Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Финансова стабилност

ЕЦБ има две основни задачи, свързани с финансовата стабилност:

Да открива рискове

ЕЦБ заедно с другите централни банки от Евросистемата и Европейската система на централните банки наблюдава цикличната и структурната динамика в банковите сектори в еврозоната и ЕС като цяло, както и други финансови сектори.

Да прави оценка на рисковете

Потенциалното въздействие на системните рискове върху стабилността на финансовата система в еврозоната/ЕС и нейната степен на устойчивост се оценява чрез количествени инструменти като рамката на ЕЦБ за макро стрес тестове, мрежов анализ и други свързани с това инструменти за моделиране. Рамката за макро стрес тестове често се използва за извършване на насочена към бъдещето оценка на устойчивостта на банковия сектор спрямо (неблагоприятна) макроикономическа и финансова динамика.

В областта на финансовата стабилност ЕЦБ също така предоставя аналитична подкрепа на Европейския съвет за системен риск.

Макропруденциална политика

С влизането в сила на Регламента за ЕНМ на 4 ноември 2014 г. на ЕЦБ бяха предоставени макропруденциални инструменти, чрез които да реагира на възникването на възможни системни рискове във финансовата система. ЕЦБ има два основни мандата в областта на макропруденциалната политика:

Да прилага по-строги мерки

ЕЦБ може, вместо националните органи, да прилага по-високи изисквания за капиталовите буфери от тези на националните органи и да прилага по-строги мерки, които имат за цел да се справят със системните или макропруденциалните рискове, като се спазват посочените в съответното законодателство на ЕС процедури. Например ЕЦБ може, след като е уведомила националните органи, да прилага по-високи изисквания за:

  • антицикличните капиталови буфери на банките
  • буферите за системен риск на банките (ако са въведени в националното законодателство)
  • капиталовите свръхизисквания на системно важните институции
  • рисковите тегла на експозиции към недвижими имоти и експозиции в рамките на финансовия сектор
  • ограниченията на големите експозиции на банките
  • допълнителните изисквания за оповестяване на информация

Да коментира и да прави възражения

Националните органи трябва да уведомяват ЕЦБ, когато имат намерение да въведат или да променят определена макропруденциална мярка. ЕЦБ прави оценка на планираните мерки и може да направи възражение срещу тях. Националните органи разглеждат коментарите на ЕЦБ, преди да пристъпят към вземане на решение.

Финансово регулиране

Регулацията на финансовите институции и пазари съставлява основата на макропруденциалната политика. ЕЦБ анализира инициативите, свързани с финансовото регулиране, финансовия надзор, уредбата на финансовата стабилност (напр. управление и преодоляване на финансови кризи) и други области на финансовите услуги (напр. счетоводство), чиито автори са европейски и глобални регулаторни и надзорни органи, и предоставя консултации от макропруденциална гледна точка и от гледна точка на финансовата стабилност. По-специално, ЕЦБ предоставя мнения по регулаторни и надзорни въпроси посредством коментари на ЕЦБ/Евросистемата по законопроекти на национално и международно ниво и на равнище ЕС.

Всички страници в този раздел