Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Het Comité van presidenten van de centrale banken van de lidstaten van de Europese Economische Gemeenschap (1964-1993)

Het Comité van presidenten (Committee of Governors – CoG) werd in 1964 opgericht en had als taak het bevorderen van de samenwerking tussen de centrale banken van de lidstaten door raadplegingen en de uitwisseling van informatie over monetair beleid en relevante maatregelen. Hierbij lag de nadruk op de krediet-, geld- en valutamarkten.

In het kader van de eerste fase van de Economische en Monetaire Unie werd de rol van het Comité van presidenten in 1990 versterkt. De bevoegdheid van het CoG werd uitgebreid met het ondersteunen van de coördinatie van het monetair en wisselkoersbeleid, die essentieel werden geacht voor het realiseren van prijsstabiliteit en de goede werking van het Europees Monetair Stelsel.

Het Comité van presidenten kwam meestal bijeen in Bazel bij de Bank voor Internationale Betalingen (BIS), die logistieke en secretariële ondersteuning verleende. Vóór 1990 hebben verschillende werkgroepen en taskforces analytische expertise geleverd, maar in 1990 heeft de Economic Unit zich aangesloten bij het Secretariaat en de subcomités voor monetair beleid, valutabeleid en bankentoezicht.

In januari 1994 werd het Comité van presidenten vervangen door het Europees Monetair Instituut en kort daarna verhuisde de officiële zetel naar Frankfurt am Main.

Het archief van het Comité van presidenten beslaat ongeveer 51 strekkende meter. De documenten hebben vooral betrekking op vergaderingen, werkdocumenten en verslagen van het Comité van presidenten, het Comité van plaatsvervangers en van subcomités en expertgroepen en gaan over monetair beleid, deviezen, wisselkoersen en kapitaalverkeer, bankentoezicht en andere onderwerpen binnen het taakgebied van centrale banken. Het archief bevat ook documenten over de betrekkingen met Europese en internationale instellingen en fora. De documenten stammen hoofdzakelijk uit de periode 1964-1993 (met enkele documenten uit de jaren 50), en zijn voornamelijk in het Engels, Frans en Duits.

Blader door de inhoudshopgave hieronder om beschikbare digitale documenten te vinden.

CoG 1 Status en organisatie

Het eerste deel betreft de oprichting en interne organisatie van het Comité van presidenten. Tevens betreft het aangelegenheden met betrekking tot de personeelsbezetting, financieel beheer, communicatie en communicatiesystemen.

1962, 1964-1994

CoG 1.1 Oprichting, interne aangelegenheden en statuut

Dit onderdeel betreft documenten over het institutionele en organisatorische kader bij de oprichting van het Comité van presidenten en de wijze waarop het Secretariaat en de Economic Unit het CoG ondersteunden. Het omvat tevens een reglement van orde, werkprogramma's, documenten met betrekking tot voorzitterverkiezingen, het lidmaatschap van werkgroepen en subcomités, de personeelsbezetting en het wervingsbeleid.

1964-1994

CoG 1.2 Financieel beheer

Dit onderdeel betreft de uitgaven en kostendeling van het Comité van presidenten en het Europees Fonds voor monetaire samenwerking, alsmede het archiefmateriaal van het Comité inzake financiële aangelegenheden van 1990 tot en met 1994.

1964-1993 (vooral 1982-1993)

CoG 1.3 Communicatie en communicatiesystemen

Dit onderdeel betreft persberichten, de door gouverneurs/presidenten en hoge functionarissen tussen 1985 en 1993 gehouden toespraken en de totstandkoming van het telecommunicatiesysteem in 1971.

CoG 2 Vergaderingen en standpunten van deskundigen

Het tweede onderdeel bevat documenten met betrekking tot de vergaderingen van het Comité van presidenten en het Comité van plaatsvervangers. Tevens zijn de jaarverslagen van het Comité van presidenten en de Economic Unit inbegrepen.

