Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Comitetul guvernatorilor băncilor centrale din statele membre ale Comunității Economice Europene (1964-1993)

Comitetul guvernatorilor („CG”) a fost înființat în anul 1964 în vederea promovării cooperării în rândul băncilor centrale ale statelor membre prin organizarea de consultări și schimburi de informații cu privire la politicile monetare și măsurile relevante, o atenție deosebită fiind acordată creditului, precum și piețelor monetare și valutare.

În anul 1990, rolul Comitetului a fost consolidat în cadrul primei etape a Uniunii Economice și Monetare. Atribuțiile acestuia au fost extinse pentru a include contribuția la coordonarea politicii monetare și a celei valutare, care erau considerate esențiale pentru obținerea stabilității prețurilor și asigurarea funcționării corespunzătoare a Sistemului Monetar European.

De regulă, Comitetul se reunea la Basel, la Banca Reglementelor Internaționale, care furniza sprijinul logistic și servicii de secretariat. Înainte de 1990, mai multe grupuri de lucru și grupuri operative au furnizat expertiză analitică, dar în 1990 Unitatea economică s-a alăturat Secretariatului și au fost înființate oficial subcomitetele de politică monetară, de politică valutară și de supraveghere bancară.

În luna ianuarie 1994, Comitetul guvernatorilor a fost înlocuit de Institutul Monetar European și, la scurt timp, sediul oficial a fost mutat la Frankfurt pe Main.

Fondul arhivistic al Comitetului guvernatorilor constă în aproximativ 51 de metri liniari de documente textuale. Acestea acoperă, în principal, ședințe, documente de lucru și rapoarte ale Comitetului guvernatorilor și Comitetului membrilor supleanți, precum și ale subcomitetelor și grupurilor de experți privind politica monetară, cursul de schimb și circulația capitalurilor, supravegherea bancară și alte aspecte care intră în competențele băncilor centrale. De asemenea, acestea conțin documente legate de relațiile cu instituțiile și forurile europene și internaționale. Documentele acoperă preponderent perioada 1964-1993 (cu unele exemplare de documente din anii '50) și sunt, în cea mai mare parte, redactate în limbile engleză, franceză și germană.

Consultă conținutul de mai jos pentru a găsi documente disponibile în format digital.

CG 1 Statut și organizare

Prima secțiune cuprinde înființarea și organizarea internă a Comitetului guvernatorilor. De asemenea, aceasta include aspecte legate de dotarea cu personal, administrarea financiară, comunicare și sistemele de comunicații.

1962, 1964-1994

CG 1.1 Înființare, aspecte interne și constituire

Această subsecțiune acoperă cadrul instituțional și organizatoric utilizat pentru înființarea Comitetului guvernatorilor, precum și activitatea desfășurată de Secretariat și Unitatea economică pentru a sprijini Comitetul. De asemenea, subsecțiunea include regulamentul de procedură, programele de lucru, alegerile președinților, membrii grupurilor de lucru și ai subcomitetelor, politica privind dotarea cu personal și recrutarea.

1964-1994

CG 1.2 Administrarea financiară

Această subsecțiune acoperă partajarea cheltuielilor și a costurilor Comitetului guvernatorilor și Fondului European de Cooperare Monetară, precum și evidențele Comitetului pentru aspecte financiare din perioada 1990-1994.

1964-1993 (în special, 1982-1993)

CG 1.3 Comunicare și sisteme de comunicații

Această subsecțiune cuprinde comunicate de presă și discursuri susținute de guvernatori și funcționari în perioada 1985-1993, precum și înființarea sistemului de telecomunicații în 1971.

CG 2 Ședințe și avize profesionale

Cea de-a doua secțiune conține documentația aferentă ședințelor Comitetului guvernatorilor și ale Comitetului membrilor supleanți. Rapoartele anuale ale Comitetului guvernatorilor și ale Unității economice sunt, de asemenea, incluse.

