Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
Οι πιο πρόσφατες πληροφορίες διατίθενται στην αγγλική έκδοση αυτής της σελίδας.

Πρόσβαση σε έγγραφα

Η παροχή πρόσβασης σε έγγραφα αποτελεί σημαντικό μέρος της πολιτικής διαφάνειας της ΕΚΤ. Επιδίωξή μας είναι να εργαζόμαστε με όσο το δυνατόν πιο ανοιχτό τρόπο έναντι των Ευρωπαίων πολιτών, προστατεύοντας ταυτόχρονα τον εμπιστευτικό χαρακτήρα θεμάτων που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ εκτελεί τα καθήκοντά της. Ρίξτε μια ματιά στο έγγραφο ECB Filing and Retention Plan για μια επισκόπηση των εγγράφων της ΕΚΤ και το διάστημα για το οποίο διατηρούνται.

Η πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΚΤ διέπεται από την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 της 4ης Μαρτίου 2004, όπως τροποποιήθηκε

Σύμφωνα με τη δέσμευση της ΕΚΤ για ανοιχτή επικοινωνία και διαφάνεια, και προκειμένου να διευκολύνουμε την έρευνα, δημιουργήσαμε έναν δημόσιο κατάλογο εγγράφων.

Δημόσιος κατάλογος εγγράφων

Το κοινό μπορεί να έχει πρόσβαση σε ιστορικά έγγραφα μετά την παρέλευση 30 ετών από τη δημιουργία τους, σύμφωνα με τον κανονισμό αριθ. 354/83 του Συμβουλίου της ΕΕ της 1ης Φεβρουαρίου 1983, όπως τροποποιήθηκε.

Η πρόσβαση σε δημοσιοποιημένα ιστορικά έγγραφα και πληροφορίες από το αρχειακό υλικό της ΕΚΤ παρέχεται στην ενότητα «Αρχεία».

Αρχεία

Όταν δεν παρέχεται άμεση πρόσβαση μέσω του δημόσιου καταλόγου εγγράφων ή των αρχείων της ΕΚΤ, τα μέλη του κοινού μπορούν να υποβάλουν γραπτώς αίτημα πρόσβασης σε συγκεκριμένο έγγραφο σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποστέλλοντας επιστολή ή ηλεκτρονικό μήνυμα στην αντίστοιχη διεύθυνση:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Οι αιτήσεις πρόσβασης σε έγγραφα διεκπεραιώνονται άμεσα. Η ΕΚΤ ενημερώνει για τη λήψη της αίτησης και, εντός 20 εργάσιμων ημερών από την καταχώρισή της, είτε παρέχει πρόσβαση στο ζητούμενο έγγραφο είτε απορρίπτει την αίτηση, εκθέτοντας τους λόγους για την εν λόγω απόφαση.

Εάν μια αίτηση αφορά πολύ μεγάλο αριθμό εγγράφων ή θεωρείται σύνθετη, η προθεσμία για την επεξεργασία της μπορεί να παραταθεί κατά 20 επιπλέον εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση ολικής ή μερικής άρνησης, και εντός 20 εργάσιμων ημερών από τη λήψη της απάντησης της ΕΚΤ, ο αιτών διατηρεί τη δυνατότητα υποβολής επιβεβαιωτικής αίτησης, καλώντας την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ να αναθεωρήσει τη θέση της.

Εάν η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΚΤ απορρίψει εκ νέου την αίτηση πρόσβασης, ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τα άρθρα 263 και 228 της Συνθήκης αντίστοιχα.

Annual figures on public access requests

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα