European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Управление на рисковете, свързани с климата

Ние измерваме, управляваме и наблюдаваме рисковете, свързани с климата, за да поддържаме цените стабилни, а банките – сигурни.

Защо рисковете, свързани с климата, са от значение за ЕЦБ?

Изменението на климата засяга начина, по който функционира нашата икономика

Това се дължи на два вида рискове:

  • физически рискове от променящия се климат, включително по-чести и тежки метеорологични явления като наводнения, суши и бури
  • свързани с прехода рискове при преминаването към неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика

Тези рискове оказват въздействие върху макроикономически показатели като инфлацията, икономическия растеж, финансовата стабилност и трансмисионния механизъм на паричната политика. Те засягат също така стойността и рисковия профил на активите в баланса на Евросистемата.

Изменението на климата е от значение за работата ни като централна банка и надзорен орган

Трябва да вземем предвид въздействието от изменението на климата върху работата ни за поддържане на ценова и финансова стабилност. Това означава да включим съображения, свързани с изменението на климата, в:

  • нашите анализи и вземане на решения

  • нашите макроикономически модели, прогнози и сценарии

  • нашата оценка на финансовата стабилност

  • нашия анализ на паричната политика и нейния трансмисионен механизъм

  • нашата рамка за управление на риска

Измерването и наблюдаването на тези рискове е важно за нас и с оглед на опазването на сигурността и стабилността на банковия сектор в еврозоната и на цялата финансова система. Наша отговорност е да се погрижим банките да могат правилно да установяват, управляват и оповестяват рисковете, включително произтичащите от изменението на климата.

Нужно е също така да управляваме свързаните с климата рискове в собствените си портфейли.

Какво предприема ЕЦБ за управление на рисковете, свързани с климата?

Внасяме корекции в операциите си по паричната политика

Повишаваме капацитета си за оценка на риска, който включва управление на експозициите на климатични рискове в баланса на Евросистемата и оценка на това как използваните от нас кредитни рейтинги отчитат изменението на климата. Също така, когато е целесъобразно, вземаме предвид влиянието на изменението на климата върху рамката ни за провеждане на паричната политика. Тук са включени нашите покупки на активи и рамката за обезпечения.

Прессъобщение

Провеждаме климатични стрес тестове и подлагаме на оценка финансовите рискове, свързани с климата

Провеждаме стрес тестове на баланса на Евросистемата, поднадзорните ни банки и икономиката като цяло. Това помага на нас и на други заинтересовани лица да разбират и управляват експозицията на свързани с климата рискове, както и други свързани системни рискове за финансовата система. Така стигаме до по-информирани решения.

Усъвършенстваме моделирането и данните си

Подобряваме моделирането, за да оценяваме въздействието на изменението на климата върху нашата икономика. Освен това даваме своя принос в усилията на европейско и световно равнище за подобряване на качеството и наличността на данни за климата, включително като сами събираме данни и показатели.

Грижим се банките да управляват риска, свързан с изменението на климата

В ролята си на банков надзорен орган следим банките да прилагат безопасен и благоразумен подход към установяването, оценката и управлението на рискове, свързани с климата и околната среда, и да оповестяват по прозрачен начин рисковете, на които са изложени.

ВИЖТЕ СЪЩО

Научете повече

Нашите дейности във връзка с климата

В програмата ни във връзка с климата са изложени подробно всички текущи дейности на ЕЦБ в тази област, организирани в шест приоритетни области и подчинени на трите ни стратегически цели по отношение на климата.

Програма на ЕЦБ за климата

Всички страници в този раздел