1964-1993

CoG 2.1 Vergaderingen van het Comité van presidenten

Dit onderdeel betreft de agenda's, notulen en documenten met betrekking tot de vergaderingen van het Comité van presidenten, die plaatsvonden tussen 6 juli 1964 en 14 december 1993, en waarvoor toestemming voor openbaarmaking is verleend.

1973-1993

CoG 2.2 Vergaderingen en verslagen van het Comité van plaatsvervangers

Dit onderdeel betreft de documenten met betrekking tot vergaderingen van het Comité van plaatsvervangers, die werden gehouden tussen 1973 en 1993, werkprogramma's, plus een reeks verslagen en documenten in verband met de eerste en de tweede fase van de Economische en Monetaire Unie vanaf 1990.

1989-1994

CoG 2.3 Verslagen van de Economic Unit

Dit onderdeel omvat de werkprogramma’s van de Economic Unit en een reeks rapporten, notities, memoranda en andere bijdragen op het gebied van monetair en begrotingsbeleid, internationaal concurrentievermogen en monetaire aggregaten.

1991-1993

CoG 2.4 Jaarverslagen van het Comité van presidenten

Dit onderdeel bevat het eerste jaarverslag (1990-1991) en het tweede jaarverslag (1992) en documenten over verwante voorbereidende werkzaamheden.

CoG 3 Coördinatie van monetair beleid en monetaire transacties

Het derde deel betreft de grondslagen van het monetair beleid, transacties en harmonisering vanaf het begin van de jaren 60 tot 1993 en activiteiten met betrekking tot de 'monetaire slang' (1972-1974) – de eerste poging om na de neergang van het Bretton Woods-stelsel de wisselkoersbewegingen van de communautaire valuta's te beperken. Het bevat tevens informatie over transacties met betrekking tot het Europees Monetair Stelsel en de European Currency Unit (ECU) vanaf 1979 tot het eind van de termijn van het Comité van presidenten in 1993. De hierin opgenomen documenten hebben strikt genomen geen betrekking op bepaalde deskundigengroepen of -fora; een aanzienlijk deel van de documenten werd niet door het Comité van presidenten opgesteld, maar bijv. door de Europese Commissie.

1964-1993

CoG 3.1 Europese monetaire integratie vanaf de jaren 60

Dit onderdeel bevat documenten over de hoofdlijnen van de samenwerking en convergentie van het Europees monetair en economisch beleid, de eerste inspanningen om de Economische en Monetaire Unie tot stand te brengen en de besprekingen over de eerste fase daarvan. Tevens betreft het onderwerpen met betrekking tot de uitbreiding van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de samenwerking tussen centrale banken.

1968-1993 (vooral 1970-1993)

CoG 3.2 Interventies en wisselkoersen in de periode van de ‘monetaire slang’ en het Europees Monetair Stelsel

Dit onderdeel bevat documenten over de korte- en langetermijnondersteuning aan de EEG en over het kredietkader. Tevens bevat het documentatie over interventies in communautaire valuta’s als onderdeel van het Europees Monetair Stelsel.

1978-1993

CoG 3.3 Ontwikkeling en onderhoud van het Europees Monetair Stelsel

Dit onderdeel betreft documenten over de oprichting van het Europees Monetair Stelsel, zoals de overeenkomst ter vaststelling van de operationele procedure (1979), evenals voorstellen, besprekingen, verslagen, wetenschappelijke papers en toespraken over de ontwikkeling van het stelsel. Tevens bevat het een reeks documenten over het gebruik van de ECU en over de werking van het wisselkoersmechanisme (ERM) en de crisis rond dat mechanisme.

1982-1994 (vooral 1989-1993)

CoG 3.4 Voorbereidende werkzaamheden voor het Europees Monetair Instituut en het Europees Stelsel van centrale banken

Dit onderdeel betreft documenten over de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de tweede en derde fase van de Economische en Monetaire Unie en de organisatorische regelingen voor de transitie van het Comité van presidenten naar het Europees Monetair Instituut (EMI). Het bevat tevens het voorontwerp van de Statuten van het EMI, van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de Europese Centrale Bank, en de benoeming van de eerste president van het EMI (Alexandre Lamfalussy).

