Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Financiële stabiliteit

De ECB heeft op het vlak van financiële stabiliteit twee hoofdtaken.

Het in kaart brengen van risico's

De ECB bewaakt, samen met de andere centrale banken van het Eurosysteem en het Europees Stelsel van Centrale Banken, conjuncturele en structurele ontwikkelingen in de banksectoren van het eurogebied en de EU als geheel en in andere financiële sectoren.

Het beoordelen van risico's

De mogelijke invloed van systeemrisico's op de stabiliteit van het financiële stelsel van het eurogebied en de EU en de mate van schokbestendigheid worden beoordeeld met behulp van kwantitatieve instrumenten, zoals het kader van de ECB voor macrostresstests, netwerkanalyses en andere aanverwante modelleringsinstrumenten. Een kader voor macrostresstests wordt vaak gebruikt om met het oog op de toekomst de schokbestendigheid van de banksector voor (negatieve) macro-economische en financiële ontwikkelingen te beoordelen.

Op het vlak van de financiële stabiliteit verschaft de ECB tevens analytische steun aan het Europees Comité voor Systeemrisico's.

Macroprudentieel beleid

Met de inwerkingtreding van de GTM-Verordening op 4 november 2014 kreeg de ECB de beschikking over macroprudentiële instrumenten om het opkomen van mogelijke systeemrisico's voor het financiële stelsel tegen te gaan. De ECB heeft op het vlak van macroprudentieel beleid twee mandaten.

Het toepassen van strengere maatregelen

De ECB kan, in plaats van de nationale autoriteiten, hogere vereisten toepassen voor kapitaalbuffers dan die welke worden gehanteerd door de nationale autoriteiten, en strengere maatregelen toepassen die erop zijn gericht systeemrisico's of macroprudentiële risico's tegen te gaan, afhankelijk van de in de desbetreffende EU-wetgeving vastgelegde procedures. Zo kan de ECB bijvoorbeeld – na de nationale autoriteiten daarvan in kennis te hebben gesteld – hogere eisen voor banken toepassen:

  • contracyclische kapitaalbuffers
  • systeemrisicobuffers (indien in nationale wetgeving vastgelegd)
  • kapitaalopslagen voor instellingen van systeemkritisch belang
  • risicowegingen voor onroerendgoedblootstellingen en blootstellingen binnen de financiële sector
  • limieten voor grote blootstellingen
  • aanvullende openbaarmakingsvereisten

Het geven van commentaar en het maken van bezwaar

Nationale autoriteiten dienen de ECB ervan op de hoogte te stellen wanneer zij voornemens zijn een macroprudentiële maatregel door te voeren of te wijzigen. De ECB beoordeelt de voorgenomen maatregelen, en kan daartegen bezwaar maken. Nationale autoriteiten nemen het commentaar van de ECB in overweging alvorens verder te gaan met het besluit.

Financiële regelgeving

De regelgeving ten aanzien van financiële instellingen en markten vormt het fundament voor het macroprudentieel beleid. De ECB analyseert initiatieven op het vlak van financiële regelgeving, financieel toezicht, regelingen in verband met financiële stabiliteit (bijv. beheer en afwikkeling van financiële crises) en andere terreinen van financiële dienstverlening (bijv. financiële verslaglegging) die worden ingevoerd door Europese en mondiale regelgevers en toezichthouders, en geeft advies vanuit macroprudentieel en financiëlestabiliteitsperspectief. In het bijzonder levert de ECB input op het vlak van regelgeving en toezicht door middel van bijdragen van de ECB en het Eurosysteem aan voorstellen tot wetgeving op nationaal, internationaal en EU-niveau.

Alle pagina's in dit deel