Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Управление на рисковете, свързани с климата

Ние измерваме, управляваме и наблюдаваме рисковете, свързани с климата, за да поддържаме цените стабилни, а банките – сигурни. Освен това проучваме връзката между природата, икономиката и банките в еврозоната.

Защо рисковете, свързани с климата и околната среда, са от значение за ЕЦБ?

Изменението на климата и загубата на природа и влошаването на нейното състояние влияят върху икономиката

Това се дължи на два вида рискове:

  • физически рискове от променящия се климат, включително по-чести и тежки метеорологични явления като наводнения, суши и бури, и упадък на екосистемите поради намаляващия брой на опрашващите насекоми и поради обезлесяване
  • свързани с прехода рискове, произтичащи от преминаването към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика или от регулаторни промени, ограничаващи използването на природни ресурси

Рисковете, свързани с климата, оказват въздействие върху макроикономически показатели като инфлацията, икономическия растеж, финансовата стабилност и трансмисионния механизъм на паричната политика. Те засягат също така стойността и рисковия профил на активите в баланса на Евросистемата.

Загубата на биоразнообразие и влошаването на състоянието на природните екосистеми вероятно ще засилят рисковете, свързани с климата. Трябва да вникнем в същината на тези рискове и в начина, по който те влияят върху икономиката и финансовата стабилност в по-широк план. 

Изменението на климата е от значение за работата ни като централна банка и надзорен орган.

Трябва да вземем предвид въздействието от изменението на климата върху работата ни за поддържане на ценова и финансова стабилност. Това означава да включим съображения, свързани с изменението на климата, в:

  • нашите анализи и решения
  • нашите макроикономически модели, прогнози и сценарии
  • нашата оценка на финансовата стабилност
  • нашия анализ на паричната политика и нейния трансмисионен механизъм
  • нашата рамка за управление на риска

Измерването и наблюдаването на тези рискове е важно за нас и с оглед на опазването на сигурността и стабилността на банковия сектор в еврозоната и на цялата финансова система. Наша отговорност е да се погрижим банките да могат правилно да установяват, управляват и оповестяват рисковете, включително произтичащите от изменението на климата.

Нужно е също така да управляваме свързаните с климата рискове в собствените си портфейли.

Климатът и природата са взаимно зависими: изменението на климата застрашава допълнително екосистемите, а влошаването на състоянието на природата ускорява изменението на климата. Като централна банка и банков надзорен орган трябва да продължим да изследваме връзката между климата, природата, нашата икономика и банките в еврозоната.

Какво предприема ЕЦБ за управление на рисковете, свързани с климата?

Корекции в операциите ни по паричната политика

Повишаваме капацитета си за оценка на риска. Това включва управление на експозициите на климатични рискове в баланса на Евросистемата и оценка на това как използваните от нас кредитни рейтинги отразяват съображенията, свързани с изменението на климата. Където е целесъобразно, вземаме предвид въздействието от климатичните промени в нашата рамка за провеждане на паричната политика, включително в нашите покупки на активи и в рамката за обезпеченията.

Прессъобщение

Провеждане на климатични стрес тестове и оценка на свързаните с климата финансови рискове

Провеждаме стрес тестове на баланса на Евросистемата, поднадзорните ни банки и икономиката като цяло. Това помага на нас и други заинтересовани лица да разбират и управляват експозицията на свързани с климата рискове, както и на свързаните системни рискове за финансовата система. Така стигаме до по-информирани решения. Освен това изучаваме зависимостта на икономиката и финансовата система от природата.

Усъвършенстване на моделирането и данните

Публикувахме свързани с изменението на климата показатели с цел да подобрим качеството и наличието на данни за климата. Освен това подобряваме непрекъснато моделирането си, така че да оценяваме въздействието върху нашата икономика от изменението на климата, загубата на природа и влошаването на нейното състояние.

Показатели, свързани с изменението на климата

Мерки банките да управляват риска, свързан с изменението на климата

В ролята си на банков надзорен орган следим банките да прилагат безопасен и благоразумен подход към установяването, оценката и управлението на рискове, свързани с климата и околната среда, и да оповестяват по прозрачен начин рисковете, на които са изложени.

Изменението на климата и банковият надзор

Всички страници в този раздел