CoG 4 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van deviezen- en kapitaalverkeer

Het vierde onderdeel bevat observaties, vergaderdocumenten, beleidsvoorstellen, werkmethoden en statistieken betreffende wisselkoersveranderingen en kapitaalverkeer. Tevens zijn hier documenten te vinden over de eerste pogingen – vooral georganiseerd door deskundigengroepen – een geharmoniseerde Europese benadering te ontwikkelen. Een aantal van deze groepen bleef lange tijd actief en stelde talrijke rapporten op.

1969-1994

CoG 4.1 Overleg en monitoring

Dit onderdeel betreft de vergaderdocumenten van de overleggroep (Concertation Group, 1973-1993) en de monitoringgroep (Monitoring Group, 1987-1993). Tevens bevat het de grondslagen en tabellen met betrekking tot interventies, rentetarieven en wisselkoersen, en maandelijkse verslagen over de ontwikkelingen op de valutamarkten van de landen waarvan de centrale bank tussen 1974 en 1994 deelnam aan de overlegprocedure.

1960-1963, 1965-1969, 1974-1976

CoG 4.2 Onderwerpen betreffende kapitaalverkeer, vergaderingen en verslagen van deskundigengroepen op het gebied van kortlopend kapitaalverkeer

Dit onderdeel bevat verslagen en andere documenten op het gebied van kapitaalverkeer van het Committee of Experts on Short-term Capital Movements (1967–1969) en de Working Group on Short-term Capital Movements (1974–1976). Het bevat tevens een reeks documenten inzake specifieke onderwerpen met betrekking tot kapitaalverkeer.

1970-1990

CoG 4.3 Vergaderingen en verslagen van de deskundigengroepen voorgezeten door de heren Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert en Dalgaard

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten en het eindverslag van de deskundigengroep voorgezeten door Hubert Ansiaux, die verantwoordelijk was voor het beantwoorden van verschillende vragen van de Luxemburgse premier, Pierre Werner, over het versmallen van de bandbreedte waarbinnen de wisselkoersen van de communautaire valuta’s zich ten opzichte van elkaar konden bewegen en de creatie van een fonds ter regulering van valuta's (1970), en inzake andere onderwerpen. Tevens bevat dit onderdeel vergaderdocumenten en verslagen van de in 1970 opgezette deskundigengroep voorgezeten door Marcel Théron (1970-1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974-1982) en Henning Dalgaard (1983-1990). De verslagen gaan over diverse technische problemen rond onderlinge afstemming, de vernauwing van de bandbreedte waarbinnen de communautaire valuta's zich ten opzichte van elkaar konden bewegen, de werking van het Bazels akkoord, het multivaluta-interventiesysteem, de mobilisatie van goudreserves, de afwikkeling van intracommunautaire saldi, het intracommunautaire wisselkoersstelsel en de operationele procedures van het Europees Monetair Stelsel en de ECU.

1985-1993

CoG 4.4 Vergaderingen en verslagen van het subcomité wisselkoersbeleid (Foreign Exchange Policy Sub-Committee – FXPSC)

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten (1990-1992) en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor periodieke en speciale verslagen. Tot de 14 periodieke verslagen behoort het jaaroverzicht van het Europees Monetair Stelsel waarin de diverse ontwikkelingen worden beschreven.

CoG 5 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van monetair beleid en de geldhoeveelheid

Het vijfde deel bevat vergaderdocumenten en verslagen van deskundigengroepen vanaf de jaren 70.

1970-1981

CoG 5.1 Vergaderingen en verslagen van de werkgroep inzake harmonisering van monetairbeleidsinstrumenten

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en verslagen van de werkgroep inzake harmonisering van monetairbeleidsinstrumenten (Working Group on Harmonisation of Monetary Policy Instruments, 1970-1981).

