Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Задължение за отчетност

Нуждаем се от Вас като представители на гражданите на ЕС. Чрез Вас тревогите на европейците могат да достигат до нас, а разясненията на нашите политики – до тях. 

Кристин Лагард, председател на ЕЦБ

ЕЦБ е независима институция, която има пълното право на преценка как да използва своите инструменти според необходимостта, за да изпълнява задачите си и да осъществява мандата си. Отчетността е задължителен спътник на тази независимост. 

ЕЦБ се отчита за своите действия пред Европейския парламент в качеството му на орган, съставен от избрани от гражданите на ЕС представители.

Нашата рамка за отчетност

Съгласно член 284, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз ЕЦБ се отчита на първо място пред Европейския парламент, в който са представени интересите на гражданите на ЕС. Също така тя е длъжна да се отчита редовно пред Съвета на ЕС, който представлява правителствата на всички държави членки. Това е отразено и в Устава на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

Член 15, параграф 3 от Устава

С годините разработихме силна и всеобхватна рамка за отчетност, която значително надхвърля изискванията на Договора. 

В това отношение диалогът между ЕЦБ и Европейския парламент е от ключово значение. Той дава възможност на ЕЦБ да разяснява подробно своите действия и политики пред избраните представители на гражданите на ЕС и да се вслушва в техните грижи и тревоги. По този начин гражданите на ЕС и техните представители могат да си създадат мнение доколко ЕЦБ се справя със своята основна цел да поддържа ценова стабилност, заложена в член 127, параграф 1 от Договора.

Нашите основни канали за отчетност


Годишен доклад на ЕЦБ

ЕЦБ представя на Европейския парламент, Съвета на ЕС, Европейската комисия и Европейския съвет годишен доклад за своите задачи, дейността на ЕСЦБ и паричната политика на Евросистемата. Всяка година заместник-председателят на ЕЦБ представя доклада пред Европейския парламент на специално заседание на Комисията по икономически и парични въпроси. При разискване на пленарно заседание докладът се представя от председателя.

Прочетете последния ни Годишен доклад
Изслушвания пред Комисията по икономически и парични въпроси

Председателят на ЕЦБ участва в тримесечни изслушвания пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент. Други членове на Изпълнителния съвет също участват в изслушванията на тази комисия, за да обяснят аргументите на ЕЦБ и решенията по конкретни въпроси.

Излъчвания в интернет на изслушвания в Европейския парламент
Писмени въпроси

Членовете на Европейския парламент могат да отправят към председателя на ЕЦБ писмени въпроси. Писмата с отговори се публикуват от ЕЦБ и Европейския парламент на техните уебсайтове.

Писма до членове на Европейския парламент
Нарочни срещи с членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Председателят на ЕЦБ и другите членове на Изпълнителния съвет участват по искане на Европейския парламент или по своя инициатива в специални обмени на мнения пред Комисията по икономически и парични въпроси за обсъждане на теми от сферата на компетентност на ЕЦБ.

Научете повече за Изпълнителния съвет
Неофициални посещения в ЕЦБ

Всяка година членовете на Изпълнителния съвет на ЕЦБ приемат делегация на Комисията по икономически и парични въпроси за неформални дискусии по въпроси от сферата на компетентност на ЕЦБ.

Комисия по икономически и парични въпроси
Становища на ЕЦБ

ЕЦБ и Европейският парламент се стремят становищата на ЕЦБ по предложения за правни актове на Съюза да бъдат надлежно вземани под внимание от страна на компетентните органи на Европейския парламент. За тази цел Европейският парламент следва, когато е целесъобразно, да поиска своевременно становището на ЕЦБ.

Всички становища по дата

Единомислие и ефективно сътрудничество

За да се подпомогнат последователното единомислие и ефективното сътрудничество, уредбата на отчетността на ЕЦБ пред Европейския парламент в областта на централнобанковата дейност се уточнява под формата на размяна на писма.

Размяна на писма между ЕЦБ и Европейския парламент

Банков надзор в ЕЦБ и задължение за отчетност

Задълженията на ЕЦБ за отчетност във връзка със задачите ѝ по надзора са обект на специален режим, заложен в Регламента за единния надзорен механизъм (ЕНМ).

Практическото изпълнение на изискванията за отчетност в надзора е регламентирано в:

Задължение за отчетност – Банков надзор в ЕЦБ

Други канали за комуникация

В допълнение към предвидените в Договора изисквания през годините ЕЦБ е развила и допълнителни канали за комуникация с европейската общественост. Това допринася за повече прозрачност и разбиране на решенията ѝ.

Икономически бюлетин

В Икономическия бюлетин се публикува информация по икономически и парични теми, въз основа на която Управителният съвет взема своите решения по паричната политика. Той излиза осем пъти годишно, две седмици след всяко заседание по паричната политика.

Прочетете най-новия ни Икономически бюлетин
Седмичен финансов отчет

Седмичният консолидиран финансов отчет на Евросистемата съдържа информация за операциите по паричната политика, валутните операции и инвестиционните дейности.

Седмичен финансов отчет
Пресконференции

ЕЦБ провежда пресконференции след всяко заседание на Управителния съвет по паричната политика, т.е. на всеки шест седмици.

Пресконференции
Съобщения за паричната политика

Съобщения за разискванията по паричната политика в Управителния съвет се публикуват четири седмици след съответното заседание.

Съобщения за паричната политика
Блогове, интервюта и речи

Членовете на Изпълнителния съвет редовно общуват с обществеността посредством блогове, интервюта, речи, а понякога и директно чрез социалните медии.

Медии

ВИЖТЕ СЪЩО

Научете повече

Какви са основните задачи на ЕЦБ?

Нашите задачи

Взаимоотношения с европейските институции

Европейско сътрудничество

Вижте нашите обяснителни статии

ЕЦБ обяснява: задължение за отчетност

Всички страници в този раздел