Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Мисията на ЕЦБ

Европейската централна банка и националните централни банки заедно образуват Евросистемата – системата на централните банки от еврозоната. Основната цел на Евросистемата е да поддържа ценова стабилност, запазвайки стойността на еврото.

Европейската централна банка отговаря за пруденциалния надзор над кредитните институции в еврозоната и в участващите държави членки извън еврозоната в рамките на единния надзорен механизъм, който включва също националните компетентни органи. По този начин тя допринася за сигурността и устойчивостта на банковата система и за стабилността на финансовата система в ЕС и във всяка от участващите държави членки.

Ние в Европейската централна банка се ангажираме да изпълняваме ефикасно всички поверени ни задачи. При осъществяването им се стремим да постигнем най-високо равнище на интегритет, компетентност, ефективност и отчетност. Ние спазваме разделението между задачите, свързани с паричната политика, и надзорните задачи. При изпълнението на своите задачи ние спазваме в пълна степен принципа на прозрачност, като същевременно съблюдаваме приложимите изисквания за поверителност.

ВИЖТЕ СЪЩО

Вижте още свързана с темата информация

Правна рамка

Договорът & Уставът

Банков надзор

Мисията на ЕНМ

Всички страници в този раздел