1973-1993

CoG 5.2 Vergaderingen en verslagen van de deskundigengroep voorgezeten door de heren Bastiaanse en Raymond

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten van de in 1973 opgerichte deskundigengroep voorgezeten door Adriaan Willem Bastiaanse (1973-1980) en Robert Raymond (1981-1990). De groep richtte zich op ontwikkelingen in de geldhoeveelheid in de lidstaten van de Gemeenschap tussen 1973 en 1974, evenals op de monetaire ontwikkelingen tussen 1974 en 1975, de monetaire situatie tussen 1975 en 1978, en het monetair beleid in de EEG-lidstaten tussen 1978 en 1990. De groep stelde ook speciale verslagen op, zoals het verslag over de overheidsfinanciën en -tekorten (1981–1990).

1989-1993

CoG 5.3 Vergaderingen en verslagen van het subcomité monetair beleid (Monetary Policy Sub-Committee – MPSC)

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor periodieke en speciale verslagen. Tot de periodieke verslagen behoren het jaarverslag over de monetairbeleidsvoornemens en het jaaroverzicht van het monetair beleid in de Gemeenschap. Het bevat tevens het maandoverzicht van de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen in de EEG-lidstaten (ook bekend als het 'Small Green Book') van november 1987 tot en met december 1993.

CoG 6 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van bankentoezicht

Het zesde onderdeel beslaat de eerste fasen van de coördinatie van het bankentoezicht, besprekingen over nationale en internationale wetgeving en de activiteiten van het subcomité bankentoezicht en zijn substructuren in het begin van de jaren 90. Hiertoe behoren ook de activiteiten van het Bazels Comité voor het bankentoezicht op deze gebieden.

1932,1964-1993

CoG 6.1 Toezichtsaspecten en -initiatieven

Dit onderdeel omvat documenten met betrekking tot de coördinatie van initiatieven op het gebied van bankentoezichtswetgeving en de uitwisseling van gegevens tussen centrale banken over buitenlandse kredieten en risico's. Hieronder vallen ook de werkzaamheden van de ad-hocgroep inzake Amerikaanse bankenwetgeving (Ad hoc Group on American Banking Legislation, 1974–1978).

1978,1986-1993

CoG 6.2 Vergaderingen en verslagen van het subcomité bankentoezicht (Banking Supervisory Sub-Committee – BSSC)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor verslagen. Tevens bevat het een reeks artikelen en documenten met betrekking tot het bankentoezicht in landen binnen en buiten de Gemeenschap, evenals documentatie over de omzetting van de tweede coördinatierichtlijn voor het bankwezen in nationale wetgeving en over de samenwerking tussen met bankentoezicht belaste autoriteiten.

1974-1975, 1987-1994

CoG 6.3 Vergaderingen en verslagen van verwante deskundigengroepen op het gebied van bankentoezicht

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en verslagen van de substructuren van het subcomité bankentoezicht, te weten de onderscheiden werkgroepen op het gebied van kredietregisters, financiële kwetsbaarheden en financiële conglomeraten (respectievelijk de Working Group on Credit Registers, de Working Group on Financial Fragility, en de Working Group on Financial Conglomerates). Tevens betreft dit onderdeel de betrekkingen met de contactgroep van bankentoezichthouders (Contact Group of Bank Supervisory Authorities) vanaf de jaren 70.

1975-1994

CoG 6.4 Werkzaamheden van het Bazels Comité voor bankentoezicht

Dit onderdeel bevat documenten over vergaderingen en onderlinge contacten, en diverse onderwerpen op het gebied van bankentoezicht, zoals marktrisico's, de toereikendheid van bankkapitaal en de ontwikkeling van minimumnormen.

CoG 7 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van accounting door centrale banken

Het zevende deel beslaat vergaderingen en activiteiten van de werkgroep voor accountingonderwerpen en de daaronder vallende substructuren in het begin van de jaren 90.

1991-1993

CoG 7.1 Vergaderingen en verslagen van de werkgroep voor accountingonderwerpen (Working Group on Accounting Issues – WGAI)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en documenten over de voorbereidende werkzaamheden voor verslagen. Het bevat tevens enquêtes naar de door centrale banken toegepaste accountingmethoden.

1990-1991

CoG 7.2 Vergaderingen en verslagen van verwante deskundigengroepen op het gebied van accounting

Dit onderdeel omvat vergaderdocumenten en verslagen van de taskforce voor accountingonderwerpen (Task Force on Accounting Issues) en van de ad-hocwerkgroep inzake batenverdeling (Ad hoc Working Group on Income Allocation).

CoG 8 Technische en organisatorische vragen evenals deskundigengroepen op het gebied van de Europese munt

Het achtste deel beslaat vergaderingen en activiteiten van de werkgroep voor het drukken en uitgeven van een Europees bankbiljet (Working Group on Printing and Issuing a European Banknote – BNWG) en de daaronder vallende substructuren in het begin van de jaren 90.

1991-1993

CoG 8.1 Vergaderingen en verslagen van de BNWG

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten, documenten over ten behoeve van verslagen uitgevoerde voorbereidende werkzaamheden (1993), evenals documenten over de betrekkingen met de groep directeuren van de Munten (Mint Directors Group) en de Europese blindenvereniging.

1992-1994

CoG 8.2 Vergaderingen en verslagen van verwante deskundigengroepen op het gebied van de Europese munt

Dit onderdeel bevat vergader- en werkdocumenten, evenals verslagen van de substructuren van de BNWG, te weten de Design Task Force, de Issue Task Force, de Security Technology Task Force, de Survey Task Force, de Scenario Task Force en de Costing Task Force.

CoG 9 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van betalingssystemen en effectenafwikkeling

Het negende deel beslaat analytische en coördinerende activiteiten met betrekking tot de betalingssystemen in de landen van de Gemeenschap, overwegend aan het eind van de jaren 80 en het begin van de jaren 90, met de nadruk op de werkgroep voor EU-betalingssystemen. Dit onderdeel bevat tevens documenten die niet afkomstig zijn van het Comité van presidenten.

1990-1994

CoG  9.1 Vergaderingen en verslagen van de ad-hocwerkgroep/werkgroep voor EG-betalingsverkeerssystemen (EC Payment Systems – WGPS)

Dit onderdeel bevat vergaderdocumenten en documenten over voorbereidende werkzaamheden voor periodieke en speciale verslagen. Tevens bevat het documenten met betrekking tot vergaderingen met vertegenwoordigers van commerciële banken.

1984-1985, 1989-1993

CoG 9.2 Initiatieven en coördinatie op het gebied van betalingssystemen door de WGPS

Dit onderdeel bevat documenten inzake de coördinatie van initiatieven op het terrein van betalingssystemen – zoals ten aanzien van de technische infrastructuur en gegevensverwerking – en de harmonisatie van nationale en grensoverschrijdende betalingen. Tevens betreft het werkzaamheden aan een systeem voor de clearing en settlement van ECU-saldi tussen financiële instellingen (Private ECU Clearing and Settlement System).

1991-1994

CoG 9.3 Ontwikkeling van het Blue Book

Dit onderdeel heeft betrekking op documenten over het opstellen, vertalen en publiceren van het 'Blue Book' inzake betalingssystemen in de landen van de Gemeenschap.

1991-1994

CoG 9.4 Vergaderingen en verslagen van verwante deskundigengroepen op het gebied van betalingssystemen

Dit onderdeel betreft vergader- en werkdocumenten, evenals verslagen van de onder de werkgroep EU-betalingssystemen vallende substructuren, te weten de Coordination Group, de Editorial Group, de Drafting Group, de ECU Task Force, de Task Force of Legal Experts on EC Payment System, de Task Force on Recommendation 3 en de Task Force on Prepaid Cards. Het bevat documenten over de betrekkingen met externe deskundigengroepen, zoals de Payment Systems Technical Development Group (inzake de technische ontwikkeling van betalingssystemen), het Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) (inzake betalings- en afwikkelingssystemen) en het Europees comité voor banknormen (European Committee for Banking Standards – ECBS), evenals bijdragen aan initiatieven van de Europese Commissie.

CoG 10 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van informatietechnologie en computernetwerken

Het tiende deel beslaat voornamelijk IT-aangelegenheden in verband met de voorbereiding van het EMI (tweede fase van de Economische en Monetaire Unie). Cebamail, het systeem voor het verzenden van beschermde gegevens tussen centrale banken valt hier ook onder.

1989-1993

CoG 10.1 Vergaderingen en verslagen van de door Jean-Baptiste Bourguignon (groep-Bourguignon) voorgezeten deskundigengroep en zijn substructuren

Dit onderdeel bevat documenten en verslagen van de groep-Bourguignon, die werd opgericht om de overdracht van informatie anders dan in gesproken vorm tussen centrale banken in de EEG te onderzoeken. Tevens bevat het documenten van de onder deze groep vallende subgroep inzake encryptie, die was opgezet om encryptieproducten te onderzoeken.

1990-1993

CoG 10.2 Vergaderingen en verslagen van de werkgroep voor informatiesystemen (Working Group on Information Systems – WGIS) en Cebamail issues

Dit onderdeel bevat vergader- en werkdocumenten en verslagen van de WGIS en van de daaronder vallende subgroep voor Cebamail.

CoG 11 Onderwerpen en deskundigengroepen op het gebied van statistiek

Het elfde deel bestaat uit statistische reeksen en bijdragen aan harmoniseringsinitiatieven betreffende statistische onderwerpen en aan diverse door Eurostat geleide comités. Tevens bevat het documenten over vergaderingen en activiteiten van de werkgroep voor statistiek in het begin van de jaren 90.

1962-1993

CoG 11.1 Coördinatie van statistische onderwerpen vanaf de jaren 60

Dit onderdeel betreft documenten over initiatieven met betrekking tot de harmonisering van statistische benaderingen en over het statistische stelsel van de Gemeenschap. Tevens bevat het de reeks werkdocumenten (statistische gegevens over EEG-lidstaten (1973–1979)) en de maandelijkse statistische reeks (het 'Big Green Book' (1979–1993)).

1992-1994

CoG 11.2 Vergaderingen en verslagen van de werkgroep voor statistiek (Working Group on Statistics – WGS)

Dit onderdeel betreft vergader- en werkdocumenten en verslagen.

1988-1993

CoG 11.3 Vergaderingen en verslagen van andere verwante deskundigengroepen en comités op het gebied van statistiek

Dit onderdeel betreft vergader- en werkdocumenten en rapportages van diverse door Eurostat opgezette comités en substructuren, zoals het Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics (CMFB), de Money and Banking Statistics Task Force (MBSTF), en de Balance of Payments Capital Flows and Stocks Statistics Task Force (CFSTF).

CoG 12 Europese Commissie

Het twaalfde deel betreft voornamelijk documenten van de Europese Commissie en haar substructuren. In veel gevallen waren noch het Comité van presidenten noch de centrale banken betrokken bij de transacties die tot de totstandkoming van deze documenten hebben geleid. Een groot aantal van deze documenten ontving het secretariaat van het Comité van presidenten in Bazel uitsluitend ter informatie.

1964-1993

CoG 12.1 Adviezen en initiatieven op het gebied van monetaire en economische onderwerpen en Europese wetgeving

Dit onderdeel omvat een verzameling van voorontwerpen, voorstellen en definitieve versies van richtlijnen betreffende economische, bancaire en financiële onderwerpen; verslagen van de Europese Commissie, zoals het jaarverslag inzake de economische situatie in de Europese Gemeenschappen (1971-1982 en 1989); en verslagen in verband met de onderzoeksgroep ‘Problems of Inflation’ (1975-1977). Tevens bevat het vergaderdocumenten van een groep nationale deskundigen op het gebied van prognoses (1991-1993) en het Raadgevend Comité voor het bankwezen (Banking Advisory Committee, 1986-1993).

CoG 13 Monetair Comité

Het dertiende deel bestaat voornamelijk uit documenten van het Monetair Comité in Brussel die het secretariaat van het Comité van presidenten ter informatie heeft ontvangen. Vertegenwoordigers van de centrale bank waren betrokken bij de activiteiten van het Monetair Comité.

