Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Задачи на Евросистемата

Евросистемата има нормативно установеното задължение да насърчава нормалното функциониране на платежните и сетълмент системи (вж. член 127, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и членове 3 и 22 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка).

Евросистемата изпълнява задачите си по следния начин.

  • Тя осигурява инструменти за плащане и сетълмент на ценни книжа и управлява платежна система за големи плащания в евро (TARGET2), както и механизъм за трансгранично използване на обезпечения (CCBM). Освен това Евросистемата подготвя общоевропейска услуга (T2S), която да позволява на централните депозитари на ценни книжа да извършват сетълмент на транзакции на ценни книжа в резервни пари.
  • Тя въвежда политики за наблюдение и съответни стандарти за платежните системи за големи плащания, платежните системи и инструменти за плащания на дребно, системите за клиринг, системите за сетълмент на ценни книжа и за определени предоставящи услуги трети страни. Тя извършва също надзорна дейност върху тези инфраструктури, оценява съответствието им на политиките и стандартите и при необходимост предизвиква промени.
  • Тя въвежда изисквания за непрекъсваемост на бизнес процесите по отношение на пазарните инфраструктури и координира дейността по прилагането им.
  • Тя наблюдава и, когато е необходимо, изработва позиции по пазарната динамика и правни инициативи, засягащи надзора върху инфраструктурата и уредбата на плащанията, клиринга и сетълмента на ценни книжа.
  • Тя действа като катализатор за промяна, насърчава ефективността на платежните системи, а в областта на плащанията на дребно - преминаването към Единна зона за плащания в евро. Тя също така подпомага ефективното функциониране на пазара на ценни книжа, като насърчава хармонизирането на пазарните стандарти и премахването на препятствията пред интеграцията.

Всички страници в този раздел