Χρήση των εικόνων των τραπεζογραμματίων ευρώ

Οι εικόνες των τραπεζογραμματίων ευρώ μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς προηγούμενη άδεια υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αναπαραγωγής συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΚΤ (βλ. συγκεκριμένα το άρθρο 2 της απόφασης ΕΚΤ/2013/10). Οι εν λόγω κανόνες διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος το προϊόν αναπαραγωγής να εκληφθεί από το κοινό ως γνήσιο τραπεζογραμμάτιο ευρώ και, ως εκ τούτου, συμβάλλουν στη διατήρηση της εμπιστοσύνης στο κοινό νόμισμα.

Λήψη εικόνων των τραπεζογραμματίων

Image of euro banknotes

Μπορείτε να κατεβάσετε εικόνες χαμηλής ανάλυσης (72 dpi - συμπιεσμένες, σε μορφή zip) των τραπεζογραμματίων της πρώτης σειράς και της σειράς «Ευρώπη».

Αποτροπή της παράνομης χρήσης ψηφιακών εικόνων των τραπεζογραμματίων

Οι παραχαράκτες κάνουν ολοένα και περισσότερο χρήση υλικού και λογισμικού ψηφιακής απεικόνισης. Για αυτόν τον λόγο, η Ομάδα Κεντρικών Τραπεζών για την Αποτροπή της Παραχάραξης, μια διεθνής ομάδα αποτελούμενη από περισσότερες από 30 κεντρικές τράπεζες που συγκροτήθηκε κατόπιν αιτήματος των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 10 (G10), ανέπτυξε το Σύστημα Αποτροπής της Παραχάραξης (Counterfeit Deterrence System - CDS), το οποίο εμποδίζει την επεξεργασία ή την αναπαραγωγή των εικόνων προστατευμένων τραπεζογραμματίων. Το σύστημα αυτό έχει υιοθετηθεί εθελοντικά από τις εταιρείες παραγωγής υλικού και λογισμικού.

Αναπαραγωγή εικόνων υψηλής ανάλυσης των τραπεζογραμματίων

Εάν επιθυμείτε να αναπαραγάγετε εικόνες υψηλής ανάλυσης των τραπεζογραμματίων ευρώ και έχετε έννομο επαγγελματικό συμφέρον προς τούτο, μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@ecb.europa.eu, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε τις εικόνες αυτές και παρέχοντας:

  • το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας,
  • λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητές σας,
  • τη διεύθυνση του δικτυακού τόπου της εταιρείας σας, και
  • πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τις εικόνες.

Στη συνέχεια θα κληθείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε δήλωση εμπιστευτικότητας, η οποία πρέπει να φέρει την υπογραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της εταιρείας σας. Με την επιφύλαξη ρητής άλλης αναφοράς εκ μέρους σας, θα σας παρέχουμε εικόνες των πιο πρόσφατων τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη» που έχουν εκδοθεί ή παρουσιαστεί στο κοινό (σε ανάλυση 300 dpi, μορφότυπο TIFF και με την ένδειξη «SPECIMEN» [δείγμα]). Με τις εικόνες αυτές δεν ενεργοποιείται το CDS. Θα επιδιώξουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της δεόντως συμπληρωθείσας και υπογεγραμμένης δήλωσης εμπιστευτικότητας.