoG 6 Θέματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τραπεζική εποπτεία

Στην έκτη ενότητα περιλαμβάνονται τα πρώιμα στάδια συντονισμού για θέματα τραπεζικής εποπτείας, συζητήσεις σχετικά με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία και οι δραστηριότητες της υποεπιτροπής τραπεζικής εποπτείας και των επιμέρους δομών της στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Περιλαμβάνονται επίσης οι συναφείς δραστηριότητες της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία.

1932,1964-1993

CoG 6.1 Εποπτικές πτυχές και πρωτοβουλίες

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα που σχετίζονται με τον συντονισμό πρωτοβουλιών όσον αφορά τη νομοθεσία για την τραπεζική εποπτεία και την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ κεντρικών τραπεζών για εξωτερικές πιστώσεις και κινδύνους. Καλύπτει επίσης το έργο της Ειδικής Ομάδας για την Αμερικανική Τραπεζική Νομοθεσία (Ad hoc Group on American Banking Legislation) (1974-1978).

1978,1986-1993

CoG 6.2 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Υποεπιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας (Banking Supervisory Sub-Committee - BSSC)

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα συνεδριάσεων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση εκθέσεων. Περιλαμβάνεται επίσης συλλογή άρθρων και εγγράφων που σχετίζονται με την τραπεζική εποπτεία σε χώρες εντός και εκτός της Κοινότητας, καθώς και έγγραφα σχετικά με την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Δεύτερης Τραπεζικής Συντονιστικής Οδηγίας και τη συνεργασία μεταξύ εποπτικών αρχών.

1974-1975,1987-1994

CoG 6.3 Συνεδριάσεις και εκθέσεις συναφών ομάδων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τραπεζική εποπτεία

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα συνεδριάσεων και εκθέσεις των επιμέρους δομών της Υποεπιτροπής Τραπεζικής Εποπτείας, κυρίως της Ομάδας Εργασίας για τα Πιστωτικά Μητρώα (Working Group on Credit Registers), της Ομάδας Εργασίας για τη Χρηματοοικονομική Ευπάθεια (Working Group on Financial Fragility) και της Ομάδας Εργασίας για τους Χρηματοπιστωτικούς Ομίλους Ετερογενών Δραστηριοτήτων (Working Group on Financial Conglomerates). Καλύπτει επίσης τις σχέσεις με την Ομάδα Επαφών των Αρχών Τραπεζικής Εποπτείας (Contact Group of Bank Supervisory Authorities) από το 1970 και μετά.

1975-1994

CoG 6.4 Δραστηριότητες της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα για συνεδριάσεις και επαφές, καθώς και για διάφορα ζητήματα τραπεζικής εποπτείας, όπως οι κίνδυνοι της αγοράς, η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και η ανάπτυξη ελάχιστων προτύπων.

CoG 7 Θέματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με θέματα λογιστικής κεντρικών τραπεζών

Η έβδομη ενότητα αφορά συνεδριάσεις και δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας για Θέματα Λογιστικής (Working Group on Accounting Issues) και των επιμέρους δομών της στις αρχές της δεκαετίας του '90.

1991-1993

CoG 7.1 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για Θέματα Λογιστικής (Working Group on Accounting Issues – WGAI)

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα συνεδριάσεων και οι προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση εκθέσεων. Περιλαμβάνονται επίσης μελέτες για τις μεθοδολογίες λογιστικής που εφαρμόζονταν από κεντρικές τράπεζες.

1990-1991

CoG 7.2 Συνεδριάσεις και εκθέσεις συναφών ομάδων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη λογιστική

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα συνεδριάσεων και εκθέσεις της Ομάδας Δράσης για Θέματα Λογιστικής (Task Force on Accounting Issues) και της Ειδικής Ομάδας Εργασίας για την Κατανομή Εισοδήματος (Ad hoc Working Group on Income Allocation).

CoG 8 Τεχνικά και οργανωτικά ζητήματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με το ευρωπαϊκό νόμισμα

Η όγδοη ενότητα αφορά τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας για την Εκτύπωση και Έκδοση Ευρωπαϊκού Τραπεζογραμματίου (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote) και των επιμέρους δομών της στις αρχές της δεκαετίας του '90.