1964-1993

CG 2.1 Ședințe ale Comitetului guvernatorilor

Această subsecțiune acoperă agendele, procesele-verbale și documentația aferentă ședințelor Comitetului guvernatorilor, care au avut loc în perioada 6 iulie 1964-14 decembrie 1993 și care au fost autorizate în vederea publicării.

1973-1993

CG 2.2 Ședințe și rapoarte ale Comitetului membrilor supleanți

Această subsecțiune acoperă documentația aferentă ședințelor Comitetului membrilor supleanți, desfășurate în perioada 1973-1993, programele de lucru, precum și o colecție de rapoarte și documente referitoare la primele două etape ale Uniunii Economice și Monetare, începând cu anul 1990.

1989-1994

CG 2.3 Rapoarte ale Unității economice

Această subsecțiune include programele de lucru ale Unității economice, precum și o colecție de rapoarte, note, memorandumuri și alte contribuții privind politicile monetare și fiscale, competitivitatea internațională și agregatele monetare.

1991-1993

CG 2.4 Rapoarte anuale ale Comitetului guvernatorilor

Această subsecțiune conține primul (1990-1991) și cel de-al doilea (1992) raport anual, precum și preparativele aferente.

CG 3 Coordonarea operațiunilor și politicilor monetare

Cea de-a treia secțiune cuprinde principiile politicii, operațiunilor și armonizării monetare de la începutul anilor '60 până în 1993, precum și activitățile legate de „șarpele în tunel” (1972-1974) – prima încercare de îngustare a cursurilor de schimb ale monedelor comunitare după căderea sistemului de la Bretton Woods. De asemenea, sunt incluse aici tranzacțiile legate de Sistemul Monetar European și unitatea monetară europeană (European Currency Unit – ECU) din perioada cuprinsă între 1979 și sfârșitul mandatului Comitetului (1993). Documentele din această secțiune nu sunt strict legate de anumite grupuri de experți sau foruri, un număr considerabil de documente nefiind elaborate de Comitet, de exemplu cele redactate de Comisia Europeană.

1964-1993

CG 3.1 Integrarea monetară europeană începând cu anii '60

Această subsecțiune conține documentație privind direcțiile de cooperare și convergență a politicilor monetare și economice europene, eforturile preliminare în direcția realizării Uniunii Economice și Monetare și discuțiile privind prima etapă a acesteia. De asemenea, subsecțiunea acoperă aspecte legate de extinderea Comunității Economice Europene (CEE) și de cooperarea între băncile centrale.

1968-1993 (în special, 1970-1993)

CG 3.2 Intervenții și cursuri de schimb în perioada „șarpelui monetar” și a Sistemului Monetar European

Această subsecțiune include documentație privind asistența pe termen scurt și mediu furnizată Comunității și cadrul de creditare al acesteia. De asemenea, subsecțiunea conține documentație privind intervențiile în monede comunitare efectuate în cadrul Sistemului Monetar European.

1978-1993

CG 3.3 Dezvoltarea și întreținerea Sistemului Monetar European

Această subsecțiune cuprinde documentație privind înființarea Sistemului Monetar European, cum ar fi Acordul de stabilire a procedurii de funcționare (1979), precum și propuneri, discuții, rapoarte, lucrări academice și discursuri cu privire la dezvoltarea acestuia. De asemenea, subsecțiunea include o colecție de documente privind utilizarea ECU și funcționarea și criza mecanismului cursului de schimb.

1982-1994 (în special, 1989-1993)

CG 3.4 Preparativele pentru Institutul Monetar European și Sistemul European al Băncilor Centrale

Această subsecțiune acoperă preparativele desfășurate pentru cea de-a doua și cea de-a treia etapă ale Uniunii Economice și Monetare și dispozitivele organizatorice pentru trecerea de la Comitetul guvernatorilor la Institutul Monetar European (IME). De asemenea, subsecțiunea conține proiectele preliminare privind Statutul IME, Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, precum și numirea primului președinte al IME, Alexandre Lamfalussy.

CG 4 Aspecte legate de cursul de schimb/circulația capitalurilor și grupuri de experți

Cea de-a patra secțiune include observații, dosare de ședință, propuneri de politici, practici și statistici referitoare la cursul de schimb și circulația capitalurilor. De asemenea, aceasta conține primele încercări de a elabora o abordare europeană armonizată, care au fost organizate, în principal, de grupurile de experți. Unele dintre aceste grupuri au funcționat mulți ani, pe parcursul cărora au elaborat numeroase rapoarte.

1969-1994

CG 4.1 Concertare și monitorizare

Această subsecțiune acoperă documentația aferentă ședințelor Grupului de concertare (1973-1993) și ale Grupului de monitorizare (1987-1993). De asemenea, subsecțiunea conține principiile și tabelele legate de intervenții, rate ale dobânzilor și cursuri de schimb, precum și rapoarte lunare privind evoluțiile pe piețele valutare din țările ale căror bănci centrale au participat la procedura de concertare între anii 1974 și 1994.

1960-1963, 1965-1969, 1974-1976

CG 4.2 Aspecte legate de circulația capitalurilor, ședințe și rapoarte ale grupurilor de experți cu privire la circulația capitalurilor pe termen scurt

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și rapoarte ale Comitetului de experți privind circulația capitalurilor pe termen scurt (1967-1969) și ale Grupului de lucru privind circulația capitalurilor pe termen scurt (1974-1976). De asemenea, subsecțiunea include o colecție de documente privind aspecte legate de circulația capitalurilor.

1970-1990

CG 4.3 Ședințe și rapoarte ale grupurilor de experți prezidate de domnii Ansiaux, Théron, Barre, Heyvaert și Dalgaard

Această subsecțiune acoperă documentație aferentă ședințelor și raportul final al Grupului de experți prezidat de Hubert Ansiaux, căruia i-a revenit sarcina de a răspunde la mai multe întrebări adresate de prim-ministrul Luxemburgului, Pierre Werner, cu privire la îngustarea marjelor de fluctuație între monedele comunitare și crearea unui fond pentru reglementarea schimburilor valutare (1970), precum și la alte aspecte. Subsecțiunea include, de asemenea, documentație aferentă ședințelor și rapoarte ale Grupului de experți înființat în 1970 și prezidat de Marcel Théron (1970-1974), Pierre Barre (1974), François Heyvaert (1974-1982) și Henning Dalgaard (1983-1990). Rapoartele vizează diverse probleme tehnice create de concertare, îngustarea marjelor de fluctuație între monedele comunitare, funcționarea Acordului de la Basel, sistemul multivalutar de intervenții, mobilizarea rezervelor de aur, decontarea soldurilor la nivel intracomunitar, sistemul de curs de schimb intracomunitar și procedurile de funcționare a Sistemului Monetar European și ECU.

1985-1993

CG 4.4 Ședințe și rapoarte ale Subcomitetului de politică valutară

Această subsecțiune acoperă documentație aferentă ședințelor (1990-1992) și preparativele desfășurate în vederea elaborării rapoartelor periodice și a celor speciale. Cele 14 rapoarte periodice includ analiza anuală a evoluțiilor, efectuată de Sistemul Monetar European.

CG 5 Aspecte legate de politica monetară și oferta de bani și grupuri de experți

Cea de-a cincea secțiune include dosare de ședință și rapoarte ale grupurilor de experți în domeniul monetar începând cu anii '70.

1970-1981

CG 5.1 Ședințe și rapoarte ale Grupului de lucru privind armonizarea instrumentelor de politică monetară

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și rapoarte ale Grupului de lucru privind armonizarea instrumentelor de politică monetară (1970-1981).

1973-1993

CG 5.2 Ședințe și rapoarte ale Grupului de experți prezidat de domnii Bastiaanse și Raymond

Această subsecțiune acoperă documentația aferentă ședințelor Grupului de experți înființat în 1973 și prezidat de Adriaan Willem Bastiaanse (1973-1980) și Robert Raymond (1981-1990). Grupul s-a axat pe evoluțiile masei monetare în țările din Comunitate între anii 1973 și 1974, precum și pe evoluțiile monetare în perioada 1974-1975, situația monetară între anii 1975 și 1978 și politicile monetare în țările membre ale CEE între 1978 și 1990, și a elaborat, de asemenea, rapoarte periodice cu privire la acestea. Totodată, grupul a întocmit rapoarte speciale, precum raportul privind finanțele și deficitele publice (1981-1990).

1989-1993

CG 5.3 Ședințe și rapoarte ale Subcomitetului de politică monetară

Această subsecțiune acoperă documentație aferentă ședințelor și preparativele desfășurate în vederea elaborării rapoartelor periodice și a celor speciale. Rapoartele periodice includ raportul anual privind intențiile de politică monetară și analiza anuală a politicilor monetare din Comunitate. De asemenea, subsecțiunea conține analiza lunară a principalelor evoluții macroeconomice din țările CEE (cunoscută drept „Mica carte verde”) în perioada cuprinsă între luna noiembrie 1987 și luna decembrie 1993.

CG 6 Aspecte legate de supravegherea bancară și grupuri de experți

Cea de-a șasea secțiune cuprinde etapele inițiale de coordonare a aspectelor legate de supravegherea bancară, discuții referitoare la legislația națională și internațională și activitățile subcomitetului de supraveghere bancară și ale substructurilor acestuia la începutul anilor '90. De asemenea, sunt incluse aici activitățile conexe ale Comitetului de supraveghere bancară de la Basel.

1932, 1964-1993

CG 6.1 Aspecte și inițiative în materie de supraveghere

Această subsecțiune include documentație legată de coordonarea inițiativelor referitoare la legislația privind supravegherea bancară și la schimbul de date între băncile centrale cu privire la creditele și riscurile externe. De asemenea, subsecțiunea acoperă activitatea Grupului ad-hoc privind legislația bancară americană (1974-1978).

1978, 1986-1993

CG 6.2 Ședințe și rapoarte ale Subcomitetului de supraveghere bancară

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și preparativele desfășurate în vederea elaborării de rapoarte. De asemenea, subsecțiunea acoperă o colecție de articole și documente legate de supravegherea bancară în țările din Comunitate și din afara acesteia, precum și documentație referitoare la încorporarea celei de-a doua Directive de coordonare bancară în legislația națională și la cooperarea între autoritățile de supraveghere bancară.

1974-1975, 1987-1994

CG 6.3 Ședințe și rapoarte ale grupurilor conexe de experți în materie de supraveghere bancară

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și rapoarte ale substructurilor Subcomitetului de supraveghere bancară, și anume ale Grupului de lucru privind registrele de credite, ale Grupului de lucru privind fragilitatea financiară și ale Grupului de lucru privind conglomeratele financiare. De asemenea, subsecțiunea acoperă relațiile cu Grupul de contact al autorităților de supraveghere a băncilor începând cu anii '70.

1975-1994

CG 6.4 Activitățile Comitetului de supraveghere bancară de la Basel

Această subsecțiune include documentație privind ședințele și date de contact, precum și diverse aspecte legate de supravegherea bancară, cum ar fi riscurile de piață, adecvarea capitalului băncilor și elaborarea unor standarde minime.

CG 7 Aspecte legate de contabilitatea băncilor centrale și grupuri de experți

Cea de-a șaptea secțiune constă în ședințe și activități ale Grupului de lucru privind aspectele contabile și ale substructurilor acestuia la începutul anilor '90.

1991-1993

CG 7.1 Ședințe și rapoarte ale Grupului de lucru privind aspectele contabile

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și preparativele desfășurate în vederea elaborării de rapoarte. De asemenea, subsecțiunea acoperă studii privind metodologiile contabile aplicate de băncile centrale.

1990-1991

CG 7.2 Ședințe și rapoarte ale grupurilor conexe de experți în materie de contabilitate

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și rapoarte ale Grupului operativ privind aspectele contabile și ale Grupului de lucru ad-hoc privind alocarea veniturilor.

CG 8 Aspecte tehnice și organizatorice ale monedei europene și grupuri de experți

Cea de-a opta secțiune cuprinde ședințe și activități ale Grupului de lucru privind tipărirea și emiterea unei bancnote europene și ale substructurilor acestuia de la începutul anilor '90.

1991-1993

CG 8.1 Ședințe și rapoarte ale Grupului de lucru privind tipărirea și emiterea unei bancnote europene

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și preparativele desfășurate în vederea elaborării de rapoarte (1993), precum și documente privind relațiile cu Grupul directorilor de monetării și Uniunea Europeană a Nevăzătorilor.

1992-1994

CG 8.2 Ședințe și rapoarte ale grupurilor conexe de experți în domeniul monedei europene

Această subsecțiune conține documentație aferentă ședințelor și documente de lucru, precum și rapoarte elaborate de substructurile Grupului de lucru privind tipărirea și emiterea unei bancnote europene, și anume Grupul operativ pentru concepere, Grupul operativ pentru emitere, Grupul operativ pentru tehnologia securității, Grupul operativ pentru sondaje, Grupul operativ pentru scenarii și Grupul operativ pentru costuri.

CG 9 Sisteme de plăți, aspecte privind decontarea titlurilor de valoare și grupuri de experți

Cea de-a noua secțiune cuprinde activități analitice și de coordonare legate de sistemele de plăți din țările Comunității, mai ales de la sfârșitul anilor '80 și începutul anilor '90, axându-se în principal pe Grupul de lucru privind sistemele de plăți comunitare. Această secțiune include, de asemenea, documente care nu au fost elaborate de Comitetul guvernatorilor.

1990-1994

CG 9.1 Ședințe și rapoarte ale Grupului de lucru ad-hoc/Grupului de lucru privind sistemele de plăți comunitare

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și preparativele desfășurate în vederea elaborării de rapoarte. De asemenea, subsecțiunea conține documentație privind ședințele desfășurate cu reprezentanți ai băncilor private.

1984-1985, 1989-1993

CG 9.2 Inițiative ale Grupului de lucru ad-hoc/Grupului de lucru privind sistemele de plăți comunitare și coordonarea sistemelor de plăți de către aceste grupuri

Această subsecțiune include documentație privind inițiative referitoare la coordonarea sistemelor de plăți – cum ar fi aspecte privind infrastructura tehnică și procesarea datelor – și armonizarea plăților naționale și transfrontaliere. De asemenea, subsecțiunea acoperă activitatea privind sistemul de compensare și decontare a operațiunilor private în ECU.

1991-1994

CG 9.3 Elaborarea Cărții albastre

Această subsecțiune acoperă preparativele, traducerea și publicarea Cărții albastre privind sistemele de plăți în țările Comunității.

1991-1994

CG 9.4 Ședințe și rapoarte ale grupurilor conexe de experți în materie de sisteme de plăți

Această subsecțiune acoperă documentație aferentă ședințelor și documente de lucru, precum și rapoarte ale substructurilor Grupului de lucru privind sistemele de plăți comunitare, și anume Grupul de coordonare, Grupul editorial, Grupul pentru elaborare, Grupul operativ privind ECU, Grupul operativ al experților juriști în domeniul sistemului de plăți comunitare, Grupul operativ privind recomandarea 3 și Grupul operativ privind cardurile preplătite. Subsecțiunea include documente privind relațiile cu grupurile externe de experți, precum Grupul privind dezvoltarea tehnică a sistemelor de plăți, Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și Comitetul european pentru standarde bancare, dar și contribuții la inițiativele Comisiei Europene.

CG 10 Aspecte privind tehnologia informației și rețelele de calculatoare și grupuri de experți

Cea de-a zecea secțiune include, în principal, aspecte legate de tehnologia informației, asociate pregătirii IME (cea de-a doua etapă a Uniunii Economice și Monetare). Cebamail, sistemul de transfer de date protejate între băncile centrale, este, de asemenea, acoperit.

1989-1993

CG 10.1 Ședințe și rapoarte ale Grupului de experți prezidat de Jean-Baptiste Bourguignon (Grupul Bourguignon) și ale substructurii acestuia

Această subsecțiune include documentație și rapoarte ale Grupului Bourguignon, care a fost înființat pentru a studia transmiterea non-vocală a informațiilor între băncile centrale din CEE. De asemenea, subsecțiunea cuprinde documente ale Subgrupului privind criptarea al acestuia, care a fost înființat pentru a efectua cercetări cu privire la produsele de criptare.

1990-1993

CG 10.2 Ședințe și rapoarte ale Grupului de lucru privind sistemele informatice și aspecte legate de Cebamail

Această subsecțiune include documentație aferentă ședințelor și documente de lucru, precum și rapoarte ale Grupului de lucru privind sistemele informatice și ale Subgrupului privind Cebamail al acestuia.

CG 11 Aspecte statistice și grupuri de experți

Cea de-a unsprezecea secțiune cuprinde serii statistice și contribuții la inițiativele de armonizare privind aspectele statistice, precum și în cadrul diverselor comitete conduse de Eurostat. De asemenea, secțiunea include ședințele și activitățile Grupului de lucru privind statisticile la începutul anilor '90.

1962-1993

CG 11.1 Coordonarea aspectelor statistice începând cu anii '60

Această subsecțiune acoperă documentație referitoare la inițiativele legate de armonizarea abordărilor statistice și la sistemul statistic al Comunității. De asemenea, subsecțiunea conține seria de documente de lucru (date statistice privind țările membre ale CEE în perioada 1973-1979) și seria statistică lunară (Marea carte verde (1979-1993)).

1992-1994

CG 11.2 Ședințe și rapoarte ale Grupului de lucru privind statistica

Această subsecțiune acoperă documentație aferentă ședințelor și documente de lucru, precum și rapoarte.

1988-1993

CG 11.3 Ședințe și rapoarte ale altor comitete și grupuri conexe de experți în materie de statistică

Această subsecțiune acoperă documentație aferentă ședințelor și documente de lucru, precum și rapoarte întocmite de diverse comitete și substructuri înființate de Eurostat, cum ar fi Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți, Grupul operativ pentru statistici monetare și bancare și Grupul operativ pentru statistici privind fluxurile și stocurile de capital aferente balanței de plăți.

CG 12 Comisia Europeană

Cea de-a douăsprezecea secțiune cuprinde, în principal, documente elaborate de Comisia Europeană și substructurile acesteia. În multe cazuri, nici Comitetul guvernatorilor, nici băncile centrale nu au fost implicate în tranzacțiile care au condus la elaborarea acestor documente. Un număr mare dintre acestea au fost transmise Secretariatului Comitetului guvernatorilor, la Basel, numai în scop informativ.

1964-1993

CG 12.1 Avize și inițiative privind aspecte monetare și economice și legislația europeană

Această subsecțiune acoperă o colecție de proiecte, propuneri și versiuni finale de directive privind aspecte economice, bancare și financiare, rapoarte întocmite de Comisia Europeană, precum raportul anual privind situația economică în Comunitățile Europene (1971-1982 și 1989), și rapoarte asociate Grupului de studiu „Probleme ale inflației” (1975-1977). De asemenea, subsecțiunea include documentație aferentă ședințelor unui grup de experți naționali privind prognozarea (1991-1993) și ale Comitetului consultativ bancar (1986-1993).

CG 13 Comitetul monetar

Cea de-a treisprezecea secțiune cuprinde, în principal, documente elaborate de Comitetul monetar la Bruxelles și trimise Secretariatului Comitetului guvernatorilor la Basel în scop informativ. Reprezentanți ai băncilor centrale au fost implicați în activitățile Comitetului monetar.

1969-1993

CG 13.1 Ședințe ale Comitetului monetar și ale substructurilor acestuia

Această subsecțiune conține documentație (incompletă) aferentă ședințelor Comitetului monetar (1969-1993), ale Comitetului membrilor supleanți din cadrul acestuia (în special, 1981-1993) și ale Grupului ad-hoc privind Italia (în special, 1973-1978).

1959-1993

CG 13.2 Avize profesionale privind aspecte monetare și financiare

Această subsecțiune conține rapoarte privind activitățile Comitetului monetar (seria este incompletă pentru perioada 1959-1988), condițiile și propunerile referitoare la asistența sub formă de împrumut furnizată de Comunitate (1981-1993), precum și avize și note privind diverse aspecte de politică monetară, cum ar fi circulația capitalurilor, disciplina bugetară și convergența.

CG 14 Alte grupuri și foruri europene

Cea de-a paisprezecea secțiune cuprinde documente elaborate de forurile și organizațiile europene permanente și temporare, legate de politica monetară și financiară și de cooperare. Documentele salvate în această secțiune, referitoare la ECOFIN și Consiliul European, sunt incomplete. În ceea ce privește activitățile destinate Uniunii Economice și Monetare, documentele elaborate de Conferința interguvernamentală prezintă un interes deosebit.

1970-1993

CG 14.1 Consiliul Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN)

Această subsecțiune acoperă documentația aferentă ședințelor Consiliului ECOFIN (din perioada 1970-1993), precum și rapoartele și notele destinate Consiliului ECOFIN cu privire la cooperarea cu țări terțe în ceea ce privește politicile monetare și politicile referitoare la ratele dobânzilor și cursul de schimb.

1969-1994

CG 14.2 Consiliul European

Această subsecțiune conține documentație (incompletă) aferentă ședințelor și concluzii ale Președinției, precum și documente de lucru privind diverse aspecte de politică, cum ar fi integrarea fiscală, inflația și libera circulație a capitalurilor. De asemenea, subsecțiunea conține contribuții aduse Comitetului ad-hoc privind aspecte internaționale (1984-1985).

1989-1993

CG 14.3 Conferința interguvernamentală (CIG) privind uniunea economică și monetară

Această subsecțiune include contribuțiile aduse de negocierile Comitetului guvernatorilor cu privire la Tratatul privind Uniunea Europeană.

CG 15 Băncile centrale și asociațiile bancare

Cea de-a cincisprezecea secțiune cuprinde, în principal, colecții legate de băncile centrale naționale și politica financiară și cea monetară a țărilor din CEE și din afara CEE. Sunt, de asemenea, acoperite documentele privind organizarea internă a instituțiilor și asociațiilor supranaționale, precum și legătura acestora cu Comitetul guvernatorilor.

1937, 1960-1995 (în special, 1990-1993)

CG 15.1 Aspecte referitoare la băncile centrale naționale

Această subsecțiune conține colecții de documente privind diverse aspecte legate de băncile centrale naționale, de exemplu statutul lor juridic.

1969-1993 (în special, 1985-1993)

CG 15.2 Politica monetară națională

Această subsecțiune conține colecții de documente privind aspecte ale politicii monetare și economice, legate de mai multe țări din CEE și din afara CEE. De asemenea, subsecțiunea acoperă documente privind împrumuturile acordate de Comunitatea Europeană Greciei și Italiei.

1950-1993 (în special, 1972-1993)

CG 15.3 Organizații monetare supranaționale

Această subsecțiune conține documentație privind organizarea Băncii Reglementelor Internaționale (BRI) și o colecție de discursuri și contribuții ale consilierului economic al acesteia în perioada 1976-1985 și ale directorului său general, Alexandre Lamfalussy, între anii 1985 și 1993. De asemenea, subsecțiunea acoperă documentație privind ședințele și inițiativele Fondului Monetar Internațional (FMI) și înființarea Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

1966-1994 (în special, 1985-1993)

CG 15.4 Asociații bancare

Această subsecțiune acoperă relațiile cu Asociația bancară pentru ECU (ABE), Asociația economică internațională (AEI), Asociația economică europeană (AEE) și Federația Bancară Europeană (FBE).

Află mai multe despre Comitetul guvernatorilor în inventarul arhivistic sau contactează-ne.

Toate paginile din această secțiune