1969-1993

CoG 13.1 Vergaderingen van het Monetair Comité en zijn substructuren

Dit onderdeel bevat (onvolledige) vergaderdocumentatie van het Monetair Comité (1969-1993), het daaronder vallende Comité van plaatsvervangers (vooral 1981-1993) en de ad-hocgroep inzake Italië (vooral 1973-1978).

1959-1993

CoG 13.2 Adviezen over monetaire en financiële onderwerpen

Dit onderdeel bevat verslagen over de activiteiten van het Monetair Comité (de reeks is onvolledig van 1959 tot en met 1988), de voorwaarden en voorstellen voor ondersteuning in de vorm van communautaire leningen (1981-1993) en adviezen en notities betreffende diverse monetairbeleidsonderwerpen, zoals kapitaalverkeer, begrotingsdiscipline en convergentie.

CoG 14 Andere Europese groepen en fora

Het veertiende deel bevat documenten van permanente en tijdelijke Europese fora en organisaties met betrekking tot monetaire en financiële beleidsonderwerpen en samenwerking. De documenten in dit onderdeel met betrekking tot Ecofin en de Europese Raad zijn niet volledig. Wat het werken aan totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie betreft, zijn in het bijzonder de documenten van de Intergouvernementele Conferentie interessant.

1970-1993

CoG 14.1 Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Dit onderdeel betreft vergaderdocumenten van de Ecofin-raad (van 1970 tot en met 1993) en verslagen en notities gericht aan de Ecofin-raad inzake samenwerking met derde landen wat betreft monetair beleid en rente- en wisselkoersbeleid.

1969-1994

CoG 14.2 Europese Raad

Dit onderdeel bevat (onvolledige) vergaderdocumentatie en conclusies van het voorzitterschap, evenals werkdocumenten over diverse beleidsonderwerpen, zoals budgettaire integratie, inflatie en vrij kapitaalverkeer. Tevens omvat het bijdragen aan het Ad hoc Committee on International Questions (1984-1985).

1989-1993

CoG 14.3 Intergouvernementele conference (IGC) over de economische en monetaire unie

Dit onderdeel bevat bijdragen van het Comité van presidenten aan de onderhandelingen over het Verdrag betreffende de Europese Unie.

CoG 15 Centrale banken en bankenverenigingen

Het vijftiende onderdeel betreft hoofdzakelijk documentatie met betrekking tot nationale centrale banken en het financieel en monetair beleid voor landen binnen en buiten de EEG. Tevens bevat het documenten met betrekking tot de interne organisatie van supranationale instellingen en verenigingen, en hoe deze zich tot het Comité van presidenten verhouden.

1937,1960-1995 (vooral 1990-1993)

CoG 15.1 Aangelegenheden van nationale centrale banken

Dit onderdeel bevat allerlei documenten over verschillende onderwerpen met betrekking tot nationale centrale banken, zoals hun juridische status.

1969-1993 (vooral 1985-1993)

CoG 15.2 Nationaal monetair beleid

Dit onderdeel bevat allerlei documenten over onderwerpen op het gebied van het monetair en economisch beleid van verschillende landen binnen en buiten de EEG. Het bevat tevens documenten met betrekking tot de leningen van de Europese Gemeenschap aan Griekenland en Italië.

1950-1993 (vooral 1972-1993)

CoG 15.3 Supranationale monetaire organisaties

Dit onderdeel bevat documenten over de organisatie van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB) en een reeks toespraken en bijdragen van de economisch adviseur van de BIB tussen 1976 en 1985, en van de algemeen directeur van de BIB (Alexandre Lamfalussy) tussen 1985 en 1993. Tevens bevat het documenten over vergaderingen en initiatieven van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en over de oprichting van de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling.

1966-1994 (vooral 1985-1993)

CoG 15.4 Bankenverenigingen

Dit onderdeel betreft de betrekkingen met de ECU Banking Association (EBA), de International Economic Association (IEA), de European Economic Association (EEA) en de Europese Bankfederatie (EBF).

Kom meer te weten over het Comité van presidenten in de archiefinventaris of neem contact met ons op.

Alle pagina's in dit deel