1991-1993

CoG 8.1 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για Ζητήματα Εκτύπωσης και Έκδοσης Ευρωπαϊκού Τραπεζογραμματίου (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote – BNWG)

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα συνεδριάσεων και προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση εκθέσεων (1993), καθώς και έγγραφα όσον αφορά τις σχέσεις με την Ομάδα των Διευθυντών Νομισματοκοπείων (Mint Directors Group) και την Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών (European Blind Union).

1992-1994

CoG 8.2 Συνεδριάσεις και εκθέσεις συναφών ομάδων εμπειρογνωμόνων σχετικά με το ευρωπαϊκό τραπεζογραμμάτιο

Στην εν λόγω υποενότητα περιλαμβάνονται έγγραφα συνεδριάσεων και εργασίας, καθώς και εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τις επιμέρους δομές της Ομάδας Εργασίας για την Εκτύπωση και Έκδοση Ευρωπαϊκού Τραπεζογραμματίου, όπως η Ομάδα Δράσης για το Σχέδιο (Design Task Force), η Ομάδα Δράσης για την Έκδοση (Issue Task Force), η Ομάδα Δράσης για την Τεχνολογία Ασφαλείας (Security Technology Task Force), η Ομάδα Δράσης για τις Δημοσκοπήσεις (Survey Task Force), η Ομάδα Δράσης για τα Σενάρια (Scenario Task Force) και η Ομάδα Δράσης για το Κόστος (Costing Task Force).

CoG 9 Θέματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα συστήματα πληρωμών και τον διακανονισμό τίτλων

Η ένατη υποενότητα περιλαμβάνει δραστηριότητες ανάλυσης και συντονισμού που σχετίζονται με τα συστήματα πληρωμών σε χώρες της Κοινότητας, κυρίως στο τέλος της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90, με έμφαση κυρίως στην Ομάδα Εργασίας Κοινοτικών Συστημάτων Πληρωμών (Working Group on EC Payment Systems). Σε αυτήν την ενότητα περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα που δεν προήλθαν από την Επιτροπή Διοικητών.

1990-1994

CoG  9.1 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ειδικής Ομάδας Εργασίας/Ομάδας Εργασίας Κοινοτικών Συστημάτων Πληρωμών (Ad hoc Working Group/Working Group on EC Payment Systems – WGPS)

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα συνεδριάσεων και προπαρασκευαστικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν για την εκπόνηση εκθέσεων. Καλύπτει επίσης έγγραφα που αφορούν συνεδριάσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με αντιπροσώπους τραπεζών του ιδιωτικού τομέα.

1984-1985,1989-1993

CoG  9.2 Πρωτοβουλίες και συντονισμός συστημάτων πληρωμών από την Ειδική Ομάδα Εργασίας/Ομάδα Εργασίας Κοινοτικών Συστημάτων Πληρωμών (Ad hoc Working Group/Working Group on EC Payment Systems – WGPS)

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τον συντονισμό πρωτοβουλιών για συστήματα πληρωμών - όπως θέματα όσον αφορά την τεχνική υποδομή και την επεξεργασία στοιχείων - καθώς και την εναρμόνιση εθνικών και διασυνοριακών πληρωμών. Καλύπτει επίσης τις εργασίες για το Σύστημα Συμψηφισμού και Διακανονισμού σε ιδιωτικό ECU (Private ECU Clearing and Settlement System).

1991-1994

CoG 9.3 Δημιουργία της Κυανής Βίβλου

Αυτή η υποενότητα καλύπτει την προετοιμασία, τη μετάφραση και τη δημοσίευση της Κυανής Βίβλου για τα συστήματα πληρωμών σε χώρες της Κοινότητας.

