European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Достъп до документи

Предоставянето на достъп до документи е съществен елемент от политиката за прозрачност на ЕЦБ. Винаги се стремим към откритост в работата си с европейските граждани, като същевременно запазваме поверителността на въпросите, които пряко засягат начина на работа на ЕЦБ. Вижте Filing and Retention Plan. Той представя обзор на документите на ЕЦБ и продължителността на тяхното съхранение.

Достъпът до документите на ЕЦБ е регламентиран от Решение ЕЦБ/2004/3 от 4 март 2004 г. (изменено)

В съответствие с ангажимента на ЕЦБ за откритост и прозрачност и с цел подпомагане и улесняване на изследванията ние създадохме публичния регистър на документи.

Публичен регистър на документи

Съгласно Регламент на Съвета на ЕС № 354/83 от 1 февруари 1983 г. (изменен) документи, от чието създаване са изминали повече от 30 години, стават достъпни за обществеността.

Можете да намерите отворените документи и информация за архива на ЕЦБ в раздел "Архив".

Архив

Когато не е предоставен пряк достъп чрез публичния регистър и архива на ЕЦБ, гражданите могат да подадат заявление за достъп до даден документ в свободна писмена форма на някой от официалните езици на Европейския съюз, като изпратят писмо или имейл на адрес:

European Central Bank
Compliance and Governance Office
Sonnemannstrasse 22
60314 Frankfurt am Main
Germany

accesstodocuments@ecb.europa.eu

Заявленията за достъп до документи се разглеждат по най-бързия начин. ЕЦБ ще потвърди, че е получила заявлението, и в срок от 20 работни дни от неговото регистриране ще предостави достъп до документа или ще откаже да го стори и ще обясни основанията за това решение.

Ако заявлението се отнася до много голям брой документи или е сложно по някаква друга причина, крайният срок за обработката му може да бъде удължен с още 20 работни дни.

В случай на пълен или частичен отказ заявителят може в срок до 20 работни дни след получаването на отговора на ЕЦБ да отправи потвърдително заявление с молба до Изпълнителния съвет на ЕЦБ да преразгледа становището на ЕЦБ.

Ако Изпълнителният съвет откаже достъпа, заявителят може да образува производство пред Съда на Европейския съюз съгласно условията, посочени в Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), или да подаде жалба до Европейския омбудсман, съответно съгласно членове 263 и 228 от ДФЕС.

Annual figures on public access requests

Всички страници в този раздел