1991-1994

CoG 9.4 Συνεδριάσεις και εκθέσεις συναφών ομάδων εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα συστήματα πληρωμών

Αυτή η υποενότητα καλύπτει έγγραφα συνεδριάσεων και εργασίας, καθώς και εκθέσεις των επιμέρους δομών της Ομάδας Εργασίας Κοινοτικών Συστημάτων Πληρωμών, όπως η Ομάδα Συντονισμού (Coordination Group), η Ομάδα Επιμέλειας (Editorial Group), η Συντακτική Ομάδα (Drafting Group), η Ομάδα Δράσης για το ECU (ECU Task Force), η Ομάδα Δράσης Νομικών Εμπειρογνωμόνων για Σύστημα Πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Task Force of Legal Experts on EC Payment System), η Ομάδα Δράσης για τη Σύσταση 3 (Task Force on Recommendation 3) και η Ομάδα Δράσης για Προπληρωμένες Κάρτες (Task Force on Prepaid Cards). Περιλαμβάνει έγγραφα που αφορούν τις σχέσεις με εξωτερικές ομάδες εμπειρογνωμόνων, όπως η Ομάδα Τεχνικής Ανάπτυξης Συστημάτων Πληρωμών (Payment Systems Technical Development Group), η Επιτροπή για Υπηρεσίες Διακανονισμού και Πληρωμών (Committee on Payment and Settlement Services – CPSS) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα Τραπεζικά Πρότυπα (European Committee for Banking Standards – ECBS), καθώς και εισηγήσεις σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

CoG 10 Θέματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τεχνολογία πληροφορικής, δίκτυα υπολογιστών και ζητήματα δικτύων

Η δέκατη ενότητα περιλαμβάνει κυρίως θέματα σχετικά με την τεχνολογία πληροφορικής που συνδέονται με την προετοιμασία του ΕΝΙ (Δεύτερο Στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης). Καλύπτεται επίσης το Cebamail, το σύστημα διαβίβασης προστατευμένων δεδομένων μεταξύ κεντρικών τραπεζών.

1989-1993

CoG 10.1 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων (Expert Group) υπό την προεδρία του Jean-Baptiste Bourguignon (Ομάδα Bourguignon) και της επιμέρους δομής της

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα και εκθέσεις της Ομάδας Bourguignon, η οποία συγκροτήθηκε για να μελετήσει τη διαβίβαση μη φωνητικών πληροφοριών μεταξύ κεντρικών τραπεζών της ΕΟΚ. Περιλαμβάνει επίσης έγγραφα της Υποομάδας για την Κρυπτογράφηση (Sub-Group on Encryption), η οποία συγκροτήθηκε για να διενεργεί έρευνα σε προϊόντα κρυπτογράφησης.

1990-1993

CoG 10.2 Συνεδριάσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για τα Συστήματα Πληροφορικής (Working Group on Information Systems – WGIS) και θέματα Cebamail

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει έγγραφα συνεδριάσεων και εργασίας, καθώς και τις εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για τα Συστήματα Πληροφορικής και της Υποομάδας της για το Cebamail.

CoG 11 Θέματα και ομάδες εμπειρογνωμόνων σχετικά με τη στατιστική

Η ενδέκατη ενότητα περιλαμβάνει στατιστικές σειρές, καθώς και εισηγήσεις σε πρωτοβουλίες εναρμόνισης για θέματα στατιστικής και σε διάφορες επιτροπές υπό την καθοδήγηση της Eurostat. Περιλαμβάνει επίσης τις συνεδριάσεις και τις δραστηριότητες της Ομάδας Εργασίας για Θέματα Στατιστικής (Working Group on Statistics) στις αρχές της δεκαετίας του '90.

1962-1993

CoG 11.1 Συντονισμός των θεμάτων στατιστικής από τη δεκαετία του '60

Αυτή η υποενότητα καλύπτει έγγραφα σχετικά με πρωτοβουλίες όσον αφορά την εναρμόνιση στατιστικών προσεγγίσεων, καθώς και το στατιστικό σύστημα της Κοινότητας. Περιλαμβάνει επίσης σειρά εγγράφων εργασίας (στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις χώρες μέλη της ΕΟΚ (1973-1979)) και σειρά μηνιαίων στατιστικών στοιχείων (η Μεγάλη Πράσινη Βίβλος (1979-1993)).

1992-1994

CoG 11.2 Συναντήσεις και εκθέσεις της Ομάδας Εργασίας για Θέματα Στατιστικής (Working Group on Statistics – WGS)

Αυτή η υποενότητα καλύπτει έγγραφα συνεδριάσεων και εργασίας, καθώς και εκθέσεις.

1988-1993

CoG 11.3 Συνεδριάσεις και εκθέσεις άλλων σχετικών ομάδων εμπειρογνωμόνων και επιτροπών σχετικά με θέματα στατιστικής

Αυτή η υποενότητα καλύπτει έγγραφα συνεδριάσεων και εργασίας, καθώς και εκθέσεις που εκπόνησαν διάφορες επιτροπές και επιμέρους δομές που συγκροτήθηκαν από τη Eurostat, όπως η Επιτροπή Στατιστικών για Θέματα Νομισματικά, Χρηματοπιστωτικά και Ισοζυγίου Πληρωμών (Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics – CMFB), η Ομάδα Δράσης για τις Νομισματικές και Τραπεζικές Στατιστικές (Money and Banking Statistics Task Force – MBSTF) και η Ομάδα Δράσης Στατιστικών για Θέματα Κεφαλαιακών Ροών και Υπολοίπων του Ισοζυγίου Πληρωμών (Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force – CFSTF).

CoG 12 Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η δωδέκατη ενότητα περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα που έχουν δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις επιμέρους δομές της. Σε πολλές περιπτώσεις, ούτε η Επιτροπή Διοικητών ούτε οι κεντρικές τράπεζες συμμετείχαν στις ενέργειες που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των εγγράφων. Μεγάλος αριθμός αυτών των εγγράφων εστάλησαν στη Γραμματεία της Επιτροπής Διοικητών στη Βασιλεία για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο.

1964-1993

CoG 12.1 Γνώμες και πρωτοβουλίες για νομισματικά και οικονομικά θέματα και ευρωπαϊκή νομοθεσία

Αυτή η υποενότητα καλύπτει συλλογή σχεδίων, προτάσεων και τελικών κειμένων οδηγιών σχετικά με οικονομικά, τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα, εκθέσεις που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η ετήσια έκθεση για την οικονομική κατάσταση στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες (1971-1982 και 1989), καθώς και εκθέσεις που σχετίζονται με την Ομάδα Μελέτης «Προβλήματα Πληθωρισμού» (1975-1977). Περιλαμβάνει επίσης τα έγγραφα συνεδριάσεων ομάδας εθνικών εμπειρογνωμόνων για τον σχηματισμό προβλέψεων (1991-1993) και της Τραπεζικής Συμβουλευτικής Ομάδας (Banking Advisory Committee) (1986-1993).

CoG 13 Νομισματική Επιτροπή

Η δέκατη τρίτη ενότητα περιλαμβάνει κυρίως έγγραφα που δημιουργήθηκαν από τη Νομισματική Επιτροπή στις Βρυξέλλες και εστάλησαν στη Γραμματεία της Επιτροπής Διοικητών στη Βασιλεία για ενημερωτικούς σκοπούς. Αντιπρόσωποι κεντρικών τραπεζών συμμετείχαν στις δραστηριότητες της Νομισματικής Επιτροπής.

1969-1993

CoG 13.1 Συνεδριάσεις της Νομισματικής Επιτροπής και των επιμέρους δομών της

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει (ημιτελή) έγγραφα συνεδριάσεων της Νομισματικής Επιτροπής (1969-1993), της Επιτροπής Αναπληρωτών της (ιδίως, 1981 - 1993) και της Ειδικής Ομάδας για την Ιταλία (Ad hoc Group on Italy) (ιδίως, 1973 - 1978),

1959-1993

CoG 13.2 Επαγγελματικές γνώμες σχετικά με νομισματικά και χρηματοπιστωτικά θέματα

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει εκθέσεις για τις δραστηριότητες της Νομισματικής Επιτροπής (η σειρά είναι ημιτελής από το 1959 έως το 1988), τους όρους και τις προτάσεις για τη στήριξη με κοινοτικά δάνεια (1981-1993), καθώς και γνώμες και υπομνήματα για διάφορα θέματα νομισματικής πολιτικής, όπως κινήσεις κεφαλαίων, δημοσιονομική πειθαρχία και σύγκλιση.

CoG 14 Άλλες ευρωπαϊκές ομάδες και φόρα

Η δέκατη τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει έγγραφα που εκπονήθηκαν από διαρκή και προσωρινά ευρωπαϊκά φόρα και οργανισμούς σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική πολιτική και συνεργασία. Τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα στην ενότητα που αφορά το ECOFIN και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν είναι πλήρη. Όσον αφορά τις εργασίες προς την κατεύθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα έγγραφα που παρήγαγε η Διακυβερνητική Διάσκεψη έχουν ιδιαίτερη σημασία.

1970-1993

CoG 14.1 Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων (ECOFIN)

Αυτή η υποενότητα καλύπτει τα έγγραφα συνεδριάσεων του Συμβουλίου ECOFIN (από το 1970 έως το 1993), καθώς και εκθέσεις και υπομνήματα προς το Συμβούλιο ECOFIN σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες όσον αφορά νομισματικές πολιτικές και πολιτικές επιτοκίων και συναλλαγματικών ισοτιμιών.

1969-1994

CoG 14.2 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει (ημιτελή) έγγραφα συνεδριάσεων και συμπεράσματα της Προεδρίας, καθώς και έγγραφα εργασίας για διάφορα θέματα πολιτικής, όπως η δημοσιονομική ολοκλήρωση, ο πληθωρισμός και η ελευθερία στην κίνηση κεφαλαίων. Περιέχει επίσης εισηγήσεις προς την Ειδική Επιτροπή σχετικά με Διεθνή Ερωτήματα (Ad hoc Committee on International Questions) (1984-1985).

1989-1993

CoG 14.3 Διακυβερνητική Διάσκεψη (Intergovernmental Conference – IGC) για την οικονομική και νομισματική ένωση

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει εισηγήσεις στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων της Επιτροπής Διοικητών σχετικά με τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

CoG 15 Κεντρικές τράπεζες και τραπεζικές ενώσεις

Η δέκατη πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει κυρίως συλλογές σχετικά με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες και τη χρηματοπιστωτική και νομισματική πολιτική για χώρες εντός και εκτός της ΕΟΚ. Καλύπτονται επίσης έγγραφα που αφορούν την εσωτερική οργάνωση υπερεθνικών οργανισμών και ενώσεων και τον τρόπο που συνδέονται με την Επιτροπή Διοικητών.

1937,1960-1995 (ιδίως, 1990-1993)

CoG 15.1 Θέματα εθνικών κεντρικών τραπεζών

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει συλλογές εγγράφων για διάφορα θέματα σχετικά με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, όπως το νομικό καθεστώς τους.

1969-1993 (ιδίως, 1985-1993)

CoG 15.2 Εθνική νομισματική πολιτική

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει συλλογές εγγράφων για θέματα νομισματικής και οικονομικής πολιτικής σχετικά με διάφορες χώρες εντός και εκτός ΕΟΚ. Καλύπτει επίσης έγγραφα που σχετίζονται με δάνεια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας προς την Ελλάδα και την Ιταλία.

1950-1993 (ιδίως, 1972-1993)

CoG 15.3 Υπερεθνικοί νομισματικοί οργανισμοί

Αυτή η υποενότητα περιέχει έγγραφα σχετικά με την οργάνωση της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) και συλλογή ομιλιών και εισηγήσεων που πραγματοποιήθηκαν από τον οικονομικό σύμβουλό της κατά την περίοδο1976-1985 και τον γενικό διευθυντή της – Alexandre Lamfalussy – κατά την περίοδο 1985-1993. Καλύπτει επίσης έγγραφα σχετικά με συνεδριάσεις και πρωτοβουλίες του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), καθώς και την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for Reconstruction and Development - EBRD).

1966-1994 (ιδίως, 1985-1993)

CoG 15.4 Tραπεζικές ενώσεις

Αυτή η υποενότητα καλύπτει τις σχέσεις με την Τραπεζική Ένωση για το ECU (ECU Banking Association - EBA), τη Διεθνή Οικονομική Ένωση (International Economic Association - IEA), την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση (European Economic Association - EEA) και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (European Banking Federation - EBF).

Μάθετε περισσότερα για την Επιτροπή των Διοικητών στον κατάλογο του αρχειακού υλικού ή επικοινωνήστε μαζί μας.

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα